Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet 17. maj 2010 i sag 81.2009

A

HK v/faglig sekretær Liselotte Højer

mod

B v/ direktør C

Dansk Erhverv v/advokatfuldmægtig Lotte Odgaard Jacobsen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Sidsel Furbo Bach, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Charlotte Meyer, HK.

Mellem klageren, A, født den 7. februar 1980, og indklagede, B, blev den 8. april 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren som voksenelev skulle kontoruddannes med uddannelsesperiode fra den 15. april 2008 til den 14. april 2010.

Klageren har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 8. september 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 27.901,86 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra 8. september 2009 af 18.933,80 kr. og af 27.901,86 fra den 6. maj 2010.

Kravet vedrører pension med 23.801,34 kr. og fritvalgs lønkonto med 4.100,52 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Der er mellem parterne enighed om beløbsopgørelsen, og at den relevante overenskomst er Landsoverenskomsten kontor og lager indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 6. maj 2010.

Parterne, indklagede ved administrerende direktør C, har givet møde for nævnet.

Forklaringer

C har forklaret bl.a., at han havde ansættelsessamtale med A. Hun havde på det tidspunkt et andet ansættelsestilbud. Da de gerne ville have hende ansat, fik hun tilbudt en lidt højere løn end det andet tilbud, hun havde. A blev orienteret om, at virksomheden ikke har indgået overenskomst. Hun blev også orienteret om virksomhedens pensionsordning, hvortil medarbejderne selv frivilligt kan indbetale deres løn. Hvis han havde ment, at A havde krav på pension efter overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat, som påstået under denne sag, ville hendes løn være blevet nedsat med et tilsvarende beløb. A er fortsat ansat i virksomheden, nu som uddannet.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, omfatter pension mv., hvis der i overenskomsten inden for uddannelsesområdet er bestemmelser herom, hvilket der er i overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at det følger af overenskomstens § 7, stk. 5, jf. principperne i § 4, at lønnen for voksenelever skal aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem virksomheden og medarbejderen. Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, skal forstås således, at en elev på en ikke-overenskomstdækket virksomhed alene har ret til den mindsteløn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Dette omfatter ikke pension eller fritvalgs lønkonto, idet sådanne lønelementer er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 56. Og det fremgår heller ikke af uddannelsesaftalen, at klageren er berettiget til pension eller fritvalgs lønkonto eller i øvrigt andre arbejds- eller ansættelsesvilkår fra overenskomsten.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

Efter Tvistighedsnævnets praksis vedrørende erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, har klageren krav på pension og fritvalgs lønkonto som påstået. Vi stemmer derfor for at give klageren medhold.

Tre medlemmer bemærker:

Efter dissenserne i tidligere tvistighedsnævnskendelser vedrørende erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, har klageren alene krav på minimalløn og altså ikke pension og fritvalgs lønkonto. Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 27.901,86 kr. med tillæg af procesrente fra 8. september 2009 af 18.933,80 kr. og af 27.901,86 fra den 6. maj 2010.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.