Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Lighedsprincippet

Resumé

Fødevareregion Nord indskærpede overfor en ubemandet grøntbod, at den som led i skadedyrssikring skulle udstyres med heldøre.

Med henvisning til lighedsprincippet fandt Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, at fødevareregionen ikke kunne stille dette krav uden at forklare, hvorfor tilsvarende krav ikke stilles til fx supermarkeder, som har grøntsager stående foran butikken under åben himmel. Sekretariatet hjemviste sagen.

NN Grøntboder
Den 14. december 2009
Sagsnr.: 554/826
Ref.: mora
Tlf.: 33 95 14 30

Indskærpelse om skadedyrssikring hjemvises

I har i e-mail af 29. juni 2009 klaget over indskærpelse om skadedyrssikring, givet af Fødevare-region Nord under tilsyn den 17. juni 2009. Indskærpelsen medførte gebyrbelagt ekstra kontrol.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Fødevareregion Nord.

Det betyder, at I vil få en ny afgørelse i sagen fra Fødevareregion Nord.

Indtil I modtager den nye afgørelse, vil indskærpelsen af 17. juni 2009 ikke medføre nogen gebyrbelagt ekstra kontrol.

Sammendrag

Fødevareregionen kan ikke give en indskærpelse, som afviger fra en afgørelse, Fødevarestyrelsen, Mørkhøj, tidligere har truffet i samme sag. Sagen er utilstrækkeligt oplyst og skal derfor behandles på ny af fødevareregionen. Ved den fornyede sagsbehandling skal fødevareregionen tage højde for lighedsprincippet samt om nødvendigt uddybe resultatet af godkendelsestilsynet i maj 2007.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Den 2. maj 2006 traf Fødevareregion Nord en afgørelse, som bl.a. gik ud på, at jeres salgsboder ikke opfyldte kravene til beskyttelse mod skadedyr.

I brev af 30. maj 2006 klagede I over fødevareregionens afgørelse til Fødevarestyrelsen, Mørkhøj.

Fødevarestyrelsens afgørelse i klagesagen af 1. november 2006 indeholder følgende passus:

»Fødevarestyrelsen lægger vægt på, at vinduer og døre slutter fuldstændigt til, at der er opstillet gennemgangsfælder ved hver bod, og at tilsynet med disse indgår i virksomhedens egenkontrolprogram. Styrelsen lægger endvidere vægt på, at boderne er påsat mærkning om, at hunde ikke er tilladt, og at videoovervågning er konstant.

Fødevarestyrelsen lægger imidlertid også vægt på, at dørene ud til det fri ikke har selvlukkere på. Dørene lukker således ikke automatisk, og det vurderes derfor, at salgsboderne ikke er tilstrækkeligt sikrede mod indtrængen af skadedyr, særligt da boderne er ubemandede.

På den baggrund finder Fødevarestyrelsen, at den nuværende beskyttelse mod skadedyr ikke er i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelse i hygiejneforordningen1), idet der stilles krav om selvlukkere på salgsbodernes døre. Styrelsen stadfæster derved regionens afgørelse vedrørende krav om beskyttelse mod skadedyr. Arten og omfanget af virksomheden foreskriver på nuværende tidspunkt ikke en mere omfattende skadedyrsbekæmpelse, men det bemærkes, at forholdene kan ændre sig, eksempelvis hvis der konstateres forekomst af rotter.«

I forbindelse med et godkendelsestilsyn hos jer udarbejdede Fødevareregion Nord den 30. maj 2007 et notat med følgende indhold:

»Under tilsynet blev nye huse besigtiget. Dørene til husene har selvlukker. Dørene går dog ikke fra gulv til loft og vil derfor ikke være sikret mod fugle eller lignende skadedyr. Fødevareregionen vil derfor henholde sig til tidligere afgørelse (afgørelse af 1. november 2006 fra Fødevarestyrelsen), hvori der bl.a. står, »arten og omfanget af virksomheden foreskriver på nuværende tidspunkt ikke en mere omfattende skadedyrsbekæmpelse, men det bemærkes, at forholdene kan ændre sig, eksempelvis hvis der konstateres forekomst af rotter.««

Under et tilsyn hos jeres grøntbod på X-vej 15 i Y-købing den 17. juni 2009 indskærpede fødevareregionen overfor jer, at I, i overensstemmelse med tidligere afgørelse, skulle opsætte skadedyrssikrede, selvlukkende (net)-døre (heldøre) af hensyn til insekter, fugle o.a.

I e-mail af 29. juni 2009 klagede I over indskærpelsen.

I skrev, at jeres døre var blevet besigtiget af fødevareregionen den 30. maj 2007, og I gjorde gældende, at dørene sikrede totalt mod mus og rotter. Med hensyn til fugle henviste I til, at grønthandlere og supermarkeder har grøntsager stående under åben himmel uden nogen beskyttelse mod kontaminering fra fugle.

I fortsatte, at I havde drøftet spørgsmålet om fuglenet med flere af fødevareregionens tilsynsførende. De havde imidlertid hver gang henvist til Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006. Det var jeres opfattelse, at de tilsynsførende dermed undlod at give jer klar besked om, hvorvidt det var i overensstemmelse med reglerne eller ej, at jeres døre ikke var forsynet med fuglenet.

I anmodede mundtligt fødevareregionen om, at jeres klage blev tillagt opsættende virkning. Dette afslog fødevareregionen ved afgørelse af 3. juli 2009 med den begrundelse, at boden ikke var tilstrækkeligt skadedyrssikret sådan som krævet i Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006. De påtalte forhold skulle derfor være udbedret, mens jeres klage blev behandlet.

Den 3. juli 2009 oversendte Fødevareregion Nord jeres klage med sagens akter til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager for behandling.

I oversendelsesbrevet begrunder fødevareregionen indskærpelsen med hygiejneforordningens2) bilag II, kap. IX, pkt. 4, og anbefaler, at indskærpelsen bliver fastholdt.

Fødevareregionen medsendte et antal fotos, som bl.a. viser, at salgsbodens yderdøre er dobbelte heldøre, som slutter fuldstændigt til.

Ved afgørelse af 30. juli 2009 tillagde Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager jeres klage opsættende virkning. Det betyder, at fødevareregionen ikke skal foretage nogen ekstra, gebyrbelagt kontrol med jeres virksomhed, mens klagen bliver behandlet.

I e-mail af 3. august 2009 bad vi Fødevareregion Nord om en række supplerende oplysninger, og fødevareregionen svarede i e-mail af 4. august 2009, som bl.a. indeholder følgende passus:

»Fødevarestyrelsen anfører i begrundelsen for deres stadfæstelse fra 1. november 2006 af afgørelse truffet i regionen, at bl.a. »vinduer og døre slutter fuldstændigt til« (ubemandede boder). Dette udmønter regionen i et krav til virksomheden om opsætning af selvlukkende netdøre, der også er sikret mod indtrængen af fluer og hvepse. Der er i dag heldøre, der kun er lukket til i vinterperioden, hvor der ikke foregår salg fra boderne. Endvidere halvdøre (saloondøre fra gulv og ca. en meter høje) med selvlukkere.«

I e-mail af 5. august 2009 sendte fødevareregionen os tre fotos af jeres boder i henholdsvis Z-købing og V-købing, som viser, at boderne umiddelbart indenfor ovennævnte heldøre er udstyret med halvdøre som beskrevet i fødevareregionens e-mail til os af 4. august 2009. Fødevareregionen oplyste, at alle jeres ca. 15 boder er opbygget efter samme koncept.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Tilsyneladende uoverensstemmelse mellem Fødevarestyrelsens afgørelse og indskærpelsen

Det fremgår af afgørelsen af 1. november 2006 fra Fødevarestyrelsen, Mørkhøj, at styrelsen tillagde det positiv vægt, at døre og vinduer i jeres boder sluttede fuldstændigt til.

Samtidig fremgår det, at Fødevarestyrelsen tillagde det negativ vægt, at dørene ud til det fri ikke havde selvlukkere og derfor ikke ydede tilstrækkelig sikring mod skadedyr.

Fødevarestyrelsens afgørelse pålagde jer at montere selvlukkere på salgsbodernes døre og fastslog endvidere, at det på daværende tidspunkt ikke var nødvendigt med en mere omfattende skadedyrsbekæmpelse.

I indskærpelsen af 17. juni 2009 henviser Fødevareregion Nord til Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006, men fødevareregionens indskærpelse går ud på, at I skal opsætte skadedyrssikrede (net-)døre (heldøre) i boden af hensyn til insekter, fugle o.a.

Tilsvarende anfører fødevareregionen i sin afgørelse af 3. juli 2009 vedrørende opsættende virkning, at boden ikke er tilstrækkeligt skadedyrssikret som krævet i Fødevarestyrelsens afgørelse.

I sin e-mail til sekretariatet af 4. august 2009 henviser fødevareregionen igen til Fødevarestyrelsens afgørelse i den tidligere klagesag, specifikt til det sted i afgørelsen, hvor styrelsen lægger vægt på, at døre og vinduer i jeres boder på daværende tidspunkt sluttede fuldstændigt til. Fødevareregionen skriver, at man har udmøntet denne passus i et krav til jer om montering af selvlukkende netdøre, der sikrer mod indtrængen af fluer og hvepse.

Fødevareregion Nords e-mail giver således indtryk af, at indskærpelsen af 17. juni 2009 er en håndhævelse af den afgørelse, Fødevarestyrelsen traf i 2006.

Det er imidlertid vor umiddelbare opfattelse, at der ikke er overensstemmelse mellem Fødevarestyrelsens afgørelse og fødevareregionens indskærpelse.

Fødevarestyrelsens afgørelse indeholder således ikke noget krav om, at I skulle montere skadedyrssikrede (net-)døre (heldøre) til sikring mod insekter, fugle o.a. På dette punkt fastslår styrelsens afgørelse alene, at I skulle montere selvlukkere på dørene.

I den aktuelle klagesag oplyser Fødevareregion Nord, at saloondørene til jeres boder har selvlukkere. Hvis de samme saloondøre var monteret i jeres boder i 2006, blot uden selvlukkere, må vi som udgangspunkt lægge til grund, at I faktisk har opfyldt Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006.

Afgørelsen fra Fødevarestyrelsen, Mørkhøj, står ved magt

Da Fødevarestyrelsen traf denne afgørelse, var styrelsen øverste administrative myndighed for behandling af klager over afgørelser truffet af fødevareregionerne. Under forudsætning af at retsgrundlaget, herunder praksis, ikke har ændret sig i mellemtiden, kan Fødevareregion Nord derfor ikke efterfølgende træffe en afgørelse om samme spørgsmål, som strider mod Fødevarestyrelsens afgørelse i den tidligere klagesag.

I dag er Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager øverste administrative klageinstans for fødevareregionerne, og sekretariatet har derfor kompetence til at genoptage den sag, som resulterede i Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006, og træffe en ny afgørelse.

En genoptagelse skulle imidlertid være begrundet med, at Fødevarestyrelsens afgørelse var forkert ud fra de da foreliggende oplysninger, eller at nye faktiske oplysninger med en vis sandsynlighed ville føre til et andet resultat.

Dette har vi intet grundlag for at mene, som sagen er oplyst.

Fødevareregion Nords fortolkning af Fødevarestyrelsens afgørelse

Vi bemærker i den forbindelse, at Fødevareregion Nord udlægger Fødevarestyrelsens afgørelse på en måde, som umiddelbart forekommer fejlagtig, idet styrelsen i sin afgørelse som noget positivt lægger vægt på, at døre og vinduer i jeres boder sluttede fuldstændigt til. Hvis det er de samme døre, som i dag er monteret i boderne, kan fødevareregionen ikke med henvisning til samme præmis i Fødevarestyrelsens afgørelse nu forlange, at I monterer en anden type døre.

Hvis boderne derimod under den tidligere sag faktisk var udstyret med døre, som sluttede fuldstændigt til, men ikke er det i dag, vil fødevareregionen kunne stille krav om, at I monterer fuldstændigt tilsluttende (net-)døre, hvis regelgrundlaget i øvrigt giver mulighed for at stille et sådant krav.

Sagen skal behandles på ny af fødevareregionen

Som det fremgår af ovenstående, er det af væsentlig betydning for sagen, hvilke døre jeres boder var udstyret med, da Fødevarestyrelsen, Mørkhøj, traf afgørelse i sagen den 1. november 2006.

Da sekretariatet ikke er i besiddelse af disse oplysninger, finder vi, at sagen bedst fremmes ved at blive hjemvist til Fødevareregion Nord for fornyet behandling.

Lighedsprincippet skal overholdes

I jeres klage henviser I til, at mange grøntbutikker og supermarkeder har grøntsager stående på fortovet under åben himmel, hvor de nemt kan kontamineres af fugle og hunde.

Vi er enige med jer i, at et krav om, at I skal montere fuldstændigt tilsluttende døre i jeres boder, umiddelbart kan opfattes som en negativ forskelsbehandling i forhold til de butikstyper, I nævner, særligt da jeres boder har både tag og vægge.

I relation til fugle kan det imidlertid i denne forbindelse have betydning, at jeres boder, i modsætning til de fleste andre butikker, er ubemandede. Dette forhold må dog formodes at være af underordnet betydning i relation til fx fluer og hvepse.

Den offentlige forvaltning er undergivet et lighedsprincip, som indebærer, at forskelsbehandling af enkelte borgere ikke må ske uden særlig hjemmel.

Hvis Fødevareregion Nords fornyede behandling af sagen resulterer i en afgørelse, som fastholder, at I skal montere fuldstændigt tilsluttende døre, skal fødevareregionen i afgørelsen forholde sig til lighedsprincippet og begrunde, hvorfor resultatet findes i overensstemmelse med dette princip.

Fødevareregionen skal uddybe resultatet af godkendelsestilsynet

I jeres klage henviser I også til det godkendelsestilsyn den 30. maj 2007, hvor fødevareregionen besigtigede jeres boder.

Det fremgår af et notat, Fødevareregion Nord udarbejdede i forbindelse med tilsynet, bodernes døre nu havde selvlukkere. Samtidigt bemærkede fødevareregionen, at dørene dog ikke gik fra gulv til loft og derfor ikke sikrede mod fugle og lignende skadedyr.

Fødevareregionen henholdt sig derfor til Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006 og henviste specifikt til følgende passus i afgørelsen:

»Arten og omfanget af virksomheden foreskriver på nuværende tidspunkt ikke en mere omfattende skadedyrsbekæmpelse, men det bemærkes, at forholdene kan ændre sig, eksempelvis hvis der konstateres rotter.«

Det står ikke sekretariatet klart, om Fødevareregion Nord dermed godkendte bodernes indretning eller ej.

Fødevarestyrelsens afgørelse fastslog, at dørene skulle udstyres med selvlukkere for at overholde hygiejneforordningen. Dette krav havde I opfyldt, da godkendelsestilsynet fandt sted.

Bemærkningen i notatet om, at dørene ikke sikrer mod fugle o. lign., fordi de ikke går fra gulv til loft, indikerer imidlertid, at fødevareregionen alligevel fandt, at bodernes indretning ikke levede op til reglerne.

Endvidere forstår vi ikke, hvad formålet har været med i notatet at henvise til ovennævnte passus i Fødevarestyrelsens afgørelse. Denne passus fastslår netop, at hvis der monteres selvlukkere på dørene, vil en mere omfattende skadedyrsbekæmpelse som udgangspunkt ikke være nødvendig.

Under den fornyede behandling af sagen skal Fødevareregion Nord forklare, om boderne under tilsynet den 30. maj 2007 blev godkendt eller ej.

Hvis boderne blev godkendt, og fødevareregionen fastholder kravet om yderligere skadedyrssikring, skal fødevareregionen forklare, hvorfor godkendelsen fra maj 2007 ikke længere var tilstrækkelig i juni 2009.

Hvis boderne ikke blev godkendt i maj 2007, og fødevareregionen fastholder kravet om yderligere skadedyrssikring, skal fødevareregionen forklare, hvordan dette krav stemmer overens med Fødevarestyrelsens afgørelse af 1. november 2006.

Da det ud fra notatet er vanskeligt at forstå, hvad resultatet af godkendelsestilsynet den 30. maj 2007 var, finder sekretariatet som udgangspunkt, at fødevareregionen under alle omstændigheder ikke uden videre kan give jer en gebyrudløsende indskærpelse vedrørende reglerne om skadedyrssikring.

Vi mener, at den tvivl, der kan herske om det egentlige indhold af notatet, bør komme jer til gode, således at fødevareregionen i givet fald begrænser sig til i første række alene at vejlede jer om reglerne.

Sagen kan stille sig anderledes, hvis det viser sig, at fødevareregionen efter 30. maj 2007 faktisk har præciseret resultatet af godkendelsestilsynet overfor jer. Kontrolrapporterne for tilsyn i boden i Y-købing henholdsvis 29. oktober 2007 og 4. september 2009 indikerer dog, at spørgsmålet i hvert fald ikke har været bragt op ved disse lejligheder.

***

I kan ikke klage over denne afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand. jur.

Officielle noter

1) Bilag II, kap. IX, pkt. 4 – noten indsat af Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (med senere ændringer)