Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1052

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Borger anmelder »Gud og hvermand«” i JydskeVestkysten.

Pressenævnets formand udtaler:

Klage over god presseskik kan rettes til mediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger fra offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

Da klagen vedrører en artikel bragt den 27. april 2008 og en henvendelse af samme dag, og klagen først er modtaget i Pressenævnet den 11. august 2010, er klagen indgivet efter klagefristens udløb. Nævnet bemærker i den forbindelse, at avisens manglende besvarelse af fax­en af 27. april 2008 ikke kan bevirke, at der ses bort fra den lange og ikke rimeligt begrundede fristoverskridelse. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3.

[K] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Borger anmelder »Gud og hvermand«” bragt i JydskeVestkysten den 27. april 2008, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 11. august 2010.

[K] har til støtte for klagen bl.a. anført, at avisen har handlet i strid med god presseskik ved ikke at have givet klager mulighed for at udtale sig og ved ikke at besvare klagers fax af 27. april 2008, hvori hun anmodede avisens chefredaktør berigtige artiklen.

Pressenævnets formand udtaler:

Klage over god presseskik kan rettes til mediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger fra offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

Da klagen vedrører en artikel bragt den 27. april 2008 og en henvendelse af samme dag, og klagen først er modtaget i Pressenævnet den 11. august 2010, er klagen indgivet efter klagefristens udløb. Nævnet bemærker i den forbindelse, at avisens manglende besvarelse af fax­en af 27. april 2008 ikke kan bevirke, at der ses bort fra den lange og ikke rimeligt begrundede fristoverskridelse. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3.

Afgjort den 20. august 2010