Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 8. februar 2010 i sag 65.2009

A

TIB v/faglig medarbejder Per Nielsen

mod

B

(Konkursbo v/kurator Jørgen Lindélius)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Søren Hoffmann Sørensen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Keld Walsted, TIB.

Mellem klageren, A, født den 30. december1988, og indklagede, B, der nu er under konkursbehandling, blev den 18. januar 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 17. januar 2008 til den 1. april 2011.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Indsustri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 16. juni 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 101.710 kr. til klageren. Kravet er sammensat af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen med 35.000 kr., godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser med 49.136 kr. svarende til 20 ugers løn, skyldig løn, og feriepenge og pension med 17.574 kr. Klageren har oplyst, at den skyldige løn blandt andet skyldes, at klageren fik udbetalt lønnen månedsvis, men ikke altid fik for det korrekte antal timer.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 20. januar 2010.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalen, at lønnen skulle udbetales fredage i ulige uger. Der er ikke anført noget under punktet ”Kollektiv overenskomst”.

Det fremgår af et brev af 11. marts 2009 fra indklagede, at han beklagede at måtte meddele, at tømrerfirmaet på grund af den økonomiske situation måtte lukkes den 31. marts 2009.

Det er oplyst, at indklagede var omfattet af overenskomsten mellem TIB og DB.

Forklaringer

Klager har forklaret blandt andet, at mesteren forsøgte at finde en anden læreplads til ham, men det lykkedes ikke. Han var skolepraktikant efter ophævelsen af uddannelsesaftalen og kom på ny i lære fra september 2009.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens lønkrav, herunder feriepenge og pension, der derfor tages til følge.

Der er enighed om, at eleven har krav på erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen og at denne skal fastsættes til 30.000 kr.

Et medlem vil fastsætte godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven til 10.000 kr. svarende til godt 4 ugers løn. 3 medlemmer finder, at godtgørelsen bør være større, og 3 medlemmer finder, at den bør være mindre. Efter stemmefordelingen fastsættes godtgørelsen til 10.000 kr.

Herefter har klageren samlet krav på betaling af 57.574 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B under kunkurs, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 57.574 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.