Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

(Tilladelse for virksomheder til tilslutning til spildevandsforsyningsselskabs udløbsledning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, som ændret ved bekendtgørelse nr. 332 af 25. marts 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvis en virksomhed tilsluttes et spildevandsforsyningsselskabs udløbsledning, og tilslutningen sker efter et spildevandsforsyningsselskabs renseanlæg, betragtes tilslutningen som særskilt udledning efter lovens § 28, stk. 1 og 2, jf. bekendtgørelsens kapitel 7.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. september 2010.

Miljøministeriet, den 17. september 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard