Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. juni 2010 i sag 86.2009

A

TIB v/faglig medarbejder Per Nielsen

mod

B v/C

Danske Snedker- og Tømrermestre v/faglig konsulent Bo Rasmussen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Søren Hoffmann Sørensen og faglig konsulent Palle Bisgaard, TIB.

Mellem klageren, A, født den 21. juni 1991, og indklagede, B, blev den 2. oktober 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 30. juni 2008 til den 30. marts 2012.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ – Industri – Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 5. oktober 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 35.000 kr. til klageren. Kravet vedrører godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. maj 2010.

Parterne, indklagede ved C, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

A blev ansat som elev i ny mesterlære, hvor den indledende del af uddannelsen gennemføres som grundlæggende praktisk oplæring i virksomheden. Han var på skoleundervisning fra den 12. januar til 6. marts 2009.

Det fremgår af en e-mail af 25. februar 2009 fra C til medarbejder N, at C var blevet kontaktet af X fra teknisk Skole, der bl.a. havde oplyst, at A var sidst i klassen, manglede at lave en del opgaver i tegning og havde svært ved matematikken.

Det fremgår af B´ s svarskrift i tvistighedsnævnssagen, at parterne efter A´ s skoleophold aftalte nogle frister for hans færdiggørelse af tegninger fra skolen. Den 24. april 2009 blev fristen i et nyt møde mellem parterne forlænget, da A ikke havde overholdt den første frist. Den 18. maj 2009 afholdt man igen møde, idet A stadig ikke havde færdiggjort tegninger og teoretiske opgaver.

Den 20. maj 2009 oplyste X i en e-mail til C, at A i det grundlæggende skoleforløb havde opnået følgende karakterer efter 7-skalaen: Matematik 00, tegning 00 efter følgende delkarakterer: fagtegning 00, 00, 02, 00 og afbildningslære: 7, 4, 00, 02, 00.

Det fremgår af referat fra et mæglingsmøde den 25. maj 2009, som TIB havde indkaldt til, at B ville opsige uddannelsesaftalen samme dag, hvilket skete. Af referat fra møde i fagkomiteen ved Aarhus tekniske Skole den 30. juni 2009 fremgår, at virksomheden fastholdt ophævelsen af uddannelsesaftalen, ”idet virksomheden ikke mener, at eleven har de fornødne kvalifikationer til at gennemføre uddannelsen.”

Forklaringer

Klager har forklaret bl.a., at han havde det fint i virksomheden indtil han skulle på skole i januar 2009. på skolen fik de en masse tegningsopgaver. Det stressede ham. Han fik ikke gjort tegningerne færdige, og de sagde på skolen, at han skulle sørge for at blive færdig med dem inden næste skoleophold i september. Da han kom tilbage til virksomheden, var N skuffet over, at han ikke havde færdiggjort tegninger under skoleopholdet. Der blev aftalt nogle tidsfrister. Han kunne få hjælp af N til tegningerne, men N´ s svar var negative og trælse og gjorde ham bange for at spørge mere. Han havde svært ved at tegne. N blev ved med at spørge ham, om han skulle være tømrer. Derfor kontaktede han TIB for at få hjælp. Efter ophævelsen af uddannelsesaftalen har han valgt at blive uddannet under lager og logistik, fordi han havde fået en dårlig start som tømrer.

C har forklaret bl.a., A startede fornuftigt i uddannelsen. Der var problemer under hans skoleophold, så de aftalte, da han kom tilbage, at han skulle lave tegningerne færdige, og at de ville hjælpe ham med det. Han overholdt imidlertid ikke de aftalte tidsfrister og gjorde i det hele taget ikke meget ved det. Han fik lov til at tegne i arbejdstiden, men det blev det ikke bedre af, og han bad ikke om den hjælp, som de havde tilbudt. Han ved ikke, hvorfor A henvendte sig til TIB. Han mener ikke, at A er blevet chikaneret. Til sidst måtte de konkludere, at A ikke har de fornødne evner til at gennemføre uddannelsen som tømrer, og derfor måtte de ophæve uddannelsen som følge af bristede forudsætninger.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at A efter skoleopholdet oplevede, at han blev chikaneret i virksomheden, fordi han ikke havde kunnet klare skoleopgaverne så godt. A blev ikke hjulpet ordentligt af virksomheden. Virksomheden kunne således også have indkaldt eleven til ekstra skoleforløb eller overveje forlængelse af selve uddannelsesperioden. Der var derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for en ophævelse af uddannelsesaftalen.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, uddannelsen med rette er ophævet som følge af bristede forudsætninger. Det må lægges til grund, at A mangler evner til at gennemføre en uddannelse som tømrer, og han gjorde sig også skyldig i lydighedsnægtelse ved ikke at færdiggøre tegninger inden for de aftalte frister. Det må ligeledes lægges til grund, at virksomheden gjorde, hvad der stod i dens magt for at hjælpe A med uddannelsen, men at dette var forgæves på grund af elevens forhold.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

Efter bevisførelsen finder vi, at det ikke med den fornødne sikkerhed er godtgjort, at A under alle omstændigheder ville være ude af stand til at gennemføre uddannelsen som tømrer. Vi finder det således ikke godtgjort, at en sådan væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viste sig at være urigtig eller bristet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2. B var derfor ikke berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, og vi stemmer derfor for efter Tvistighedsnævnets praksis at tilkende A en erstatning på 30.000 kr.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder det godtgjort, at B´ s ophævelse af uddannelsesaftalen efter erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2, var berettiget. Vi lægger herved vægt på A´ s karakterer fra skolen og forløbet efter skoleopholdet, hvor B tilbød A hjælp til forbedring af hans kvalifikationer på det omhandlede område, uden at det medførte nogen forbedringer. Det må lægges til grund, at dette ikke skyldtes virksomheden, men A´ s personlige forhold. Vi stemmer derfor for at frifinde B.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 30.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.