Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelse og definitioner

Kapitel 2   Rammerne for auktionen og auktionsformat

Kapitel 3   Kommunikation og offentliggørelse af oplysninger

Kapitel 4   Tilladelsen

Kapitel 5   Tilmelding og deltagelse i auktionen

Kapitel 6   Kvalifikationsprocedure

Kapitel 7   Supplering, korrigering og præcisering af tilmeldingen

Kapitel 8   Auktionsprocedure

Kapitel 9   Tildeling af tilladelsen og betaling af omkostninger ved auktionen

Kapitel 10   Sanktioner m.v.

Kapitel 11   Tvister

Kapitel 12   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 410-430 MHz

I medfør af § 8, stk. 1 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004, jf. § 59, stk. 1 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelse og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter rammerne for IT- og Telestyrelsens afholdelse af auktion over frekvenser i frekvensbåndet 410-430 MHz og udstedelse af tilladelse til anvendelse af de pågældende radiofrekvenser. De konkrete frekvenser, der indgår i auktionen, er angivet i bilag 1.

§ 2. Ved juridisk person forstås et aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller lignende.

Stk. 2. Ved budgiver forstås en person, som agter eller overvejer at indgive en tilmelding til auktionen, eller som har indgivet en tilmelding til auktionen.

Kapitel 2

Rammerne for auktionen og auktionsformat

§ 3. IT- og Telestyrelsen forbereder og gennemfører auktionen over de ledige frekvenser samt udarbejder auktionsmateriale, herunder fastsætter en tidsplan for gennemførelsen af auktionen.

Stk. 2. Auktionen omfatter de i bilag 1 angivne frekvenser og afholdes som en elektronisk multirunde-auktion via internettet.

Stk. 3. Minimumsbudsummen for auktionen er 400.000 kr.

Kapitel 3

Kommunikation og offentliggørelse af oplysninger

§ 4. IT- og Telestyrelsens offentliggørelser i henhold til denne bekendtgørelse sker på dansk på hjemmesiden http://www.itst.dk.

Stk. 2. Alle dokumenter og opdateringer vedrørende auktionen vil være tilgængelige på hjemmesiden nævnt i stk. 1.

§ 5. IT- og Telestyrelsen offentliggør i tilknytning til udstedelsesfasen følgende oplysninger:

1) antallet af budgivere, der har deltaget i auktionen,

2) identiteten af den vindende budgiver, samt

3) den tilladelsespris, der skal betales af den vindende budgiver.

§ 6. IT og Telestyrelsen har ret til tillige at offentliggøre størrelsen af de bud, der er afgivet i budfasen, samt identiteten af alle budgivere og deres afgivne bud. IT- og Telestyrelsen træffer efter afslutning af budfasen afgørelse om og i givet fald, hvornår sådan information offentliggøres.

Kapitel 4

Tilladelsen

§ 7. IT- og Telestyrelsen udsteder tilladelsen til anvendelse af de i bilag 1 angivne frekvenser i frekvensbåndet 410-430 MHz på grundlag af resultatet af den afholdte auktion.

§ 8. Tilladelsen har en varighed på femten år fra den 1. januar 2011. Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel.

Kapitel 5

Tilmelding og deltagelse i auktionen

§ 9. Enhver person er berettiget til at indgive en tilmelding til auktionen.

§ 10. Tilmelding, jf. §§ 13-14, kan kun indgives til IT- og Telestyrelsen i det på http://www.itst.dk angivne tidspunkt.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan indtil 24 timer før udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist forlænge fristen. IT- og Telestyrelsen offentliggør den nye frist uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan IT- og Telestyrelsen mindre end 24 timer inden udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist forlænge fristen, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder som f.eks. strømsvigt, nedbrud af IT- og Telestyrelsens hjemmeside eller strejker. IT- og Telestyrelsen offentliggør den nye frist uden ugrundet ophold.

§ 11. Budgivere er berettigede til indtil otte kalenderdage før udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist, jf. § 10, at stille spørgsmål til IT- og Telestyrelsen vedrørende tilmeldingsproceduren eller auktionen. Alle spørgsmål skal stilles på dansk.

Stk. 2. Spørgsmål skal stilles ved brev til IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø, eller på e-mail til: »mob@itst.dk« mærket »410-430 MHz-auktion«.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen offentliggør senest 48 timer før udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist, jf. § 10, spørgsmål, som er stillet i henhold til stk. 1, og svar. Spørgsmål og svar offentliggøres i en form, som ikke angiver, hvem der har stillet spørgsmålet.

§ 12. Budgiver skal i forbindelse med tilmeldingen stille en bankgaranti for depositum på 400.000 kr. IT- og Telestyrelsen kan under auktionen stille krav om supplerende depositum.

Stk. 2. Indkaldelse af supplerende depositum kan meddeles til enhver tid under auktionen efter IT- og Telestyrelsens skøn. På vedkommende tidspunkt vil auktionen blive suspenderet for at give budgiverne tilstrækkelig tid til at stille sikkerhed for yderligere depositum. Der kan eventuelt foretages mere end én indkaldelse af supplerende depositum under auktionsforløbet. Budgiver skal stille bankgaranti for supplerende depositum efter IT- og Telestyrelsens fremsættelse af påkrav herom.

Stk. 3. Bankgaranti for depositum skal stilles som en uigenkaldelig anfordringsgaranti over for staten.

Stk. 4. Sikkerhed for depositum og eventuelt supplerende depositum frigives til budgiver,

1) når en budgiver meddeles, at budgiverens tilmelding er afvist,

2) når en budgiver meddeles, at budgiveren ikke vil blive tildelt en tilladelse, eller

3) når en budgiver tildeles tilladelsen, og budgiveren har betalt tilladelsesprisen jf. § 26.

§ 13. En tilmelding skal være skriftlig, skal være indeholdt i en anonym, uigennemsigtig lukket kuvert eller kasse mærket »410-430 MHz-auktion« og skal være indgivet inden den i § 10 angivne tilmeldingsfrist til IT- og Telestyrelsen, Artillerivej 88, 2300 København S.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen udsteder kvittering for modtagelsen af tilmeldingen.

Stk. 3. En tilmelding skal være på dansk og skal indgives i ét originalt eksemplar, som skal bære original underskrift af den person, som er tegningsberettiget eller på anden vis bemyndiget til at forpligte budgiveren, eller hvis kun flere i fællesskab kan forpligte budgiveren, originale underskrifter af de personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren i fællesskab, jf. § 15, stk. 1, nr. 2. Der skal vedlægges to kopier af tilmeldingen med bilag.

§ 14. Tilmeldingen skal bestå af følgende dokumenter:

1) en udfyldt og underskrevet tilmeldingsformular med tilknyttede dokumenter, jf. § 15,

2) en bankgaranti for depositum, jf. § 12,

3) en erklæring på tro og love underskrevet af en eller flere fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, om, at budgiveren ikke er i betalingsstandsning, likvidation eller under konkurs eller, hvis budgiveren er et interessentskab, joint venture eller lignende, en erklæring på tro og love underskrevet af de pågældende interessenter eller deltagere om, at disse ikke er i betalingsstandsning, likvidation eller under konkurs,

4) en erklæring på tro og love underskrevet af en eller flere fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, om, at budgiveren er behørigt etableret i henhold til lovgivningen i det land, hvori budgiveren har hjemsted, eller hvis budgiveren er et interessentskab, joint venture eller lignende, hvori en eller flere interessenter eller deltagere er juridiske personer, en erklæring på tro og love underskrevet på vegne af de pågældende interessenter eller deltagere om, at disse er behørigt etableret i henhold til lovgivningen i det land, hvori de har hjemsted, og

5) en erklæring på tro og love underskrevet af en eller flere fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, om, at budgiveren ikke er eller forventes involveret i tvister, som væsentligt og negativt kan påvirke budgiverens mulighed for at opfylde vilkårene i tilladelsen, hvis budgiveren tildeles denne eller, hvis budgiveren er et interessentskab, joint venture eller lignende en erklæring på tro og love underskrevet af de pågældende interessenter eller deltagere om, at disse ikke er eller forventes involveret i sådanne tvister.

§ 15. Tilmeldingsformularen skal indeholde følgende oplysninger og vedlægges følgende dokumenter:

1) budgiverens navn samt en adresse i Danmark, telefonnummer og e-mailadresse, hvor budgiveren kan kontaktes på hverdage mellem 9.00 og 17.00 (dansk tid),

2) oplysning om samt dokumentation for navn, stilling og underskrift for de fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis er bemyndigede til at forpligte budgiveren i enhver henseende vedrørende tilmeldingen og auktionen,

3) en bekræftet kopi af budgiverens vedtægter eller, hvis der ikke gælder vedtægter for budgiveren, et tilsvarende dokument.

§ 16. IT- og Telestyrelsen kan ved fastlæggelse af yderligere regler vedrørende form og indhold for en tilmelding ændre eller supplere de i §§ 14 og 15 indeholdte regler.

Kapitel 6

Kvalifikationsprocedure

§ 17. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, at en tilmelding accepteres, hvis tilmeldingen er i overensstemmelse med §§ 10, 13, stk. 1, 14 og 15, samt eventuelle regler fastsat i medfør af § 16. IT- og Telestyrelsens afgørelse om at acceptere en tilmelding meddeles til budgiveren. IT- og Telestyrelsens accept af tilmeldinger sker under forbehold for, at der ikke efterfølgende konstateres forhold, der efter indholdet af nærværende bekendtgørelse kan føre til afvisning af tilmeldingen eller udelukkelse af budgiveren.

Stk. 2. Hvis en tilmelding ikke accepteres efter stk. 1, anmoder IT- og Telestyrelsen budgiveren om inden for en frist på fem kalenderdage at supplere, korrigere eller præcisere tilmeldingen med bilag, og/eller fremskaffe relevant dokumentation for depositum, jf. § 12, stk. 1, 1 pkt. Hvis tilmeldingen efter fristens udløb fortsat ikke kan accepteres efter stk. 1, afviser IT- og Telestyrelsen tilmeldingen eller meddeler en yderligere frist på fem kalenderdage i henhold til 1. pkt.

§ 18. Listen af kvalificerede budgivere offentliggøres på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, jf. § 4.

Kapitel 7

Supplering, korrigering og præcisering af tilmeldingen

§ 19. Efter tilmeldingens indgivelse og indtil en budgiver er blevet afvist eller udelukket fra auktionen, ved auktionens afslutning ikke er højestbydende, eller har fået udstedt en tilladelse, er budgiveren forpligtet til øjeblikkeligt at meddele IT- og Telestyrelsen enhver ændring vedrørende de afgivne oplysninger i henhold til § 15 samt de yderligere regler, som IT- og Telestyrelsen måtte have fastsat efter § 16. Meddelelsen skal være underskrevet af de fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. § 15, stk. 1, nr. 2. Budgivers meddelelse anses samtidig for en supplering eller præcisering af budgivers tilmelding efter §§ 14-16.

§ 20. Efter tilmeldingens indgivelse og indtil en budgiver er blevet afvist eller udelukket fra auktionen, ved auktionens afslutning ikke er højestbydende, eller har fået udstedt en tilladelse, er budgiveren forpligtet til øjeblikkeligt at meddele IT- og Telestyrelsen, hvis budgiveren konstaterer, at oplysninger i de i §§ 14 og 15 og forhold omfattet af de yderligere regler, som IT- og Telestyrelsen måtte have fastsat efter § 16 nævnte dokumenter var ukorrekte eller upræcise ved tilmeldingens indgivelse, eller at eventuelle meddelelser i henhold til § 19 var ukorrekte eller upræcise. Meddelelsen skal være underskrevet af de fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. § 15, stk. 1, nr. 2. Budgivers meddelelse anses samtidig for en supplering eller præcisering af budgivers tilmelding efter §§ 14-16.

§ 21. IT- og Telestyrelsen kan, hvor budgiver giver meddelelse som omfattet af § 19 eller § 20, anmode budgiver, hvis tilmelding er accepteret, om inden for en frist på fem kalenderdage at supplere, korrigere eller præcisere tilmeldingen med bilag eller at fremskaffe relevant dokumentation.

§ 22. Efter modtagelsen af en meddelelse i henhold til § 19 eller § 20 eller efter udløbet af en frist i henhold til § 21 træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse om, at tilmeldingen fortsat er accepteret, hvis den fortsat er i overensstemmelse med de i §§ 14-15 nævnte bestemmelser samt de yderligere regler som IT- og Telestyrelsen måtte have fastsat efter § 16. I modsat fald kan IT- og Telestyrelsen afvise tilmeldingen eller udelukke budgivers videre deltagelse i auktionen. I tilfælde af, at udelukkelse sker under eller efter budfasen, kan IT- og Telestyrelsen annullere alle afgivne bud i den afholdte budfase og fastsætte og offentliggøre et tidspunkt for afholdelse af en ny budfase efter proceduren i § 28.

Kapitel 8

Auktionsprocedure

§ 23. Informationsmemorandum indeholder de nærmere regler for gennemførelsen af auktionen, herunder regler for afgivelse af bud.

§ 24. Budgiverne vil fra IT- og Telestyrelsen modtage brugermanual og de fornødne informationer om anvendelse af det elektroniske auktionssystem. Budgiverne har pligt til nøje at gøre sig bekendt med anvendelse af det elektroniske auktionssystem og de nærmere regler for auktionens gennemførelse med henblik på en hensigtsmæssig og effektiv gennemførelse af auktionen.

§ 25. Ved indlevering af tilmelding anerkender budgiverne en gennemførelse af auktionen som beskrevet i informationsmemorandum, jf. § 3, stk. 1, herunder at der påhviler budgiverne de forpligtelser, der er beskrevet deri, at budgivernes afgivelse af bud er undergivet de deri beskrevne regler, at IT- og Telestyrelsen kan udøve de deri beskrevne beføjelser, herunder erklære afgivne bud for ugyldige og/eller annullere budfasen eller auktionen.

Kapitel 9

Tildeling af tilladelsen og betaling af omkostninger ved auktionen

§ 26. Tilladelsen vil blive tildelt den vindende budgiver, som er den budgiver, der ved auktionens afslutning havde det stående, højeste bud. Såfremt der efter gennemførelsen af kvalifikationsproceduren i § 17 kun er én kvalificeret budgiver vil tilladelsen blive tildelt denne budgiver.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen meddeler den vindende budgiver, at budgiveren ved meddelelsen har fået tildelt tilladelsen, tilladelsesprisen og størrelsen af det beløb, som skal betales i henhold til stk. 5. Samtidig meddeler IT- og Telestyrelsen den vindende budgiver, at tilladelsen vil blive udstedt til budgiveren, når betingelserne i stk. 5 og § 32 er opfyldt.

Stk. 3. Den vindende budgiver skal forud for udstedelsen af tilladelsen foretage betaling af tilladelsesprisen. Tilladelsesprisen udgør et beløb svarende til det bud, der ved auktionens afslutning er det stående, højeste bud. Såfremt der efter gennemførelsen af kvalifikationsproceduren i § 17 kun er én kvalificeret budgiver udgør tilladelsesprisen et beløb svarende til minimumsbudsummen. Tilbagelevering af tilladelsen medfører ikke, at tilladelsesprisen tilbagebetales.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen meddeler de resterende budgivere, hvis tilmeldinger er accepteret, at en anden budgiver, hvis denne opfylder betingelserne i stk. 5 og § 32, vil få udstedt tilladelsen.

Stk. 5. Den vindende budgiver skal senest syv kalenderdage efter modtagelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse kontant betale et beløb, der svarer til tilladelsesprisen.

§ 27. Hvis den vindende budgiver ikke opfylder betingelserne i § 26, stk. 5 og § 32, rettidigt, meddeler IT- og Telestyrelsen budgiveren en frist til at berigtige forholdet. Opfylder budgiveren betingelserne i § 26, stk. 5 og § 32, inden udløbet af denne frist, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelsen til budgiveren i henhold til § 29. Det i § 26, stk. 5, nævnte beløb forrentes i henhold til lov om rente af forsinket betaling fra forfaldsdagen, til betaling sker.

Stk. 2. Hvis den vindende budgiver efter udløbet af en frist i henhold til stk. 1 fortsat ikke opfylder betingelserne i § 26, stk. 5 og § 33, vil budgiveren ikke få tilladelsen udstedt.

§ 28. Hvis den vindende budgiver i medfør af §§ 26 og 27, ikke får udstedt tilladelsen, vil IT- og Telestyrelsen annullere alle afgivne bud i den afholdte budfase og derefter fastsætte og offentliggøre, jf. § 4, et tidspunkt for afholdelse af en ny budfase. De budgivere, hvis tilmelding er accepteret efter § 17 kan fortsat deltage i auktionen, dog på nær den tidligere vindende budgiver, der udelukkes fra deltagelse i den nye budfase som følge af den manglende opfyldelse af §§ 26 og 27.

§ 29. Efter at den i §§ 26-28 beskrevne procedure er gennemført, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelsen til den højestbydende budgiver, som har opfyldt betingelserne i § 26, stk. 5 eller § 27, stk. 1.

§ 30. IT- og Telestyrelsen opkræver hos budgiveren, der vil få eller har fået udstedt tilladelsen, et beløb til dækning af omkostninger, som er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og afholdelse af auktionen og udarbejdelse af tilladelser m.v. Tilbagelevering af tilladelsen medfører ikke, at dette beløb tilbagebetales.

§ 31. Forfaldstidspunktet for den i § 30 nævnte betaling er syv kalenderdage efter IT- og Telestyrelsens fremsættelse af påkrav herom.

§ 32. Alle betalinger, som en budgiver eller tilladelsesindehaveren skal foretage i henhold til § 26 og § 30, skal være ubetingede og ske til en af IT- og Telestyrelsen anvist konto og skal angive, at den er sket af budgiveren eller tilladelsesindehaveren.

Kapitel 10

Sanktioner m.v.

§ 33. IT- og Telestyrelsen kan udelukke budgivers videre deltagelse i auktionen, hvis IT- og Telestyrelsen konstaterer, at

1) budgiveren mangler at stille sikkerhed for supplerende depositum, jf. § 12, stk. 1 og 3,

2) oplysninger, som budgiveren efter §§ 14 og 15 er forpligtet til at afgive, ikke er korrekte eller præcise, hvis budgiveren afviser at afgive sådanne oplysninger, eller hvis budgiver undlader at meddele eventuelle ændringer eller berigtigelser vedrørende allerede afgivne oplysninger efter §§ 19-21.

§ 34. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis IT- og Telestyrelsen efter udstedelsen konstaterer, at § 33, stk. 1, nr. 2, er overtrådt.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde den i § 30 indeholdte betalingsforpligtelse eller hvis betalingen ikke er sket i overensstemmelse med § 32.

§ 35. Tilbagekaldelse eller tilbagelevering af en tilladelse medfører ikke, at de i § 26 eller § 30 nævnte beløb tilbagebetales.

Kapitel 11

Tvister

§ 36. Enhver tvist mellem staten, herunder IT- og Telestyrelsen, og en budgiver eller tilladelsesindehaver vedrørende denne bekendtgørelse eller auktionsmaterialet afgøres efter dansk ret og er undergivet de danske domstoles jurisdiktion.

Stk. 2. Hvis en budgiver eller tilladelsesindehaver ikke har værneting i Danmark, har budgiveren eller tilladelsesindehaveren aftalt værneting ved IT- og Telestyrelsens værneting.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.

IT- og Telestyrelsen, den 8. september 2010

P.M.V.
E.B.
Jørgen Abild Andersen

/ Jakob Juul


Bilag 1

Frekvenser (båndgrænser), der er omfattet af tilladelsen:

409,9875-410,7625 MHz
419,9875-420,7625 MHz
410,7875-410,8375 MHz
420,7875-420,8375 MHz
410,9125-411,9875 MHz
420,9125-421,9875 MHz
412,5875-412,6125 MHz
422,5875-422,6125 MHz
412,8375-412,8625 MHz
422,8375-422,8625 MHz
413,3125-413,3375 MHz
423,3125-423,3375 MHz
413,3875-413,4125 MHz
423,3875-423,4125 MHz
415,1625-415,2125 MHz
425,1625-425,2125 MHz
415,6625-415,6875 MHz
425,6625-425,6875 MHz
415,9375-415,9625 MHz
425,9375-425,9625 MHz
416,0625-416,1875 MHz
426,0625-426,1875 MHz
416,2125-416,2375 MHz
426,2125-426,2375 MHz
416,3125-416,3375 MHz
426,3125-426,3375 MHz
416,4375-416,5125 MHz
426,4375-426,5125 MHz
416,5375-416,6875 MHz
426,5375-426,6875 MHz
416,7625-416,8125 MHz
426,7625-426,8125 MHz
416,8375-416,9125 MHz
426,8375-426,9125 MHz
416,9625-417,0125 MHz
426,9625-427,0125 MHz
417,1375-417,1625 MHz
427,1375-427,1625 MHz
417,1875-417,2125 MHz
427,1875-427,2125 MHz
417,2875-417,3125 MHz
427,2875-427,3125 MHz
417,3375-417,3625 MHz
427,3375-427,3625 MHz
417,3875-417,4125 MHz
427,3875-427,4125 MHz
417,4375-417,4875 MHz
427,4375-427,4875 MHz
417,5625-417,6625 MHz
427,5625-427,6625 MHz
417,7625-417,8875 MHz
427,7625-427,8875 MHz
417,9125-417,9375 MHz
427,9125-427,9375 MHz
417,9625-418,0125 MHz
427,9625-428,0125 MHz
418,0375-418,0625 MHz
428,0375-428,0625 MHz
418,1125-418,1375 MHz
428,1125-428,1375 MHz
418,1875-418,2125 MHz
428,1875-428,2125 MHz
418,3875-418,4125 MHz
428,3875-428,4125 MHz
418,5875-418,6375 MHz
428,5875-428,6375 MHz
418,9125-418,9625 MHz
428,9125-428,9625 MHz
419,1875-419,2125 MHz
429,1875-429,2125 MHz
419,2375-419,2625 MHz
429,2375-429,2625 MHz
419,4375-419,4875 MHz
429,4375-429,4875 MHz
419,5125-419,6125 MHz
429,5125-429,6125 MHz
419,7125-419,7625 MHz
429,7125-429,7625 MHz
   

Frekvenserne vil være til rådighed for tilladelsesindehaveren fra 1. januar 2011 bortset fra følgende frekvensområder (båndgrænser), der først vil være til rådighed fra den 1. april 2011:

417,1875-417,2125 MHz

417,5625-417,5875 MHz