Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Nedsættelse af skattesatsen for selskaber og fonde samt virksomhedsskatteprocenten)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, ændres »34 pct.« til: »32 pct.«.

2. I § 21 ændres »34 pct.« til: »den i § 17, stk. 1, nævnte procent«.

3. § 23, stk. 1, affattes således:

»Af den efter reglerne i denne lov udredede indkomstskat tilfalder 13,41 pct. den eller de kommuner, hvori selskabet eller foreningen m.v. har drevet virksomhed, jf. bestemmelserne i lov om kommunal indkomstskat.«

§ 2

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 20. oktober 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, ændres »34 pct.« til: »den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent«.

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 640 af 21. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, 1. pkt., ændres »34 pct.« til: »32 pct.«.

2. I § 10 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ved overførsel af beløb fra virksomhedens konto for opsparet overskud efter reglerne i stk. 3 anses tidligst opsparet overskud som overført først.«

3. I § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »66 pct. af underskuddet.« til: »underskuddet med fradrag af den virksomhedsskat, der er tillagt efter 1. pkt.«.

4. I § 22 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »34 pct.« til: »den i § 10, stk. 2, nævnte procent«.

5. I § 22 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »66 pct. af henlæggelsen« til: »det henlagte beløb efter fradrag af den betalte konjunkturudligningsskat«.

§ 4

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som bl.a. ændret ved § 2 i lov nr. 476 af 1. juli 1998 og senest ved § 27 i lov nr. 485 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 b, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Dette gælder, uanset at virksomhedsskatteprocenten er lavere end udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter.«

2. I § 16 b, stk. 4, 3. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1.-3. pkt.«.

§ 5

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 3. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 33 C, stk. 1, 2. pkt., indsættes som 2. pkt.:

»For andre skattepligtige udgør tilskuddet 34 pct. for udgifter, der er betalt inden udgangen af kalenderåret 1999, og derefter 32 pct.«.

§ 6

I lov nr. 430 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. (Konsekvensændringer i forbindelse med gennemførelsen af pensionsafkastbeskatningsloven og ophævelse af realrenteafgiftsloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes i 2. pkt. efter »2000«: », jf. dog stk. 5«.

2. I § 8 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Uanset § 6, stk. 3, i realrenteafgiftsloven som ophævet ved denne lovs § 4 kan den skattepligtige indkomst for afgiftsåret 1999 ved beregningen efter § 6, stk. 1 og 2, ikke indgå med større beløb end gennemsnittet af de skattepligtige indkomster de forudgående tre indkomstår, såfremt afgiftssatsen beregnet efter realrenteafgiftslovens § 10 overstiger 32 pct.«.

§ 7

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993, som bl.a. ændret ved § 11 i lov nr. 313 af 17. maj 1995 og senest ved § 8 i lov nr. 434 af 26. juni 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, 1. pkt., og § 21, stk. 3, 1. pkt., ændres »34 pct.« til: »den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent«.

§ 8

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 717 af 2. oktober 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 8 b ændres »34 pct.« til: »den sats, der er nævnt i selskabsskattelovens § 17, stk. 1.«

§ 9

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 28. september 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, 3. pkt., og § 24, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Fradraget foretages først i tidligst opsparet overskud.«

2. I § 11, stk. 1, og § 25, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Fradraget foretages først i tidligste henlæggelser til konjunkturudligning.«

§ 10

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 12. august 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 13 a, stk. 4, 3. pkt., affattes således:

»Passivposten udgør 9 pct. for overskud opsparet i indkomståret 1991, 12 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 1992-98 og 13,5 pct. for overskud opsparet i indkomståret 1999 og senere indkomstår.«

2. I § 13 a, stk. 5, indsættes efter »12 pct.«: »for indkomstårene 1993-98 og på 13,5 pct. for indkomståret 1999 og senere indkomstår.«

§ 11

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 1999.

Givet på Christiansborg slot, den 16. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad