Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet 11. marts 2010 i sag 32.2009

A

HK v/faglig medarbejder Liselotte Høier

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Evelyn Jørgensen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Lotte Odgaard Jacobsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Jette Susanne Andersen, HK

Mellem klageren, elev A, født den 3. august 1967, og indklagede, B, blev den 11. juli 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som revisor med uddannelsesperiode fra den 1. august 2006 til den 31. juli 2008.

Klageren har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 20. marts 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 63.059,99 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af 23.969,58 kr. i overarbejdsbetaling, 26.829 kr. i manglende pensionsindbetaling, renter af pensionsbeløbet frem til 1. marts 2010, 7.430,16 kr., 5 feriefridage 3.800 kr. (nedrundet beløb) og manglende indbetaling til fritvalgskonto 1.031,25 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. december 2009 og den 25. februar 2010. Den 10. december 2009 gav indklagede ved direktør C møde og påstod frifindelse. Sagen blev udsat med henblik på, at C skulle fremkomme med et svarskrift og en nærmere skriftlig redegørelse for sine synspunkter. Der fremkom ikke svarskrift til mødet den 25. februar 2010, og C gav ikke møde til forhandlingen. Da der i Tvistighedsnævnet den 25. februar 2010 medvirkede medlemmer, der ikke deltog den 10. december 2009, blev sagen behandlet forfra.

Klageren gav møde for nævnet og redegjorde for sagen og sit krav.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst finder fire medlemmer, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor bør tages til følge.

Tre medlemmer finder, henset til at indklagede ikke er omfattet af nogen overenskomstaftale, at klageren allerede af denne grund ikke kan få medhold i de rejste krav, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, der alene omfatter minimalløn, jf. § 56 vedrørende andre bestemmelser i kollektive overenskomster.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 63.059,99 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.