Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. juli 2010 i sag 97.2009

A

Dansk Metal v/faglig sekretær Bent Egelund

mod

B v/C

Kristelig Arbejdsgiverforening v/advokat Nikolaj Nikolajsen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent advokat Lars Bruhn, DI og forhandlingssekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metal.

Mellem klageren, A, født den 13. april 1988, og indklagede, B, blev den 13. december 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som smed med uddannelsesperiode fra den 20. november 2006 til den 31. januar 2009.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 11. februar 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 23.575,17 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af satsregulering og mødetillæg ved skoleophold, i alt 12.066,82 kr., med tillæg af feriepenge i alt 13.575,17 kr. samt 10.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Klageren har efter forhandlingen i Tvistighedsnævnet frafaldet et krav på overarbejdsbetaling på 7.663,16 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 27. maj 2010.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at det ud for ”Kollektiv overenskomst” er anført: ”Kristelig fagforening / Kristelig arbejdsgiverforening.”

Efterbetalingskravet er baseret på opgørelse efter Industriens Overenskomst. Arbejdsgiveren henholder sig til den Kristelige Overenskomst, som er den overenskomst arbejdsgiveren ved aftale er omfattet af. Der er enighed om beløbsopgørelsen vedrørende efterbetalingskravet.

Procedure

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at det er Industriens Overenskomst, jf. Østre Landsrets dom af 14. april 2010 (sag B-879-09) i en tilsvarende sag, der er den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet. Klageren har derfor krav på lønreguleringen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Da indklagede i uddannelsesaftalen ikke har henvist til den rigtige overenskomst, har klageren også krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at Østre Landsrets dom bliver anket til Højesteret, og det fastholdes derfor fortsat, at ordlyden af erhvervsuddannelsesloven ikke giver grundlag for at fastlægge, at der er nogle kollektive overenskomster, der skulle nyde forrang frem for andre. Da klageren er blevet aflønnet i overensstemmelse med overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening, jf. også uddannelsesaftalen, har klageren ikke krav på lønregulering, og heller ikke godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Østre Landsret dom af 14. april 2010 (B-879-09) vedrørte Tvistighedsnævnets kendelse af 11. november 2008 i sag 18.2007, hvor parterne også var Dansk Metal og Kristelig Arbejdsgiverforening. Landsretten fastslog ligesom Tvistighedsnævnet, at i et tilfælde som det foreliggende, hvor der er flere overenskomster inden for samme uddannelsesområde, er den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, Industriens Overenskomst. Tvistighedsnævnet tiltræder derfor i nærværende sag, at klageren har krav på satsregulering.

Fire medlemmer bemærker:

Af samme grund som anført ovenfor, og i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, finder vi, at klageren også har krav på efterregulering af mødetillæg ved skoleophold.

Tre medlemmer bemærker:

Mødetillæg ved skoleophold er efter vores opfattelse ikke omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og vi vil derfor frifinde indklagede for denne del af påstanden.

Ansættelsesbevisloven

Fire medlemmer bemærker:

Indklagede har i uddannelsesaftalens pkt. 8 under ”Kollektiv overenskomst” skrevet ”Kristelig fagforening / Kristelig arbejdsgiverforening”. Henset til formuleringen af dette punkt i aftalen, tidspunktet for udfyldelsen heraf og den omstændighed, at indklagede aftalemæssigt er omfattet af Kristelig Arbejdsgiverforenings overenskomst, finder vi, at der ikke er grundlag for at fastslå, at indklagede har overtrådt ansættelsesbevisloven. Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede for denne del af klagerens krav.

Tre medlemmer bemærker:

Henset til, at det er Industriens Overenskomst, der er den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, finder vi, at indklagedes udfyldelse af uddannelsesaftalens pkt. 8 er ukorrekt. Vi vil derfor give klageren medhold i kravet vedrørende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at klageren får medhold i et samlet krav på 13.575,17 kr.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 13.575,17 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.