Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet 22. marts 2010 i sag 79.2009

A

3F v/forhandlingssekretær Kim Lind Larsen

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Peter Krogh, Dansk Byggeri og konsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 21. februar 1990, og indklagede, Bv/ C, blev den 5. januar 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som anlægsstruktør med uddannelsesperiode fra den 5. januar 2009 til den 28.april 2011.

Klager har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 7. september 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 21.346,42 kr. til A. Kravet består af lønregulering og manglende løn, 18.350,67 kr., feriefridage, 623,92 kr. og feriepenge heraf, 2.371,82 kr.

A ophævede ensidigt uddannelsesaftalen den 29. maj 2009 med virkning pr. den 30. maj 2009, fordi han ikke havde fået løn efter den 10. april 2009.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. marts 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. 3F har oplyst, at C ikke har overenskomst.

C har ikke givet møde for nævnet.

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte A´ s krav, der derfor tages til følge. Dog finder tre medlemmer, at A ikke har krav på feriefridage, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, da arbejdsgiveren ikke havde indgået overenskomst.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B v/C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 21.346,42 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.