Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)

(Præcisering af overgangsregler vedrørende ibrugtagning af nye læreplaner)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2010 om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. I § 154, stk. 1, indsættes efter »stk. 3«: »-4«.

2. I § 154, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Bekendtgørelsen har tillige virkning for selvstuderende, der indstilles til prøve efter den 1. august 2010, jf. dog stk. 4.«

3. I § 154, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »studenterkurser«: »eller i enkeltfag«.

4. I § 154 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Undervisningsforløb i matematik B, der afsluttes med prøver til og med vinterterminen 2011/12, skal på studenterkurser og ved tilrettelæggelse som enkeltfag foregå efter den læreplan, der fremgår af bilag 36 til bekendtgørelse nr. 741 af 30. juni 2008. Undervisningsforløb i biologi A, fysik A, matematik A samt samfundsfag A, der afsluttes med prøver til og med vinterterminen 2012/13, skal på studenterkurser og ved tilrettelæggelse som enkeltfag foregå efter de læreplaner, der fremgår af bilag 12, 23, 35 og 49 til bekendtgørelse nr. 741 af 30. juni 2008. 1. og 2. pkt. gælder tilsvarende for selvstuderende i de omtalte fag.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 2010.

Stk. 2. § 154, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen), som ændret ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 1, og § 154, stk. 4, 1. pkt., i bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen), som indsat ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 4, har desuden virkning for undervisningsforløb i de omtalte fag, der er påbegyndt inden den 11. september 2010.

Undervisningsministeriet, den 8. september 2010

P.M.V.
Jarl Damgaard
Afdelingschef

/ Mads Bentzen