Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 15. juni 2010 i sag 93.2009

A

3F v/juridisk konsulent Ilse Werrenrath

mod

B (medejer C)

Advokat Gudrun Fenger

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Christina Krarup Jespersen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Lotte Knudsen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 3. oktober 1989, og indklagede, B, blev den 3. marts 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 18. februar 2008 til den 17. august 2011.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 26. oktober 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 69.120 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af manglende lønandele, 19.120 kr. og godtgørelse for misligholdt og brudt uddannelsesaftale med 50.000 kr.

De 19.120 kr. er sammensat af manglende grundløn på 11.065,84 kr., der er beregnet til udgangen af juli måned 2008, feriepenge heraf, 1.383,23 kr., manglende friweekends, 2.818,80 kr., særlige løntillæg, 434,45 kr. og kompensation for manglende feriedage, 600 kr. i alt 16.302,32 kr. Endvidere refusion vedrørende betaling for logi, 5.190 kr. Summen af disse beløb er 21.492,32, men påstandsbeløbet vedrørende disse poster er som nævnt 19.120 kr.

(Tvistighedsnævnet har beregnet kravene om løndifference, friweekends, løntillæg og feriefridage til og med den 24. juli 2008, hvor uddannelsesaftalen ophørte, til i alt 13.206,75 kr.)

Indklagede har påstået frifindelse mod betaling af løndifferencer på 711,54 kr. pr. måned frem til ophævelsen af uddannelsesaftalen den 24. juli. Dette beløb udgør i alt 2.855,39 kr. Indklagede har påstået frifindelse vedrørende friweekends, særlige løntillæg og feriefridage samt refusion vedrørende logi.

Indklagede har nedlagt selvstændig påstand om, at klageren skal betale erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 27. maj 2010.

Parterne, indklagede ved C, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af V1.

Sagens omstændigheder

A skrev den 23. juli 2008 til arbejdsgiveren: ”Jeg A vil gerne sige op med arbejde restaurant B 24-7 08”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han i 2007 før ansættelsen var på skole. Under jobsamtalen fik han tilbudt at bo i et af arbejdsgiverens udlejningsværelser. Han skulle betale 2.000 kr. pr. måned for det, og pengene skulle afleveres kontant til X. X gav ham ikke nogen kvittering for betalingerne, og han turde ikke bede X om det. Han betalte for tre måneder. Og så blev han smidt ud af værelset, fordi arbejdsgiveren ville udleje værelset til bed and breakfast. X var under hele ansættelsesforløbet meget ubehagelig over for ham, arrig og hidsig, slog med viskestykke i bordet, råbte og skreg. Han blev også jævnligt sat i en skammekrog, skulle stå i et hjørne 15-30 minutter, fordi han havde begået en fejl under arbejdet. Det var også ofte X søn på 16-17 år, der stod for undervisningen af ham. Det gjorde ham alt sammen ked af det, og han fik søvnproblemer. Han følte sig tvunget til at skrive opsigelsen den 24. juli 2008. I forbindelse med weekender havde han typisk fri søndag og mandag, og han havde mange gange bedt om weekendfri, men det ville X ikke acceptere. X sagde til ham, at hvis han insisterede på at få weekendfri, ville han ikke kunne blive på arbejdspladsen. Den 24. juli sagde han til X, at han fastholdt sit ønske om at få weekendfri, og X svarede, at det ville han ikke acceptere, og at han så måtte sige op.

C har forklaret bl.a., at hendes mand X arbejdede i køkkenet, og hun selv arbejdede mest i restauranten. De har haft elever før A. De elever fik meget fine karakterer, og de har stadig har stadig kontakt til dem. A, der kom fra Jylland og ikke havde nogen bolig, fik lov til at bo på deres bed and breakfast værelse, indtil han havde fundet et sted at bo, men han skulle evt. rykke ud fra dag til dag, hvis det blev udlejet til bed and breakfast. A skulle ikke betale for at være der, og han har aldrig betalt nogen beløb, hverken til X eller hende. Da A havde været der i to måneder, spurgte hun ham, om han var begyndt at søge en bolig. Han fandt sig efterfølgende et kollegium. Det var X, der oplærte A. A er aldrig blevet sat i en skammekrog. Han tænker sikkert på nogle situationer på lørdage, hvor kokken måtte bede ham flytte sig lidt, fordi der nu var meget travlt og kokken skulle nå at gøre det hele klart. Han blev så bedt om i mellemtiden at hente ting til køkkenet, der skulle bruges senere. Vagtplanerne blev lavet sådan, som A gerne ville have det. Han ville gerne have to sammenhængende dage, så han kunne besøge sine forældre i Jylland, og han ville gerne have, at det var søndag og mandag. Han har aldrig bedt om at kunne få fri lørdag-søndag. Den 24. juli 2008 sagde A til X, at han havde været på ferie med sine venner og gerne ville bruge mere tid sammen med dem, og derfor ville han sige op. Han opsigelsesbrev er ikke blevet dikteret. A fik alene at vide, at hvis han ville sige op, skulle det være skriftligt. A blev trukket i løn på grund af ferien i juli 2008, men hun kan godt se nu, at det var forkert. Efter den kristelige overenskomst, som de er omfattet af, har elever ikke krav på weekendfri.

V1 har forklaret bl.a., at hun er A´ s mor. Hun bad A sørge for, at han fik en kvittering, når han betalte kontant for logi hos arbejdsgiveren, men han fik det ikke. A kom hjem til dem om søndagen. Han kunne ikke få fri i weekenden. I starten af ansættelsesforholdet var han godt tilfreds, men efterhånden fik han det dårligt, fik hovedpine og angst. Hun talte enkelte gange med C. De talte ikke om kvitteringer. A fortalte hende til sidst, at han havde sagt op, fordi han havde fået at vide, at han enten skulle acceptere dette med søndag-mandag eller sige op.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at A berettiget ophævede ansættelsesforholdet både på grund af, at han ikke kunne få weekendfri og på grund af den chikanøse behandling af ham under hele ansættelsesforholdet. Efterbetalingskravet er baseret på 3F-overenskomsten, der skal lægges til grund ved opgørelsen. Efter overenskomstens § 20, stk. 5, kan en arbejdsgiver maksimalt kræve 270 kr. pr. måned for logi, og derfor har A vedrørende dette krav på tilbagebetaling af 5.190 kr.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at differencen i grundbeløbet anerkendes, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Dette skal opgøres frem til A´s ophævelse af uddannelsesaftalen den 24. juli 2008. De øvrige efterbetalingskrav er der ikke grundlag for at kræve, jf. erhvervsuddannelseslovens § 56. Der er ikke af A ført bevis for, at han skulle have betalt 2.000 kr. om måneden for logi. A ophævede selv uddannelsesaftalen, og han har ikke godtgjort, at han var berettiget hertil. Som følge heraf har indklagede krav på erstatning.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ophævelsen af uddannelsesaftalen

Fire medlemmer bemærker:

Efter bevisførelsen finder vi, at A ikke har godtgjort, at arbejdsgiveren væsentligt har misligholdt sine forpligtelser, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1. A´ s ophævelse af uddannelsesaftalen var derfor ikke berettiget, og indklagede gives derfor medhold i sit erstatningskrav, der fastsættes til 5.000 kr. svarende til knap en halv månedsløn.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder det efter bevisførelsen godtgjort, at arbejdsgiveren væsentlig har misligholdt sine forpligtelser, både ved at nægte A weekendfri, ikke at have levet op til sit uddannelsesansvar samt ved chikanøs behandling af ham. Vi finder derfor, at A´s ophævelse af uddannelsesaftalen var berettiget.

Efterbetalingskrav

Fire medlemmer bemærker:

Vi finder, at A i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis vedrørende erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, på grundlag af 3F-overenskomsten har krav på efterbetaling frem til den 24. juli 2008, hvilket beløb af nævnet er opgjort til 13.206,75 kr.

Tre medlemmer bemærker:

Vi finder i overensstemmelse med dissenserne vedrørende § 55, stk. 2, at A alene har krav på regulering af grundlønnen.

Udgifter til logi

Fire medlemmer bemærker:

Vi finder det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at A har betalt arbejdsgiveren 2.000 kr. om måneden for logi. Indklagede frifindes derfor for denne del af påstanden.

Tre medlemmer bemærker:

Efter bevisførelsen finder vi det godtgjort, at A betalte arbejdsgiveren 2.000 kr. pr. måned for logi i 3 måneder.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter indklagede skal betale klageren 13.206,75 kr. og klageren skal betale indklagede 5.000 kr..

Indklagede skal således betale klageren 8.206,75 kr.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 8.206,75 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.