Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved lov nr. 401 af 21. april 2010, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved autorisation af besætningsansvarlige eller personer, som er ansat til at passe og indgive lægemidler til køer i en besætning.

§ 2. Besætningsansvarlige og deres ansatte, jf. § 1, kan opnå autorisation til

1) intravenøs behandling af kælvningsfeber med calciumholdige lægemidler uden indhold af magnesium, som er godkendt til intravenøs indgift i blodårer, i 0 – 4 døgn efter, at koen har kælvet, og/eller til

2) behandling af tilbageholdt efterbyrd med infektion hos køer ved ilægning af børstave 0 – 3 døgn efter, at koen har kælvet.

Kursus i behandling af kælvningsfeber og tilbageholdt efterbyrd med infektion

§ 3. Kurset består af

1) en teoretisk del, som er fælles for behandling af kælvningsfeber og tilbageholdt efterbyrd med infektion og

2) en praktisk del rettet mod behandling af kælvningsfeber, eller rettet mod tilbageholdt efterbyrd med infektion.

Stk. 2. Såvel den teoretiske som den praktiske del af kurset skal være bestået for at opnå autorisation.

Stk. 3. Såvel den teoretiske som den praktiske del af kurset skal afholdes af en dyrlæge.

Stk.4. Den teoretiske del af kurset skal omfatte det i bilag 1 beskrevne. Den praktiske del af kurset skal omfatte det i bilag 2 beskrevne.

Stk. 5. Dyrlægen udsteder og underskriver et kursusbevis for henholdsvis gennemført teoretisk og praktisk del. Ved udstedelse af kursusbevis skal dyrlægen benytte formularen i bilag 3 for den teoretiske del og formularen i bilag 4 for den praktiske del. Dyrlægen skal sende kopi af det eller de pågældende kursusbeviser til Fødevarestyrelsen til e-mail-adressen: 5kontor@fvst.dk.

Undervisningsudgifter

§ 4. Udgifter til undervisning i medfør af denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

Udstedelse af autorisationen

§ 5. Fødevarestyrelsen udsteder autorisation, når begge kursusbeviser, jf. § 3 stk. 5, er modtaget.

Stk.2. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra stk. 1 i de tilfælde, hvor ansøgeren kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende kompetencer som opnået ved gennemførelse af det i § 3 beskrevne kursus.

Betingelser for benyttelse af autorisationen

§ 6. Besætningsansvarlige eller deres ansatte, som har modtaget den i § 2 nævnte autorisation, skal:

1) udvise den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed ved de behandlinger, som den eller de pågældende udfører i besætningen,

2) kun behandle køer, som er omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, i overensstemmelse med gældende regler, og for hvilke der foreligger en besætningsdiagnose om kælvningsfeber og/eller tilbageholdt efterbyrd med infektion,

3) indberette hver behandling med angivelse af CKR nummer (konummer), dato for behandling, diagnose, anvendte lægemidler og mængder heraf inden førstkommende rådgivningsbesøg til Dyreregistering,Videncenter for Landbrug,

4) anvende beslutningstræ for kælvningsfeber med et indhold, som mindst svarer til bilag 5, og beslutningstræ for tilbageholdt efterbyrd med et indhold, som mindst svarer til bilag 6, før behandling, og

5) informere besætningsdyrlægen om behandlingseffekt og eventuelle bivirkninger senest ved det førstkommende rådgivningsbesøg.

Stk. 2. Besætningsansvarlige og deres ansatte, som har modtaget den i § 2 nævnte autorisation må kun

1) behandle køer, som er omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, i overensstemmelse med gældende regler, og for hvilke der foreligger en besætningsdiagnose om kælvningsfeber og/eller tilbageholdt efterbyrd med infektion, og

2) udføre én behandling af hver enkelt ko.

Tilbagekaldelse

§ 7. Fødevarestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde en autorisation, hvis betingelserne for autorisation ikke er overholdt, herunder hvis den pågældende ikke har udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed ved udførelsen af de behandlinger, som den pågældende har opnået autorisation til, eller hvis regler i andre love, bekendtgørelser, EU-retsakter med videre ikke er overholdt.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Med bøde straffes den, der udfører de i § 2, nævnte behandlinger uden at være autoriseret til det af Fødevarestyrelsen, eller som overtræder § 6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2010.

Fødevarestyrelsen, den 27. august 2010

Jan Mousing

/ Anne Rath Petersen


Bilag 1

Kursusindhold - teoretisk del (kælvningsfeber og tilbageholdt efterbyrd med infektion)

Kursets varighed skal være mindst 9½ time (eksklusiv pauser) og afholdes for maks. 25 deltagere.

 
AH3992_25_1.jpg Size: (371 X 420)
 
AH3992_25_2.jpg Size: (371 X 492)


Bilag 2

Kursusindhold – praktisk del (kursus i behandling af kælvningsfeber og tilbageholdt efterbyrd med infektion)

AH3992_25_3.jpg Size: (375 X 594)


Bilag 3

Kursusbevis 1 - teoretisk del

AH3992_25_4.jpg Size: (375 X 593)


Bilag 4

Kursusbevis 2 – praktisk del

AH3992_25_5.jpg Size: (374 X 592)


Bilag 5

Beslutningstræ ved behandling af kælvningsfeber

AH3992_25_6.jpg Size: (375 X 594)


Bilag 6

Beslutningstræ - Tilbageholdt efterbyrd med infektion

AH3992_25_7.jpg Size: (375 X 594)