Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. juni 2010 i sag 95.2009

A

HK Privat v/faglig sekretær Helle Lindgren

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Christina Krarup Jespersen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK.

Mellem klageren, A, født den 20. oktober 1981, og indklagede, B, blev den 26.februar 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes med uddannelsesperiode fra den 12. februar 2007 til den 11. februar 2009.

Denne sag drejer sig om grundlaget for fastsættelsen af elevens løn og oplysningerne i uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 2. november 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 222.284,85 kr. med tillæg af procesrente af lønbeløbene fra forfaldstidspunktet til A. Beløbet er sammensat af for lidt udbetalt løn, 143.428,49 kr., feriepenge heraf, 17.928,56 kr., kompensation for ikke afholdte feriefridage 8.403,80 kr. og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, 52.524 kr.

Lønkravet er opgjort på grundlag af overenskomsten mellem HK/Privat og HORESTA.

B har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et af Tvistighedsnævnet fastsat lavere beløb.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. juni 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af ansættelsesaftalens pkt. 8, at der ud for ”Kollektiv overenskomst” ikke er anført noget.

Det er i B´s svarskrift oplyst, at B ikke er part i nogen overenskomst.

Tvistighedsnævnet har i kendelse af 4. juni 2009 i sagerne 56.2008 og 66.2008, hvor B var indklaget, truffet afgørelse vedrørende samme problemstilling i relation til grundlaget for fastsættelsen af elevernes løn. B har oplyst, at denne kendelse er indbragt for domstolene.

Retsgrundlaget

Vedrørende grundlaget for fastsættelsen af elevers løn fremgår følgende af erhvervsuddannelsesloven:

§ 55, stk. 2:

”Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.”

§ 56, stk. 1:

”I aftaleperioden gælder de bestemmelser, der ved kollektive overenskomster eller i lovgivningen er fastsat om arbejdstagers ansættelses- og arbejdsvilkår m.v., i det omfang det er foreneligt med uddannelsen efter denne lov.”

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Den af A påberåbte overenskomst er overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og Østre Landsrets dom af 14. april 2010 i sag B-879-09 vedrørende Tvistighedsnævnets kendelse af 11. november 2008 i sag 18.2007. A´ s krav vedrørende løndifferencen med tillæg af feriepenge tages derfor til følge, jf. også Tvistighedsnævnets kendelse af 4. juni 2009 i sagerne 56.2008 og 66.2008.

Fire medlemmer udtaler:

For så vidt angår kravet vedrørende feriefridage finder vi i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis vedrørende fortolkningen af § 55, stk. 2, at A også har krav herpå.

Tre medlemmer udtaler:

I overensstemmelse med tidligere dissenser i Tvistighedsnævnets kendelser vedrørende fortolkningen af § 55, stk. 2, finder vi, at A ikke har krav på kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Vedrørende kravet om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven:

Fire medlemmer udtaler:

Det fremgår af ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 10, at arbejdsgiveren har pligt til at angive, hvilke kollektive overenskomster eller aftale, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er. Det fremgår endvidere af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der er et punkt vedrørende overenskomst, der skal udfyldes. Henset hertil og til den lønmæssige konsekvens af den manglende oplysning om overenskomst finder vi, at A har krav på en godtgørelse, der fastsættes til 25.000 kr. svarende til godt 6 ugers løn.

Tre medlemmer udtaler:

Vi er enige i, at B havde pligt til at anføre oplysning i uddannelsesaftalen om overenskomst, men vi finder efter sagens omstændigheder, at godtgørelsen skal fastsættes til et væsentligt lavere beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet. A har herefter samlet krav på betaling af 194.760,85 kr. Således som rentepåstanden er formuleret, tilkendes der procesrente fra forfaldstidspunktet vedrørende lønbeløbene på i alt 143.428,49 kr. og fra sagens anlæg vedrørende feriepenge og feriefridage, i alt 26.332,36. Der er ikke påstået procesrente vedrørende godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 194.760,85 kr. med tillæg af procesrente fra forfaldstidspunkterne af 143.428,49 kr. og fra den 2. november 2009 af 26.332,36 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.