Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 8. februar 2010 i sag 62.2009

A

Malerforbundet v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Heinrich Søndergaard Nielsen, Danske Malermestre og forbundssekretær Carsten Niebuhr, Malerforbundet.

Mellem klageren, A, født den 29. august 1988, og indklagede, B v/ C, blev den 1. november 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som skiltemaler med uddannelsesperiode fra den 1. november 2005 til den 12. december 2008.

Klageren har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 4. juni 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 47.774,71 kr. til klageren. Kravet er sammensat af manglende løn, ferieløn, sh-godtgørelse og arbejdsmarkedspension.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 20. januar 2010.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 47.774,71 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.