Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 11. juni 2010 i sag 88.2009

A

HK/Privat v/faglig sekretær Anita Reinhardt

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Peter Balle, Grafisk Arbejdsgiverforening og faglig sekretær Mette Stengade Hansen, HK/Privat

Mellem klageren, A, født den 19.december 1986, og indklagede B, blev den 18. december 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som mediegrafiker.

Klageren har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 13. oktober 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 91.877 til klageren med tillæg af procesrente fra sagen anlæg. Kravet er sammensat af erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden, jf. funktionærlovens § 3, manglende feriefridage, fritvalgskonto og feriegodtgørelse, i alt 81.877 kr. samt godtgørelse på 10.000 kr. i medfør af ansættelsesbevisloven. Kravet om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven blev fremsat af klageren den 17. maj 2010, to dage før forhandlingen af sagen i Tvistighedsnævnet.

Indklagede har påstået frifindelse mod betaling af feriefridage, fritvalgskonto og feriegodtgørelse opgjort frem til ophævelsen af uddannelsesaftalen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. maj 2010.

Parterne, indklagede ved direktør C, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er endvidere afgivet forklaring af V1.

Sagens omstændigheder

Den 30. april 2009 fremsendte A til B et påkrav om betaling af løn for april måned med frist til 5. maj 2009. Samme dag kl. 18:33 skrev C en e-mail til de ansatte om at lønudbetalingen var forsinket.

Da lønnen ikke var betalt fremsendte HK den 6. maj 2009 et påkrav til B med frist for betaling til den 9. maj 2009, og anførte, at HK i modsat fald ville ophæve ansættelsesforholdet efter fristen udløb på grund af grov misligholdelse fra B´ s side.

Den 11. maj 2009 skrev C til de ansatte, at man var ved at få likviditeten til lønninger.

Søndag den 17. maj 2009 sendte C til de ansattes arbejdsmail en indkaldelse til møde i virksomheden den 18. maj vedrørende lønudbetaling.

Den 18. maj 2009 fremsendte faglig konsulent V1, via e-mail kl. 12:51 og som almindeligt og anbefalet brev ophævelse af uddannelsesaftalen under henvisning til, at lønnen ikke var modtaget.

Det fremgår af bankudskrift, at A modtog lønnen for april den 19. maj 2009.

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 3, at det ikke er oplyst noget om uddannelse/speciale eller trin, og heller ikke hvornår uddannelsesperioden afsluttes, og af pkt. 8, at der ikke er anført noget om overenskomst.

HK/Privat har i e-mail af 17. maj 2010 til C om kravet om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven oplyst, at overenskomstens § 14 er gældende, også for så vidt angår nachfrist.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun den 18. maj 2009 påbegyndte et tre-dages kursus i HK. Det var noget, som hun havde aftalt med sin mentor i B. Hun så ikke mailen af 17. maj om indkaldelse til møde i B den 18. maj. Den 18. maj talte hun med V1 i HK om lønnen, der endnu ikke var kommet, og V1 sagde, at så måtte de ophæve uddannelsesaftalen.

C har forklaret bl.a., at virksomheden i det omhandlede tidsrum var i økonomiske vanskeligheder. De orienterede de ansatte herom og indkaldte den 17. maj 2009 de ansatte til et møde den 18. maj, hvor de kunne oplyse, at lønnen nu blev udbetalt. Han mener ikke, at A havde fået lov til at være på kursus, og hun kunne se mailen af 17. maj på sin arbejdsmail.

V1 har forklaret bl.a., at hun er faglig konsulent i HK/Service. B svarede ikke på hendes påkrav af 6. maj 2009. den 11. maj oplyste A, at hun havde fået at vide, at lønnen vil blive indbetalt den 12. maj. Det gjorde den imidlertid ikke. A hørte så, at lønnen ville komme fredag den 15. maj, så de afventede det. Den 18. maj mødtes de, og A fortalte, at lønnen ikke var kommet. Hun sagde til A, at de så måtte ophæve uddannelsesaftalen, hvilket skete samme dag. Hun blev ikke kontaktet af virksomheden efter at have afsendt e-mailen den 18. maj.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at A som følge af manglende udbetaling af løn trods to påkrav var berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, og at hun derfor har krav på betaling som påstået.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at virksomheden løbende orienterede om lønsituationen, og HK kunne den 18. maj have tjekket, om lønudbetalingen nu var sat i værk, hvilket den var. Ophævelsen af uddannelsesaftalen er derfor ikke berettiget.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Da B ikke udbetalte lønnen for april inden for de påkravsfrister, som blev fremsat af A og HK, var A som følge af B´s væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser berettiget til at hæve aftalen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1. Vi giver derfor A, der er omfattet af funktionærloven, medhold i kravet om betaling af løn mv. på i alt 81.877 kr.

Krav om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven:

Da HK først har fremsat kravet overfor B den 17. maj 2010 og selv over for indklagede har oplyst, at nachfristen er gældende, finder vi ikke grundlag for at give klageren medhold i kravet om betaling af 10.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 81.877 kr. med tillæg af procesrente fra den 13. oktober 2009.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.