Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. august 2010 i sag 116.2009

A

3F v/juridisk konsulent Ilse Werrenrath

mod

Konkursboet efter B

v/ kurator advokat Michael Hansen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget juridisk konsulent Jesper Bøgh Christensen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og konsulent Tanja Brauer, 3F.

Mellem klageren A, født den 9. november 1990, og indklagede, B under konkurs, blev den 28. maj 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. maj 2009 til den 21. august 2011.

Denne sag drejer sig om krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven, erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af løn.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 3. december 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B under konkurs tilpligtes at betale 166.851,13 kr. med tillæg af renter til A. Beløbet er sammensat af godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 2, jf. § 9, på 117.886 kr. svarende til 9 måneders løn, godtgørelse på 39.295,68 kr. svarende til 3 måneders løn og efterbetaling af overenskomstmæssig løn på 9.669,45 kr. Lønkravet er opgjort fra den 15. april 2009 og omfatter lønregulering efter Horestas elevoverenskomst, manglen løntimer i april, en feriefridag, feriepenge af disse krav og feriepenge af hidtil udbetalt løn.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. juni 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B under konkurs har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af lønsedlen vedrørende maj 2009, at der udover månedslønnen er et tillægsbeløb på 3.360,50 kr.

Køkkenchef N, skrev den 15. juli 2009 til A og opsagde ”i henhold til gældende regler i henhold til din uddannelsesaftale fra den 28.5.2009.” Der henvises i brevet til, at man har anvendt pkt. 8 i uddannelsesaftalen vedrørende opsigelse i prøveperioden.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A, der har forklaret bl.a., at hun begyndte arbejdet den 15. april 2009. N sagde til hende, du starter i dag som kokkeelev. Hun underskrev samme dag en uddannelsesaftale. Den blev væk, og i maj kom der en ny aftale til underskrivelse. Hun bemærkede ikke, at det i den var anført, at uddannelsen begyndte den 1. maj 2009. Den 15. juli oplyste hun N om, at hun var gravid. Han sagde straks, at så var ansættelsesforholdet ophævet, og hun skulle ikke komme på arbejde mere. Opsigelsesbrevet af 15. juli 2009 modtog hun først i midten af august 2009.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Kravet vedrørende ligebehandlingsloven:

Tvistighedsnævnet finder på grundlag af A´ s forklaring, at arbejdsgiveren ophævede uddannelsesaftalen som følge af hendes oplysninger om graviditet, og at hun derfor har krav på godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 2, jf. § 9. Henset til den kortvarige ansættelse på 3 måneder fastsættes godtgørelsen til 78.591,00 kr. svarende til 6 måneders løn, jf. Højesterets dom gengivet i UfR 2002 side 2435/3 og Tvistighedsnævnets kendelse af 26. januar 2009 i sag 15.2008.

Lønreguleringskravet og kravet vedrørende erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen:

Fire medlemmer udtaler:

Efter A` s forklaring sammenholdt med lønsedlen for maj 2009 lægger vi til grund, at uddannelsesaftalen begyndte den 15. april 2009. A har derfor krav på lønregulering mv. vedrørende perioden 15. april til 15. juli 2009 med 9.669,45kr.

Vedrørende erstatningskravet for uberettiget ophævelse bemærkes, at ophævelsen er sket efter udløbet af prøvetiden. A har derfor krav på erstatning for uberettiget ophævelse, der i overensstemmelse med nævnets praksis fastsættes til 30.000 kr.

Tre medlemmer udtaler:

Det fremgår af den fremlagte uddannelsesaftale, der er underskrevet af begge parter, at uddannelsesaftalen begynder den 1. maj 2009. Vi finder derfor, at det er dette tidspunkt, der må lægges til grund. A har derfor kun krav på lønregulering vedrørende perioden 1. maj til 15. juli 2009, og har ikke krav på erstatning for ophævelse allerede fordi denne er sket i prøvetiden.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der gives A medhold i et samlet krav på 118.260,45 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B under konkurs skal til A betale 118.260,45 kr. med tillæg af procesrente fra den 3. december 2009

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.