Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. august 2010 i sag 96.2009

A

3F v/faglig sekretær Jacob Scavenius

mod

B

Dansk Byggeri v/konsulent Henning Kaab

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Bent E. Hansen, Dansk Byggeri og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 5. februar 1991, og indklagede, B, blev den 2. november 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 24. oktober 2007 til den 25. marts 2011.

Denne sag drejer sig om krav på erstatning for ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 3. november 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 50.000 kr. til A med tillæg af procesrenter fra de enkelte ydelsers forfaldsdato.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. juni 2010.

Sagsfremstilling

Den 7. august 2009 blev der afholdt et møde mellem B og A. A´ s mor, X, deltog i mødet. Der blev underskrevet en ”aftale omkring misbrug af stoffer”, hvori det bl.a. anføres:

”A forpligter sig til IKKE at indtage nogen former for euforiserende stoffer

Dette gælder både på arbejdspladsen samt i fritiden

A er indforstået med at såfremt der igen indtages nogen former for euforiserende stoffer er den indgået uddannelsesaftale ophævet med øjeblikkelig virkning

Alle parter bekræfter med sin underskrift at være indforstået med denne aftale”

Den 7. september 2009 tog B en test på A. Testen viste ”positive” for amfetamin og et tidligere, men lille misbrug af kokain og extacy. B rettede samme dag henvendelse til uddannelsesudvalget og Erhvervsskole N med anmodning om stillingtagen til hans ønske om at ophæve uddannelsesaftalen som følge af resultatet af testen.

Den 10. september 2009 blev A testet på et rusmiddelcenter. Testen viste et ”negativt” resultat.

Den 24. september 2009 blev der afholdt forligsmøde mellem parterne, og samme dag underskrev parterne en ophævelse af uddannelsesaftalen hvoraf det fremgår, at uddannelsesaftalen er ophævet ensidigt af virksomheden med virkning pr. den 7. september 2009.

Rusmiddelcentret har i et brev af 2. november 2009 til 3F vedrørende urintest anført bl.a.:

”Man skal i forbindelse med test af urinprøver være opmærksom på en række forhold. En række almindeligt forekommende stoffer i medicin og fødevarer udskilles i urinen og vil kunne medføre, at en urintest er positiv for visse stoffer. Dette gælder f.eks. blå birkes og Kodimagnyl, der ved indtagelse kan medføre, at en test for heroinmisbrug bliver positiv. … En almindelig forekommende fejlkilde ved urintest er, at teststrimlen dyppes i urinen i for kort eller for lang tid, hvilket kan føre til forkert udslag på testen. Det er derfor vigtigt, at man nøje overholder de af producenten foreskrevne testprocedurer.

Som det fremgår af ovenstående er urinprøvetagning og test af urin ikke nogen simpel procedure. Der er mange mulige fejlkilder og som følge deraf foregår urinprøvetagning og test i rusmiddelcentret under standardiserede procedurer af oplært personale.”

Forklaringer

Der er afgivet forklaringer af A, B og V1.

A har forklaret bl.a., at B den 7. september 2009, mens han var på skoleophold, kom og bad ham om at medvirke til en urintest. Han sagde ok til det og tissede i en spand henne ved B´s bil. B sagde, at den var positiv vedrørende amfetamin. Efterfølgende var han til test på rusmiddelcenteret den 10. september. Han havde inden da forsøgt at få sin læge til at teste sig, men det ville lægen ikke, når der ikke var nogen politianmeldelse. Han har ikke haft noget misbrug af narkotika efter mødet og aftalen den 7. august 2009. Efter dette møde kom han på rusmiddelcenter i tre måneder, indtil psykologen sagde til ham, at det nu ikke længere var nødvendigt. Han var ikke på medicin omkring den 7. september 2009

B har forklaret bl.a., at han i sommeren 2009 erfarede, at A havde narkotikamisbrug. De indgik derfor aftalen af 7. august 2009, og han gjorde det klart for A, at han havde nul-tolerance over for euforiserende stoffer. Han foretog testen den 7. september 2009, fordi nogle, der kendte til A, havde antydet over for ham, at der fortsat var narkotikamisbrug. A sagde, at det gik fint, og han accepterede at blive testet. Han fortalte efter testen A, at testen var positiv. A svarede, ”ja, det er også noget lort”. Han opfordrede A til at få en blodtest hos sin læge. Lægen ville ikke, når der ikke var politianmeldelse, og af hensyn til A, ville han ikke melde ham til politiet. Efterfølgende så han testen fra rusmiddelcentret. Han har på internettet konstateret, at man kan tage modgift og på den måde forhindre, at en test viser, at man har taget narkotika.

V1 har forklaret bl.a., at han er direktør i N, der sælger narkotester og foretager misbrugsanalyser. Hvis en test er positiv, skal der foretages en efterfølgende konfirmationsanalyse, fordi årsagen til den positive test kan være andet end narkotika, f.eks. medicin. Screeningen i denne sag, som arbejdsgiveren har foretaget, er efter hans opfattelse ikke et bevis, men alene grundlag for en formodning. Brug af amfetamin kan højest tjekkes 4 dage efter, som regel kun 2 dage efter.

Procedure

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at han ikke efter den 7. august 2009 har misbrugt narkotika, og ophævelsen af uddannelsesaftalen er derfor uberettiget. B´s test den 7. september 2009 kan efter bevisførelsen ikke lægges til grund, og rusmiddelcenterets test den 10. september påviste ikke noget misbrug. Efter de krænkende omstændighederne i forbindelse med testen den 7. september 2009 bør erstatningen for den uberettigede ophævelse fastsættes til 50.000 kr.

B har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at det efter testen den 7. september 2009 må lægges til grund, at A på ny havde gjort sig skyldig i narkotikamisbrug. Testen den 10. september 2009 er uden betydning, da den blev foretaget for sent. Ophævelsen af uddannelsesaftalen var derfor berettiget, jf. parternes aftale af 7. august 2009.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Henset til brevet af 2. november 2009 fra rusmiddelcenteret og V1´ s forklaring finder vi, at B ikke har godtgjort, at der var grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen.

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder, at B havde grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen. Vi lægger navnlig vægt på B´ s test af 7. september 2009, A´s reaktion på oplysningen om testen og hans forklaring om, at han ikke var på medicin på dette tidspunkt. Dertil kommer, at testen af 10. september 2009 ikke kan tillægges betydning som følge af den tid, der var gået fra den 7. september.

Vedrørende erstatningskravet finder fire medlemmer, at erstatningen skal fastsættes til 30.000 kr., idet B´s forslag om urintest blev accepteret af A og i realiteten var motiveret af et ønske om at hjælpe A væk fra narkotikamisbrug. Tre medlemmer finder af de grunde, A har anført, at erstatningen skal fastsættes til 50.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet. Således som rentepåstanden er formuleret, tilkendes der procesrente fra sagens anlæg den 3. november 2009.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 30.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 3. november 2009.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.