Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. juni 2010 i sag 58.2009

A

3F v/juridisk konsulent Ilse Werrenrath

mod

B

Dansk Erhverv v/advokatfuldmægtig Christina Krarup Jespersen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Anders Roskvist Vind Petersen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og konsulent Nils Lønstrup, 3F.

Mellem klageren, A, født den 11. februar 1990, og indklagede, B, blev den 14. september 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. september 2007 til den 30. september 2010.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 15. maj 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 94.667 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af 50.000 kr. for kontraktbrud, 16.167 kr. i efterbetaling, 20.000 kr. efter ansættelsesbevisloven og 8.500 kr. i udgifter til psykologbistand.

Indklagede har påstået frifindelse mod betaling af 16.167 kr., som indklagede anerkender at skylde A. Indklagede har nedlagt selvstændig påstand om erstatning på 20.000 kr. for klagerens kontraktbrud.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. maj 2010.

Parterne har givet møde for Tvistighedsnævnet. Der er afgivet forklaringer af A, C, V1, V2og V3.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalen, at pkt. 2 vedrørende arbejdsstedet og pkt. 8 vedrørende løn og andre vilkår ikke er udfyldt.

A´s læge har den 26. september 2008 attesteret, at A har konsulteret lægen 19.marts, 4. april, 13. maj og 26. maj 2008 på grund af langvarig sygdom, og at hun har haft en smitsom sygdom, der har forhindret hende i at arbejde.

Det er oplyst, at A var sygemeldt igen fra den 10. oktober 2008.

Den 3. november 2008 var der forhandlingsmøde mellem 3F og B. Af referatet fremgår bl.a.:

”3F Aalborg konstaterede at A grundet dårlig psykisk arbejdsmiljø ønskede at ophæve sin uddannelsesaftale. 3F kunne samtidig orientere om, at A er sygemeldt grundet arbejdsmiljøet, og at dette af A´ s læge er anmeldt som en arbejdsskade.

3F stillede på den baggrund krav om en godtgørelse samt tog forbehold for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til psykolog.

Virksomheden afviste kravet og vil kontakte arbejdsgiverforeningen samt advokat for bistand, hvorfor enighed ikke kunne opnås.

3F tager forbehold for at videreføre sagen.”

A underskrev en ophævelse af uddannelsesaftalen den 23. november 2008.

Forklaringer

Klager har forklaret blandt andet, at hun af arbejdsgiveren blev presset til at komme på arbejde i juni 2008, selvom hun stadig var syg. Hun blev truet med at blive fyret, hvis hun ikke kom. Hun talte med 3F om det. De mente, at hun burde sygemelde sig på ny, men hun gik fortsat på arbejde, fordi hun var bange for at blive fyret. V1 brokkede sig meget over hende, og en nyansat kok, N var meget hård og efter hende. Hun blev også sat til at overarbejde og skulle ofte arbejde en time efter at de andre var færdige med at arbejde, vaske op og vaske gulv. Når hun arbejdede sammen med kokken V2 gik det udmærket. Hun fik det dårligere og dårligere og blev sygemeldt i oktober 2008.

C har forklaret blandt andet, at hun er en af ejerne af kroen. Da A i 2008 var meget sygemeldt, bad hun om varighedserklæring. Hun har ikke på noget tidspunkt truet A med fyring eller på anden måde. A var nogle gange hård over for de nyansatte i sommeren 2008, og så bad hun A opføre sig ordentligt. A var sygemeldt igen fra midten af oktober 2008 og var derefter og frem til ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke på arbejde.

V1 har forklaret bl.a., at han har været kok på B i 10 år. Han har også været tillidsrepræsentant. Han oplevede, at en af de nye kokke, N, der kom i sommeren 2008, ikke kunne lide A. Han var ondskabsfuld over for hende. A græd i køkkenet og andre steder og sagde, at hun var ked af alt det, der blev sagt til hende. Han har ikke hørt arbejdsgiveren true A med fyring, hvis hun ikke kom på arbejde, selvom hun var syg. C gav udtryk for, at A var doven og dårlig, men det var han ikke enig i.

V2 har forklaret bl.a., at han arbejde som kok, der blev tilkaldt. A´ s engagement var lig nul. Hun var meget modsigende og modvillig. Hun var meget negativ over for kollegaen N. Han har ikke set A græde eller lignende, og han mener ikke, at hun blev mobbet.

V3 har forklaret bl.a., at han blev ansat som kok i sommeren 2008. A var ikke villig til at arbejde. Det var svært at arbejde sammen med hende. V1 hjalp hende meget. A blev behandlet på normal måde af ledelsen. Han har ikke oplevet C som uretfærdig eller hård over for hende. Han har ikke oplevet A blive mobbet.

Procedure

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at A under ansættelsen blev truet med fyring, hvis hun ikke mødte på arbejde, selvom hun var syg. Da hun så mødte op, blev hun hårdt behandlet, mobbet, og sat til ekstra arbejde, hvilket alt sammen førte til, at hun måtte sygemeldes på ny og få hjælp af en psykolog. A´ s ophævelse af uddannelsesaftalen var derfor berettiget, og hun har derfor krav på erstatning, herunder af udgiften til psykolog-behandling. Som følge af manglerne ved ansættelsesbeviset har A endvidere krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Indklagede har til støtte for sin påstand gjort gældende, at A var sygemeldt fra den 10. oktober 2008 og frem til ophævelsen. Hun havde således i mere end en måned forud for ophævelsen ikke været på arbejde. Allerede af den grund er ophævelsen ikke berettiget, jf., erhvervs-uddannelseslovens § 61, stk. 3. Dertil kommer imidlertid, at der heller ikke er ført bevis for, at arbejdsgiveren skal have gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser over for A. Hendes ophævelse af uddannelsesaftalen er derfor uberettiget og indebærer, at indklagede har krav på erstatning. De manglende oplysninger i ansættelsesaftalen har reelt ikke haft betydning, og derfor skal en eventuel godtgørelse ikke være på mere end 1.000 kr.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, at ophævelse efter stk. 1 skal ske inden for 1 måned efter, at den hævende part har fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen. A har ophævet uddannelsesaftalen under henvisning til krænkende og chikanøs adfærd fra ledelsen og ansatte på arbejdspladsen. Efter oplysningerne i sagen kan hun senest den 9.oktober 2008 have været udsat for sådan adfærd, idet hun derefter var sygemeldt og ikke på arbejde. Det fremgår endvidere af referatet fra 3F´s møde med arbejdsgiveren den 3. november 2008, at A ønskede at ophæve uddannelsesaftalen. Under disse omstændigheder er det godtgjort, at A´ s ophævelse af uddannelsesaftalen skulle være sket senest den 9. november 2008, jf. § 61, stk. 3, og allerede af den grund er ophævelsen uberettiget. Indklagede frifindes derfor for A´ s erstatningskrav vedrørende dette punkt, og indklagede får medhold i sit erstatningskrav. Erstatningen fastsættes efter Tvistighedsnævnets praksis til 5.000 kr. svarende til ca. en halv måneds løn.

Som følge af karakteren af manglerne ved ansættelsesbeviset finder vi, at A har krav på en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven på 5.000 kr. Det samlede resultat er derfor, at A har krav på betaling af 16.167 kr., som indklagede har anerkendt.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder det godtgjort, at A har været udsat for så dårlig en behandling, at hun var berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen. Da hun som følge af den dårlige behandling af hende var sygemeldt, finder vi, at ophævelsen, uanset § 61, stk. 3, kunne foretages den 23. november 2008. Henset til flertallets votering er der ikke grund til at gå nærmere ind i spørgsmålet om størrelsen af godtgørelserne for ophævelsen og overtrædelsen af lov om ansættelsesbeviser.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 16.167 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.