Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 25. januar 2010 i sag 43.2009

A

Malerforbundet v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget afdelingsleder Niels Håkonsen, Danske Malermestre og forbundssekretær Carsten Niebuhr, Malerforbundet.

Mellem klageren, A, født den 30. marts1982, og indklagede, B, blev den 10. juni 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 21. april 2008 til den 20. oktober 2011.

Klageren har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 3. april 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 30.000 kr. til klageren. Kravet udgør erstatning for indklagedes ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. januar 2010.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Indklagede ophævede den 14. november 2008 uddannelsesaftalen. Det er på ophævelsesblanketten anført, at virksomheden lukker. Klageren har oplyst, at virksomheden stadig er registreret på CVR-nummeret.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 30.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.