Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. juni 2010 i sag 124.2009

A

Teknisk Landsforbund v/faglig sekretær Karen Poulsen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Anton Larsen, DI og faglig sekretær Saskia Madsen-Østerbye, Teknisk Landsforbund.

Mellem klageren, A, født den 23. oktober 1970, og indklagede B blev den 17. juni 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som teknisk designer med uddannelsesperioden fra den 29. juni 2009.

Klageren har ved sin organisation, Teknisk Landsforbund, ved klageskrift modtaget den 10. december 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 21.225,63 kr. til klageren med tillæg af renter af 1.632,77 kr. fra den 30. juni 2009, af 17.688 kr. fra den 31.juli 2009 og af 1.904,86 kr. fra den 10. januar 2010. Kravet vedrører manglende løn samt feriepenge heraf.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. maj 2010.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

A ophævede uddannelsesaftalen den 1. august 2009, fordi hun ikke havde modtaget nogen løn fra virksomheden.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 21.225,63 kr. med tillæg af renter af 1.632,77 kr. fra den 30. juni 2009, af 17.688 kr. fra den 31.juli 2009 og af 1.904,86 kr. fra den 10.januar 2010.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.