Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. august 2010 i sag 118.2009

A

3F v/faglig sekretær Jacob Scavenius

mod

Bv/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Henning Kaab, Dansk Byggeri og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 7. marts 1988, og indklagede, B v/ C, blev den 1. september 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 1. september 2008 til den 30. marts 2012.

Denne sag drejer sig om erstatning for ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen og manglende løn, feriepenge og pension.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 8. december 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale 115.216,76 kr. til A med tillæg af procesrenter vedrørende efterbetalingsbeløbet fra de enkelte ydelsers forfaldsdato. Beløbet er sammensat af krav på erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen på 50.000 kr. og manglende løn mv. på 65.216,76 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. juni 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. C har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

C, der er A´s far, opsagde i et brev af 15. april 2009 uddannelsesaftalen med virkning pr. 30. april 2009. Det anføres i brevet, at opsigelsen skyldes manglende ordretilgang og at virksomheden ville blive lukket den 1. maj 2009. Der blev den 28. maj 2009 af 3F indgivet konkursbegæring mod C i forbindelse med A ´s krav. Sø- og Handelsrettens skifteret afviste den 21. oktober 2009 konkursbegæringen under henvisning til, at insolvensbetingelsen i konkurslovens § 17 ikke var opfyldt. Det fremgår af retsbogen, at C forklarede, at han ikke kan anerkende kravet, da han har betalt lønnen kontant samt betalt husleje, bil m.v. for A. Han oplyste, at han godt kunne betale kravet, hvis han ville, idet virksomheden havde et indestående på 300.000 kr. i en bank. Dette fik skifteretten bekræftet af banken.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte A´s krav på efterbetaling, der derfor tages til følge og han har endvidere krav på erstatning for uberettiget ophævelse. Dog finder tre medlemmer, at klageren ikke har krav på pensionsbeløbet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Der er enighed om, at erstatningen i overensstemmelse med nævnets praksis skal fastsættes til 30.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B v/ C skal til A betale 95.216,76 kr. med tillæg af procesrente af 65.216,76 fra de enkelte ydelsers forfaldsdato.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.