Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2011 af satser på Socialministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2011 af satserne efter følgende love:

1) Lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

2) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 21. september 2010.

3) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 18. august 2009.

4) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010.

5) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010.

6) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010.

7) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 1. september 2010, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.

8) Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010.

9) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de tolv nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2011, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 97 af 19. november 2009 om regulering pr. 1. januar 2010 af satser på Indenrigs- og Socialministeriets område.

Satserne i vejledning nr. 76 af 30. august 2010 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2011 er indarbejdet uændret i vejledningen.

Socialministeriet, den 16. november 2010

P.M.V.
Jesper Fisker

/ Dorte Bech Vizard


Bilag 1

 
Indholdsfortegnelse
   
 
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
 
TABEL
1:
Dagtilbud – egenbetaling og tilskud
 
TABEL
2:
Dagtilbud – tilskud til pasning
 
Lov om social service
TABEL
3:
Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL
4:
Social service – børn og unge, døgnophold
TABEL
5:
Social service – personlig og praktisk hjælp, ledsagelse
TABEL
6:
Social service – voksne, botilbud
TABEL
7:
Social service – hjælpemidler og biler
TABEL
8:
Social service – den centrale refusionsordning
TABEL
9:
Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
Lov om friplejeboliger
TABEL
10:
Friplejeboligloven - takster for serviceydelser
 
Lov om leje
TABEL
11:
Privat leje
 
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
TABEL
12:
Boligreguleringsloven
 
Lov om leje af almene boliger
TABEL
13:
Almen leje
 
Lov om almene boliger m.v.
TABEL
14:
Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love
 
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
TABEL
15:
Byfornyelse og udvikling af byer
 
Lov om byfornyelse (tidligere lov)
TABEL
16:
Byfornyelse (tidligere lov)
 
Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
TABEL
17:
Sats-tabeller
     

TABEL 1: Dagtilbudsloven - egenbetaling og tilskud 2011

     
kr. årligt
pct.
   
Dagtilbud indtil skolestart (lov § 43),
Fritidshjem - børn i skolealderen (lov § 63),
Klubtilbud (lov § 76) 1) 2)
 
 
 
1.
Indtægt under 151.501 kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
0
 
2.
Indtægt 151.501-154.857 kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
5
 
3.
Indtægt 154.858-470.399 kr., forhøjelse af egenbetaling i pct. for hver 3.357 kr.’s stigning i indtægten
-
1
 
4.
Indtægt 470.400 og over, egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
100
 
5.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét
7.000
-
 
6.
Indtægtsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere
52.988
 
 
7.
Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud)
-
0
 
8.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud
-
50
 
1) Jf. bkg. nr. 1082 af 20. november 2009 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen)
2) Ved klubtilbud beslutter den enkelte kommune, om søskendetilskud skal ydes.
   

TABEL 2: Dagtilbudsloven – tilskud til pasning 2011

     
kr. årligt
pct.
   
Privat pasning (lov §§ 83 og 85)
   
 
1.
Tilskudsmaksimum i forhold til dokumenteret pasningsudgift
-
75
 
2.
Tilskudsminimum i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift)
-
75
 
3.
Søskendetilskud ved brug af privat pasning efter § 83, i pct. af søskendetilskud til det billigste alderssvarende dagtilbud 1)
-
85
   
Pasning af egne børn (lov §§ 88-89)
   
 
4.
Tilskudsmaksimum (maks. tre tilskud pr. husstand)
199.160
-
 
5.
Tilskudsmaksimum pr. barn i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift)
-
85
 
1) Jf. bkg. nr. 1082 af 20. november 2009 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen)
   

TABEL 3: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

     
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
 
Merudgiftsydelse
 
1.
Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 41, stk. 2)
-
2.832
-
 
2.
Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 41, stk. 3)
-
354
-
 
3.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.248
-
-
 
Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 42, stk. 2) 1)
 
4.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering
-
-
1,9
 
5.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
 
6.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
 
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
 
7.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
775
-
-
 
Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov § 32, stk. 8)
 
8.
Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum
544.731
   
 
1) Jf. §§ 11-13 i bkg. nr. 1198 af 15. oktober 2007.
   

TABEL 4: Social service – børn og unge1), døgnophold

     
kr. årlig
kr. døgn
 
Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 142, stk. 8) 2)
 
1.
Under 10 år, pr. barn
-
160
 
2.
Over 10 år, pr. barn
-
169
 
3.
For 3. og 4. barn/ung uanset alder
-
148
 
Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 159) 3)
 
4.
Indtægtsgrænse
120.200
-
 
5.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)4)
23.860
-
 
6.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)4)
47.720
-
 
1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.
2) Jf. bkg. nr. 1234 af 12. december 2008.
3) Jf. bkg. nr. 610 af 15. juni 2006.
4) Jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lbk. nr. 909 af 3. september 2004.
   

TABEL 5: Social service – personlig og praktisk hjælp

 
Madservice (lov §§ 83, 161, stk. 4, bkg. nr. 668, § 1, stk. 3 og 4)
         
kr.
hovedret
 
1.
Regulering af den maksimale egenbetaling for mindst ét dagligt måltid mad i form af en ho-vedret for modtagere af madservice, som er omfattet af frit valg af leverandør efter service-lovens §§ 91 og 92.
   
46
     
kr. årlig
kr. mdl.
kr. time.
 
2.
Regulering af den maksimale egenbetaling for madserviceordninger for beboere i plejebolig og plejehjem, botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service og lignende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale.
-
3.170
-
 
Midlertidig personlig og praktisk hjælp mv. (lov §§ 83, 84 og 161) 1) 2) 3)
 
3.
Fradragsbeløb, enlige
134.700
-
-
 
4.
Fradragsbeløb, ægtepar
202.300
-
-
 
5.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige
38.016
-
-
 
6.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar
12.672
-
-
 
7.
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag
-
-
0,00
 
8.
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag
-
-
3,00
 
9.
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401
-
-
1,00
 
10.
Maksimal betaling
-
-
118,00
 
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
 
11.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
775
-
-
 
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk. 2)
 
12.
Løn
-
19.613
-
 
Pasning af døende (lov §§ 119, 120 og 121)
 
13.
Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)
-
-
155,27
 
14.
Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)
-
13.593
-
 
1) Jf. bkg. nr. 668 af 22. juni 2010.
2) Kommunen kan selv afgøre, om den vil opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp efter § 83.
3)Hvis betalingen for hjælp efter § 84 udgør mindre end 68 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.
   

TABEL 6: Social service – voksne, botilbud

     
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
 
Betaling ved botilbud (lov § 163) 1) 2)
 
1.
Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
 
2.
Betalingsandel i procent af indkomst op til 176.800 kr.
-
-
10
 
3.
Betalingsandel i procent af indkomst over 176.800 kr.
-
-
20
 
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
38.500
-
-
 
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 161.900 kr.
500
-
-
 
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 161.900 kr.
1.000
-
-
 
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct. -rabatten
4.492
-
-
 
1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. bekendtgørelse nr. 1385 af 12. december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger, senest ændret ved bkg. nr. 1331 af 15. december 2009.
2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr. 1065 af 11. november 2009.
   

TABEL 7: Social service – hjælpemidler og biler

     
kr. årlig
kr. én gang
 
 
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk. 5 og 7) 1)
 
 
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
780
 
 
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
420
 
 
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.270
 
 
4.
Høreapparat, maksimalt tilskud
-
6.348
 
 
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk. 7) 1)2)
 
 
5.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
-
900
 
 
6.
Natkikkert
-
3.900
 
 
7.
Lupbriller
-
3.900
 
 
8.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
-
6.900
 
 
9.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
-
3.300
 
 
10.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
-
4.600
 
 
11.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
-
1.900
 
 
12.
Medicinske filterglas med styrke
-
4.100
 
 
13.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
-
3.900
 
 
14.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
-
6.140
 
 
15.
Akryløjenproteser
-
8.300
 
 
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 2 og 4) 4)
 
 
16.
Bilstøtte, lån, max
-
163.000
 
 
17.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
195.000
-
 
 
18.
Bilstøtte, automatgear
-
22.730
 
 
1) Jf. bkg. nr. 987 af 6. august 2007, som ændret ved bkg. nr. 422 af 28. maj 2009.
2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk.)
3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.
4) Jf. bkg. nr. 1043 af 1. september 2010.
 
 

TABEL 8: Social service – den centrale refusionsordning

   
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 920.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 920.000 til 1.719.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.720.000 kr. årligt
50
1) Jf. bkg. nr. 1019 af 10. oktober 2006.
 

TABEL 9: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner

 
kr. årligt
1.
Takst for 14-17-åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner1)
1.273.750
1) Jf. bkg. nr.1093 af 21. september 2010.
 

TABEL 10: Friplejeboligloven – takster for serviceydelser note1) og 2)

     
kr. pr. døgn
kr. pr. time
 
1.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
274
-
 
2.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
837
-
 
3.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
1.808
-
 
4.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb
167
-
 
5.
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85
-
325
 
6.
Træning i henhold til lov om social service § 86
-
326
 
7.
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97
-
321
 
8.
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98
-
273
 
9.
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102
-
380
 
1) Jf. bkg. nr. 1245 af 15. december 2008.
2) Jf. bkg. nr. 751 af 03. juli 2008.
 

TABEL 11: Privat leje

   
kr. årlig
kr. én gang
 
1.
Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr m2 (lov § 22, stk. 1)
41
-
 
2.
Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)
-
141
 
3.
Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)
   
   
- Egenbetaling ved godtgørelse
-
14.147
   
- Maksimum for godtgørelse
-
42.441
   
- Minimum for godtgørelse
-
2.829
 
4.
Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov § 63 a, stk. 1)
21
-
 
5.
Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10) 1)
319
-
 
6.
Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
91
-
 
7.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)
-
259
 
1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr. 709 af 9. september 1997
   

TABEL 12: Boligreguleringsloven

     
kr. årlig
kr. én gang
pct.
 
1.
Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)
     
   
- Værdiforøgelse pr. m2 overstiger:
-
2.054
-
   
- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:
-
234.928
-
 
2.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov § 7, stk. 4)
87
-
-
 
3.
Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)
-
-
1,5
 
4.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)
-
-
1,5
 
5.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18 b, stk. 1)
-
-
1,5
 
6.
Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 23, stk. 1)
91
-
-
 
7.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 26, stk. 1)
180
-
-
 
8.
Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)
-
133
-
 
9.
Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)
-
150
-
   

TABEL 13: Almen leje

   
kr.
 
1.
Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov § 42)1)
114.144
 
2.
Maksimum for forhøjet godtgørelse for forbedringer (lov § 42)
165.909
 
3.
Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud (lov § 48, stk. 2)
216
 
4.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)
259
 
5.
Gebyr for sager til beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)
133
 
1) Jf. § 87, stk. 5, i bkg. nr. 1307 af 15. december 2009 med de ændringer der følger af bkg. nr. 506 af 10. maj 2010.
   

TABEL 14: Almene boliger m.v. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

   
kr. årlig
faktor
 
1.
Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger
(lov § 187)1)
-
1,35
 
2.
Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2010-2011, pr. m2 (lov § 187)2)
32,13
-
 
3.
Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2010-2011, pr. m2 (lov § 187)2)
56,19
-
 
1) Jf. § 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008, jf. § 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august 1979.
2) Jf. § 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008, jf. bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr. 1027 af 16. december 1999.
   

TABEL 15: Byfornyelse og udvikling af byer

   
kr.
 
1.
Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 15, stk. 1)
180
 
2.
Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 61, stk. 2)
180
   

TABEL 16: Byfornyelse (tidligere lov)

   
kr. pr. kvm.
pct.
 
Sammenligningsleje for 2011 (lov § 49, stk. 2)
   
 
1.
København, Frederiksberg, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommune
1.050
-
 
2.
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Kommune
1.000
-
 
3.
Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Bogense, Langeland, Ærø, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø, Fredericia, Favrskov, Horsens, Skanderborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Århus Kommune:
   
   
- Indbyggere 50.000 og derover
890
-
   
- Indbyggere under 50.000
910
 
 
4.
Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg, Haderslev, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Sønderborg, Tønder, Viborg, Aabenraa, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg Kommune:
   
   
- Indbyggere 50.000 og derover
875
-
   
- Indbyggere under 50.000
815
 
 
Diverse satser
 
-
 
5.
Stigningstakt ved beregning af forbedringstilskud og engan7stilskud (lov § 61, stk. 2)1)
-
1,5
 
6.
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr m2 bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)
91
-
 
7.
Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr m2 bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)
108
-
 
1) Jf. § 2, stk. 2, i bkg. nr. 88 af 7. februar 2001.
 
TABEL 17: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer1)2)
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag3)
   
4)
   
4)
   
4)
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag5)
   
4)
   
4)
   
4)
1)Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på Socialministeriets område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 79, stk. 3, § 114, stk. 3, § 159, § 160, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 192 og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 21. september 2010 og § 30, 44, 64, 77, 85, stk. 2. og 92, stk. 2 i lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), som ændret ved lov nr. 631 af 11. juni 2010.
2)Jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregningen af dagpengesatsen for lønmodtagere med senere ændringer.
3)Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.
4)Da Socialministeriet ikke er i besiddelse af tallene på nuværende tidspunkt, vil taksterne blive udsendt i en vejledning om ændring af denne vejledning inden udgangen af 2010.
5)Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.