Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Danmarks Evalueringsinstitut

Kapitel 2   Evaluering, herunder kvalitetsudvikling, opfølgning m.v.

Kapitel 2 a   Akkrediteringsrapporter

Kapitel 3   Klage

Kapitel 4   Ikrafttræden m.v.

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Herved bekendtgøres lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005 med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, lov nr. 1597 af 20. december 2006, § 10 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, lov nr. 209 af 31. marts 2008, § 60 i lov nr. 346 af 14. marts 2008, § 4 i lov nr. 1173 af 10. december 2008 og § 7 i lov nr. 537 af 12. juni 2009.

Kapitel 1

Danmarks Evalueringsinstitut

§ 1. Danmarks Evalueringsinstitut er en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark.

Stk. 2. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med undervisningsministeren og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner m.v. i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelser m.v.

Stk. 3. Evalueringsinstituttet har til opgave at samle national og international erfaring med evaluering og kvalitetsudvikling samt løbende at udvikle og forny metoder til evaluering og kvalitetsudvikling.

§ 2. Evalueringsinstituttet gennemfører af egen drift, jf. § 4, systematiske evalueringer af læring og uddannelser og undervisning ved offentlige og private institutioner, der er omfattet af de love, som er nævnt i bilag 1 til loven, jf. dog stk. 2 og 3. For private institutioner gælder dette dog kun, i det omfang de modtager offentlige tilskud. Evalueringsinstituttet kan gennemføre andre former for evalueringer, herunder evalueringer af en institutions samlede virksomhed eller dele heraf. Instituttet fastsætter emner og metoder for de enkelte evalueringer.

Stk. 2. Evalueringer, der alene omfatter folkeskoleområdet, gennemføres efter beslutning fra formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen fastsætter inden for den bevilling, der fastsættes på finansloven til styrelsens virksomhed, en bevilling til instituttets evalueringer efter 1. pkt.

Stk. 3. Evalueringer af undervisning på grundskoleniveau på friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler gennemføres efter aftale med skolen.

Stk. 4. Evalueringer af uddannelser og undervisning, der er omfattet af de love, som er nævnt i bilag 1 til loven, som foregår ved uddannelsesinstitutioner, der ikke hører under undervisningsministerens område, og som går videre end evalueringer af uddannelser og undervisning, gennemføres efter aftale med vedkommende minister eller anden myndighed.

Stk. 5. Evalueringsområdet kan i øvrigt af undervisningsministeren efter aftale med vedkommende minister udvides til at omfatte uddannelses- og institutionsevalueringer på andre ministeriers område.

§ 3. Evalueringsinstituttet kan endvidere gennemføre evalueringer efter anmodning. Evalueringer kan rekvireres af Undervisningsministeriet, andre ministerier, overordnede uddannelsesråd, regionsråd, kommunalbestyrelser, offentlige uddannelsesinstitutioner, godkendte eller tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, der udbyder private uddannelser.

Stk. 2. Evalueringer efter stk. 1 gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.

§ 4. Evalueringsinstituttets samlede forslag til det kommende års evalueringsområder sendes til undervisningsministeren og velfærdsministeren til godkendelse for hver sit område. Dette gælder dog ikke evalueringer efter § 2, stk. 2.

Stk. 2. Instituttet sender inden den 1. oktober instituttets budget, herunder rammer for den indtægtsdækkede virksomhed, til undervisningsministerens godkendelse.

§ 5. Danmarks Evalueringsinstitut ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig over for undervisningsministeren.

Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, der udpeges af undervisningsministeren, og et antal medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde.

1) 1 medlem, der beskikkes efter indstilling af og blandt formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen.

2) 2 medlemmer med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser med 1 repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med 1 repræsentant.

3) 2 medlemmer med viden og erfaring inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, der beskikkes efter indstilling fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

4) 1 medlem med viden og erfaring inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

5) 1 medlem med viden og erfaring inden for de kunstneriske uddannelser m.v., der beskikkes efter indstilling fra kulturministeren

6) 1 medlem med viden og erfaring inden for dagtilbudsområdet, der beskikkes efter indstilling fra velfærdsministeren.

Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere supplere sig med yderligere et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.

Stk. 4. Bestyrelsen beskikkes for en 3-årig periode. Der kan ske genbeskikkelse.

Stk. 5 . Undervisningsministeren fastsætter instituttets vedtægt, herunder regler, der sikrer, at den evaluerede institution får mulighed for at udtale sig, inden rapporten offentliggøres. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 . Bestyrelsen har den overordnede ledelse af evalueringsinstituttet og fastlægger instituttets virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra lederen og efter forudgående dialog med de berørte ministerier, jf. § 4, stk. 1, årsprogrammet for instituttet, herunder forslag til rammer for den indtægtsdækkede virksomhed.

Stk. 3. Instituttets leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Lederen ansætter og afskediger instituttets øvrige personale.

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter et repræsentantskab fælles for instituttets virksomhedsområde. Repræsentantskabet har til opgave en gang om året at udtale sig om evalueringsinstituttets årsrapport og om årsprogrammer samt om bestyrelsens indstilling om prioritering af indsatsområder til de berørte ministre, jf. § 4, stk. 1. Bestyrelsen, der mindst en gang om året afholder et møde med repræsentantskabet, skal dels forholde sig til repræsentantskabets udtalelser i henhold til 2. pkt. og har dels pligt til at videreformidle repræsentantskabets udtalelser.

Stk. 5. Repræsentantskabet sammensættes således, at uddannelses- og institutionsområder m.v., der er omfattet af instituttets virksomhed, er repræsenteret sammen med repræsentanter for elever og studerende, faglige foreninger og arbejdsmarkedets parter.

Stk. 6. Repræsentantskabet nedsættes for en 3-årig periode, der følger bestyrelsens beskikkelsesperiode. Repræsentanter for studenter- og elevsammenslutninger udpeges dog kun for 2 år.

Stk. 7. Nærmere regler om repræsentantskabet og dets virksomhed fastsættes i evalueringsinstituttets vedtægt.

Stk. 8. Bestyrelsen kan efter indstilling fra lederen nedsætte en evalueringsgruppe for hver evaluering. Evalueringsgruppen består af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres. Medlemmer af bestyrelsen eller ansatte ved instituttet kan ikke indgå i evalueringsgruppen. Bestyrelsen sikrer, at medlemmerne af evalueringsgruppen ikke er inhabile.

§ 7. Evalueringsinstituttets leder varetager den daglige ledelse af instituttet.

§ 8. Evalueringsgruppen, jf. § 6, stk. 8, har ansvaret for evalueringen og den evalueringsrapport, der skal afslutte evalueringen. Rapporten afgives til bestyrelsen. Evalueringsrapporter vedrørende evalueringer under Undervisningsministeriets område afleveres af bestyrelsen til undervisningsministeren senest 14 dage før offentliggørelsen. Evalueringsrapporter vedrørende folkeskolen, jf. § 2, stk. 2, afleveres samtidig til formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen. Andre evalueringsrapporter afleveres til vedkommende minister m.v., jf. § 2, stk. 4 og 5, eller vedkommende rekvirent, jf. § 3, senest 14 dage før offentliggørelsen.

Stk. 2. Evalueringsinstituttet offentliggør alle evalueringsrapporter og orienterer offentligheden om sin aktivitet. Instituttet afgiver ved årets afslutning en beretning om årets aktivitet.

Stk. 3. En begæring om aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet som led i en evaluering efter denne lov, kan først behandles, når den endelige rapport er offentliggjort.

§ 9. Evalueringsinstituttet kan i forbindelse med evaluering, der gennemføres efter § 2, af vedkommende evaluerede uddannelsesinstitution forlange alle oplysninger, der skønnes af betydning for evalueringen. Oplysninger kan indhentes i elektronisk form.

Kapitel 2

Evaluering, herunder kvalitetsudvikling, opfølgning m.v.

§ 10. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om evaluering og om opfølgning på evaluering, som er gennemført efter § 2, stk. 1.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan endvidere bl.a. på baggrund af en evaluering fastsætte regler om kvalitetsudvikling, herunder lærerkvalifikationer m.v.

§ 11. Vedkommende minister eller anden myndighed kan på baggrund af en afsluttet evaluering efter § 2 give uddannelsesinstitutionen, den ansvarlige myndighed og den praktikansvarlige myndighed påbud om opfølgning på evalueringsrapporten.

Stk. 2. Påbud i henhold til stk. 1 kan ikke gives uddannelsesinstitutioner under universitetsloven.

§ 12. Hvis en uddannelsesinstitution, der modtager statstilskud, ikke udleverer oplysninger efter § 9 eller ikke efterkommer påbud efter § 11, kan vedkommende minister tilbageholde tilskud, eller lade tilskud bortfalde helt eller delvist.

Kapitel 2 a

Akkrediteringsrapporter

§ 12 a. Evalueringsinstituttet gennemfører efter undervisningsministerens beslutning de akkrediteringsvurderinger og udarbejder de akkrediteringsrapporter, som er nødvendige til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer efter kapitel 4 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne. Evalueringsinstituttet kan endvidere som indtægtsdækket virksomhed gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter til brug for Akkrediteringsrådets akkrediteringer af udbud af danske uddannelser i udlandet, jf. kapitel 4 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 b i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om akkrediteringsvurderinger og akkrediteringsrapporter efter stk. 1.

Stk. 3. Evalueringsinstituttet gennemfører akkrediteringsvurderinger og udarbejder akkrediteringsrapporter om uddannelser på kulturministerens område efter kulturministerens beslutning. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Evalueringsinstituttet kan endvidere efter anmodning gennemføre akkrediteringsvurderinger og udarbejde akkrediteringsrapporter som indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 3

Klage

§ 13. Evalueringsinstituttets afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår klager over retlige spørgsmål, påklages til undervisningsministeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juni 1999.

Stk. 2. For folkeskolens område gennemføres evalueringer i perioden indtil den 31. december 2000 efter aftale med vedkommende kommunalbestyrelse.

§ 15. (Udeladt).

§ 16. (Udeladt).

§ 17. (Udeladt).

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 481 af 31. maj 2000, hvis § 13 indsatte nr. 43 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 12

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2. (Udeladt).


Lov nr. 482 af 31. maj 2000, hvis § 11 ændrede affattelse af nr. 21 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2-4. (Udeladt).


Lov nr. 483 af 31. maj 2000, hvis § 29 ændrede § 11, stk. 2 og nr. 4 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 24

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2-11. (Udeladt).


Lov nr. 487 af 31. maj 2000, hvis § 28 indsatte nr. 44 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 26

Loven træder i kraft 1. januar 2001.

Stk. 2-3. (Udeladt).


Lov nr. 488 af 31. maj 2000, hvis § 34 indsatte nr. 45 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 33

Loven træder i kraft 1. januar 2001.


Lov nr. 246 af 6. april 2001, hvis § 13 ændrede i nr. 11, 12, 15,16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, og indsatte nyt nr. 46 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemme:

§ 15

Loven træder i kraft den 1. maj 2001.


Lov nr. 343 af 16. maj 2001, hvis § 46 ændrede affattelse af nr. 30 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 41

Loven træder i kraft den 1. januar 2002.

Stk. 2-5. (Udeladt).


Lov nr. 149 af 25. marts 2002, hvis § 4 ophævede nr. 14 og 36 og ændrede affattelse af nr. 26 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 8-10. § 3 træder dog først i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2-4. (Udeladt).


Lov nr. 414 af 6. juni 2002, hvis § 9 ophævede § 8, stk. 3 i denne lov, hvorved stk. 4 og 5 blev stk. 3 og 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. (Udeladt).


Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 46 ændrede affattelse af nr. 24 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 39

Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog § 40.

Stk. 2-9. (Udeladt).


Lov nr. 297 af 30. april 2003, hvis § 7 ændrede affattelse af § 5, stk. 2, 1. pkt., og § 5, stk. 2, nr. 1- 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-4. (Udeladt).


Lov nr. 401 af 28. maj 2003, hvis § 5 ændrede affattelse af nr. 11 og ophævede nr. 31 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-4. (Udeladt).


Lov nr. 447 af 10. juni 2003, hvis § 4 indsatte nyt nr. 5 i § 5, stk. 2, og indsatte nyt nr. 46 (redaktionelt ændret til nyt nr. 47 i bilag 1 til denne lov), indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2004. § 1, nr. 16, og § 4, nr. 1, træder dog i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-4. (Udeladt).


Lov nr. 98 af 18. februar 2004, hvis § 8 ændrede affattelse af nr. 15, 40 og 41 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10

Loven træder i kraft 1. august 2005, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-4. (Udeladt).


Lov nr. 593 af 24. juni 2005, hvis § 3 ændrede affattelse af § 3, stk. 1, 2 pkt. og § 6, stk. 5, nr. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (Udeladt).


Lov nr. 1597 af 20. december 2006, hvis § 1 ændrede affattelse af § 1, stk. 1, stk. 2 og § 2, stk. 1, indsatte nyt § 2, stk. 2, ændrede affattelse af § 4, § 5, stk. 2, nr. 1 og 2, indsatte nyt § 5, stk. 2, nr. 6, ændrede affattelse af § 6, stk. 2, 4 og 5, ændrede affattelse af § 6, stk. 5, nr. 4 samt § 6, stk. 8, indsatte nyt § 8, stk. 1, 4 pkt., ændrede affattelse af § 8, stk. 1, 5 pkt., ændrede affattelse af nr. 46 i bilag 1 til denne lov samt indsatte nr. 48 i bilag 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.


Lov nr. 561 af 6. juni 2007, hvis § 10 ophævede nr. 6 og 30 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt).


Lov nr. 209 af 31. marts 2008, hvis § 1 ændrede affattelse af § 1, stk. 3, ophævede § 2, stk. 1, 3. pkt. indsatte § 2, stk. 1, 3. og 4. pkt., ændrede affattelse af § 4, stk. 1, 1 pkt., § 5, stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 5, indsatte nyt § 5, stk. 2, nr. 6, ændrede affattelse af § 5, stk. 2, nr. 6, § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, stk. 4, 1. pkt., stk. 5 og stk. 6, 2. pkt., § 8, stk. 3, indsatte kapitel 2 a, samt ændrede affattelse af bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt).


Lov nr. 346 af 14. maj 2008, hvis § 60 indsatte nyt nr. 9 i bilag 1 til denne lov, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 49

Loven træder i kraft den 15. maj 2008.

Stk. 2. Aftaler om partnerskab efter lovens § 6 eller § 5a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser som affattet ved denne lovs § 57, nr. 3, kan indgås med virkning indtil 1. januar 2015.

Stk. 3. (Udeladt).


Lov nr. 1173 af 10. december 2008, hvis § 4 ændrede affattelse af § 4, stk. 1, ophævede § 5, stk. 2, nr. 4, ændrede affattelse af § 5, stk. 2, nr. 5 og 7, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. (Udeladt).


Lov nr. 537 af 12. juni 2009, hvis § 7 ændrede affattelse af § 12 a, stk. 1, indsatte nyt § 12 a stk., 1, 2 pkt., indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Undervisningsministeriet, den 15. september 2010

Tina Nedergaard

/ Jacob Sten Jensen


Bilag 1

Love omfattet af § 2, stk. 1, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut

1) Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

2) Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

3) Lov om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

4) Lov om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

5) Lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom.

6) Lov om uddannelse til håndarbejdslærer.

7) Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

8) Lov om medie- og journalisthøjskolen.

9) Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

10) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

11) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

12) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

13) Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

14) Lov om uddannelse til studentereksamen (stx) (gymnasieloven).

15) Lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

16) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

17) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

18) Lov om erhvervsuddannelser.

19) Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

20) Lov om produktionsskoler.

21) Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

22) Lov om ungdomsskoler.

23) Lov om almen voksenuddannelse.

24) Lov om specialundervisning for voksne.

25) Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

26) Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).

27) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

28) Lov om folkeskolen, for så vidt angår evalueringer, der ikke alene omfatter folkeskolen.

29) Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

30) Lov om social service.