Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 15. juni 2010 i sag 105.2009

A

TEKNIQ v/Jesper Elan Ahrenst

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Søren Dupont Dall, TEKNIQ og advokat Jeppe Wahl-Brink, Dansk El-Forbund

Mellem klageren, A, og indklagede, elev B, blev den 17. august 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter B skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 20. august 2007 til den 19. august 2011.

Denne sag drejer sig om B´s ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og A´ s erstatningskrav som følge heraf.

Klageren har ved sin organisation, Tekniq, ved klageskrift modtaget den 9. november 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 4.625 kr. til A. Beløbet svarer til ½ måneds løn

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. juni 2010.

A ved direktør C har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Parterne underskrev den 23. januar 2009 en ophævelse af uddannelsesaftalen hvoraf det fremgår, at aftalen er ophævet ensidigt af B.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af C, der har forklaret bl.a., at B sagde, at han ikke ville være elektriker og ønskede at ophæve uddannelsesaftalen. Han oplyste B om, at det skulle gøres skriftligt, hvilket det så blev.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 4.265 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.