Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond, kildeskatteloven, ligningsloven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Ophævelse af arbejdsgivernes eget arbejdsmarkedsbidrag m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. oktober 1998, som ændret ved § 4 i lov om 838 af 2. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, litra a, udgår »arbejdsgivere,«.

2. I § 2, litra c, ændres »fødsel og« til: »fødsel,«, og efter litra c indsættes som nyt litra:

»d) overførsel fra staten af et beløb på 3.300 mio. kr., som reguleres efter stk. 2 og«.

Litra d bliver herefter litra e.

3. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Beløbet i stk. 1, litra d, opgøres som det foregående finansårs budgetterede beløb tillagt eller fratrukket et beløb beregnet med en procent, der svarer til den procentvise ændring i det budgetterede grundlag for lønmodtagerbidraget, jf. § 8, stk. 1, fra det foregående finansår til det kommende finansår. Den i 1. pkt. nævnte procent beregnes med én decimal, og det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1 mio. Beløbet i stk. 1, litra d, beregnes én gang om året, og beregningerne optages i anmærkningerne til paragraffen for Arbejdsmarkedsfonden i finanslovforslaget.«

4. § 3, stk. 2, ophæves.

5. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »bidragssatserne« til: »bidragssatsen«.

6. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Regulering af bidragssatsen sker første gang, når der med den i § 3 anførte bidragssats i henhold til budgettet opstår overskud i Arbejdsmarkedsfonden uden overførsler fra staten efter § 2, stk. 1, litra e.«

7. § 4, stk. 3, litra a, affattes således:

»a) fondens budgetterede indtægter i det kommende finansår fra arbejdsmarkedsbidrag beregnet med finansårets bidragssats efter § 3 eller i tilfælde af regulering med det foregående finansårs bidragssats tillagt fondens andre indtægter, herunder en beregnet overførsel fra staten svarende til det foregående finansårs budgetterede overførsel til fonden efter § 2, stk. 1, litra e, opregnet med 2 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og«.

8. § 4, stk. 4-6, affattes således:

»Stk. 4. Reguleringsbehovet dækkes således, jf. dog stk. 2 og 5:

a) Halvdelen gennem ændring af satsen for lønmodtagerbidraget og de selvstændigt erhvervsdrivendes bidrag, således at bidragssatsen forhøjes, hvis reguleringsbehovet er positivt, og nedsættes, hvis reguleringsbehovet er negativt.

b) Halvdelen ved ændring af statens overførsel til fonden efter § 2, stk. 1, litra e, således at overførslen forhøjes, hvis reguleringsbehovet er positivt, og nedsættes, hvis reguleringsbehovet er negativt.

Stk. 5. Hvis beregningen i henhold til stk. 4 medfører, at satsen for lønmodtagernes og de selvstændigt erhvervsdrivendes bidrag skal være negativ, sættes satsen til nul for det pågældende finansår. Den del af reguleringen, som på grund heraf ikke bliver fordelt, anvendes til at nedsætte statens overførsel efter § 2, stk. 1, litra e.

Stk. 6. På grundlag af den beregnede regulering fastsættes den bidragssats for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, hvormed bidragene opkræves. Bidragssatsen fastsættes i procent med 1 decimal.«

9. § 7, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

10. I § 7, stk. 4, som bliver stk. 3, ændres »efter stk. 1-3« til: »efter stk. 1 og 2«.

11. I § 7, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »efter stk. 1-3« til: »efter stk. 1 og 2«.

12. I § 7, stk. 6, som bliver stk. 5, ændres »efter stk. 4 og 5« til: »efter stk. 3 og 4«.

13. § 9 affattes således:

»§ 9. Arbejdsgivere her i landet, der har ansatte omfattet af § 7, stk. 1, er bidragspligtige af indbetalinger, som ikke kan henføres til den enkelte ansatte, til en pensionskasse omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser eller en pensionsfond godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 52.

Stk. 2. Arbejdsgivere opgør et særskilt bidragsgrundlag for indbetalinger til et pensionsinstitut som nævnt i stk. 1.«

14. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. § 7, stk. 3« til: »jf. § 7, stk. 2«.

15. I § 11, stk. 7, ændres »§ 7, stk. 3« til: »§ 7, stk. 2«.

16. § 11, stk. 9, ophæves.

Stk. 10 bliver herefter stk. 9.

17. I § 12, stk. 3, ændres »§ 13, stk. 6, 2.-4. pkt.« til: »§ 13, stk. 5, 2. og 3. pkt.«

18. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 13« til: »jf. dog stk. 12«.

19. § 13, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-12 bliver herefter stk. 4-11.

20. I § 13, stk. 6, der bliver stk. 5, ophæves 3. pkt.

21. I § 13, stk. 8, der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »og stk. 3« til: »og stk. 2«.

22. I § 13, stk. 10, der bliver stk. 9, 1. pkt., udgår »og bidragspligtige efter § 7, stk. 2, jf. § 11, stk. 9,«.

23. I § 13, stk. 12, der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 1 eller 3« til: »§ 7, stk. 1 eller 2«.

24. I § 13, stk. 13, der bliver stk. 12, ændres »indeholdt og opgjort bidrag for nedennævnte indeholdelsespligtige efter § 11, stk. 1 og 6, og bidragspligtige efter § 7, stk. 2, jf. § 11, stk. 9,:« til: »indeholdt bidrag for nedennævnte indeholdelsespligtige efter § 11, stk. 1 og 6,:«.

25. § 13 A, stk. 1, affattes således:

»Efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler skal de indeholdelsespligtige over for de statslige told- og skattemyndigheder indgive angivelse for indeholdelserne og for bidrag opgjort efter § 9, stk. 2.«

26. I § 13 A, stk. 2, 1. pkt., udgår »og bidragspligtige«.

27. I § 14, stk. 1, ændres »§ 7, stk. 2 og 3, oglsespligtige som nævnt i § 11, stk. 10« til: »§ 7, stk. 2, og indeholdelsespligtige som nævnt i § 11, stk. 9«.

28. I § 15, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 7, stk. 1 eller 3« til: »§ 7, stk. 1 eller 2«.

29. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 1 og 3« til: »§ 7, stk. 1 og 2«.

30. § 15, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

31. § 18, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed driver en virksomhed, som er pligtig at være registreret som indeholdelsespligtig for bidrag efter § 11, stk. 1 og 6, uanset at registrering som indeholdelsespligtig er nægtet i medfør af § 13, stk. 9, 1. pkt., jf. kildeskattelovens § 56 A, stk. 2. En indeholdelsespligtig kan dog afvikle allerede indgåede ansættelses- og kontraktforhold med kortest muligt varsel, herunder i fornødent omfang foretage indeholdelse og afregning af bidrag, jf. § 13, stk. 9, 2. pkt.«

32. I § 21, stk. 1, ændres »registrering af indeholdelsespligtige og bidragspligtige« til: »registrering af indeholdelsespligtige«.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 10. oktober 1998, som ændret ved § 2 i lov nr. 838 af 2. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 B, stk. 1, nr. 6, ændres »jf. § 7, stk. 4 eller 5, i lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »jf. § 7, stk. 3 eller 4, i lov om en arbejdsmarkedsfond«.

2. I § 56, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 11, stk. 1, 6 og 9« til: »§ 11, stk. 1 og 6«.

3. I § 63, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 13, stk. 6« til: »§ 13, stk. 5«.

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1104 af 29. december 1997, § 8 i lov nr. 468 af 1. juli 1998 og senest ved § 1 i lov nr. 838 af 2. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 L, stk. 1, ændres »§ 11, stk. 10« til: »§ 11, stk. 9«.

2. I § 8 M, stk. 2, ændres »jf. § 7, stk. 4 eller 5, i lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »jf. § 7, stk. 3 eller 4, i lov om en arbejdsmarkedsfond«.

§ 4

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 20. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 17 f, stk. 1, affattes således:

»For 1999 og senere år opkræves der en særlig pensionsopsparing til Arbejdsmarkedets Tillægspension på 1,0 pct. af bidragsgrundlaget efter § 8, stk. 1, litra a, b, d og e, og § 10 i lov om en arbejdsmarkedsfond for lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af bidragspligten efter § 7, stk. 1 og 2, i samme lov, jf. dog stk. 2. Lov om en arbejdsmarkedsfonds regler om opkrævning, angivelse og indbetaling, periodisering, indberetning, straf, regulering m.v. finder tilsvarende anvendelse for pensionsopsparing efter 1. pkt., jf. dog stk. 2.«

2. I § 17 f, stk. 2, ændres 2 steder »lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«, og i 2. pkt. ændres »§ 7, stk. 3« til: »§ 7, stk. 2«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2000, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2-8, har virkning for beregningen af reguleringsbehov og fastsættelse af bidragssatsen for 2000 og senere år.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad