Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. maj 2010 i sag 83.2009

A

3F v/forhandlingssekretær Pia Maul Andersen

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Karina Bahrencheer Spiermann, DA og forhandlingsekretær Peter Andersen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 21. april 1987, og indklagede, B v/ C, blev den 5. december 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tekstil- og beklædningsassistent med uddannelsesperiode fra den 12. januar 2009 til den 11. januar 2011.

Klageren har ved sin organisation, 3F – Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 24. september 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 25.682,63 kr. med tillæg af procesrenter fra ydelsernes forfaldstidspunkt samt en godtgørelse på 10.000 kr. efter ansættelsesbevisloven til klageren.

De 25.682,63 kr. udgør manglende løn med tillæg af feriegodtgørelse fra den 12. januar til 16. marts 2009, hvor ansættelsesforholdet ophørte. Lønnen skulle i henhold til 3F´s overenskomst § 16 udgøre ugeløn med 2.517 kr. pr uge indtil 28. februar 2009 og derefter 2.605 kr. pr. uge.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 27. april 2010.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der er afkrydset i feltet vedrørende gældende mindstebetaling. Ud for feltet vedrørende højere løn end den gældende mindstebetaling, er der afkrydset i ”pr. måned”. Der er ikke indsat oplysninger om arbejdstid, lønudbetalingsdag eller overenskomst.

Indklagede ophævede den 17. marts 2009 i prøvetiden uddannelsesaftalen med anført virkning fra den 16. marts 2009. A har forklaret, at hun ikke under ansættelsen fik nogen løn.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav på manglende løn med tillæg af feriegodtgørelse, der derfor tages til følge.

Fire medlemmer bemærker:

Henset til de manglende oplysninger i uddannelsesaftalens pkt. 8 sammenholdt med den omstændighed, at arbejdsgiveren ikke udbetalte nogen løn under ansættelsesforholdet, finder vi, at klageren har krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven på 10.000 kr. som påstået.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder efter sagens omstændigheder, at klagerens krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven højest kan fastsættes til 1.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der samlet tilkendes A 35.682,63 kr..

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 35.682,63 kr. med tillæg af procesrente af 25.682,63 kr. fra ydelsernes forfaldstidspunkt.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.