Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) foretages følgende ændring:

1. I § 52, stk. 2, ændres »8. september 2010« til: »31. december 2010«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. september 2010

Justitsministeriet, den 2. september 2010

Lars Barfoed

/ Joachim Kromann