Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 11. juni 2010 i sag 94.2009

A og B

Blik- og Rørarbejderforbundet v/forbundssekretær Kim Fusager

mod

C v/X

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Søren Dupont Dall, TEKNIQ og forbundssekretær Søren Schytte, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 21. marts 1980, og indklagede, C v/X, blev den 21. august 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som VVS-energimontør med uddannelsesperiode fra den 31. juli 2006 til den 30. juli 2009.

Mellem klageren B, født den 21. september 1987 og samme indklagede blev den 28. september 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som VVS-energimontør med uddannelsesperiode fra den 1. august 2005 til den 31. juli 2009.

Der er i A´s uddannelsesaftale i pkt. 8 under kollektiv overenskomst henvist til Tekniq. I B´s uddannelsesaftale er der samme sted ikke oplyst noget.

Klagerne har ved deres organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 26. oktober 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 172.833,47 kr. til A og 128.432,17 kr. til B.

Kravene vedrørende manglende løn som følge af forkert lønsats, feriepenge og indbetaling til særlig opsparingskonto.

A´s feriepengekrav vedrører årene 2006, 2007 og 2008. B´ s feriepengekrav vedrører årene 2005, 2006, 2007 og 2008.

Klagernes krav er rejst over for indklagede henholdsvis den 11. juni og den 24. juni 2009.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 11. maj 2010.

Klagerne har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og deres krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

A:

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge, dog med fradrag af feriepengekravet vedrørende 2006, der udgør 13.761,88 kr., idet dette er forældede, jf. ferielovens § 35. Der gives herefter A medhold i et krav på 159.071,59 kr.

B:

Fire medlemmer bemærker:

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge, dog med fradrag af feriepengekravene vedrørende 2005 og 2006, der tilsammen udgør 17.070,29 kr., idet disse er forældede, jf. ferielovens § 35. Vi stemmer derfor for at give B medhold i et krav på 111.361,88 kr.

Tre medlemmer bemærker:

Vi er enige i forældelsesspørgsmålet vedrørende feriepengene. Da der ikke i B´s uddannelsesaftale var henvist til nogen overenskomst, har han alene krav på lønreguleringsdelen og altså ikke særlig opsparingskonto, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2..

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, C v/ X, skal inden 14 dage til klageren A, betale 159.071,59 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, og inden 14 dage til klageren B betale 111.361,88 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.