Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Fødevarestyrelsens sagsbehandlingstid for anmodning om aktindsigt

Resumé

Fødevareministeriets departement gav en borger medhold i sin klage over Fødevarestyrelsens sagsbehandlingstid i forbindelse med en aktindsigtsanmodning. Begrundelsen var, at Fødevarestyrelsen burde have behandlet sagen langt hurtigere og løbende have underrettet borgeren om sagens status.

Departementet finder således ikke, at Fødevarestyrelsen har fulgt god forvaltningsskik.

Berlingske Tidende
Pilestræde 34
1147 København K
Att. NN
Den 1. juli 2010
Sagsnr.: 5615
Ref.: 3.1/heis
Tlf.: 33 92 34 80
E-mail: heis@fvm.dk

Afgørelse af klage over Fødevarestyrelsens sagsbehandlingstid for anmodning om aktindsigt i top 10-listen over dyrlæger, der udskriver mest antibiotika

Afgørelse

Departementet skal hermed meddele, at der gives medhold i din klage over Fødevarestyrelsens sagsbehandlingstid vedrørende din ansøgning om aktindsigt i top-10 listen over dyrlæger, der udskriver mest antibiotika.

Sagsfremstilling

Du har ved mail af 4. februar 2010 anmodet Fødevarestyrelsen om aktindsigt i en top 10-liste over de dyrlæger, der udskriver mest antibiotika.

Ved brev af 12. februar 2010 meddelte Fødevarestyrelsen, at det ikke ville være muligt at besvare anmodningen inden for 10 dage, da styrelsen principielt overvejede mulighederne for at imødekomme din aktindsigtsanmodning, men at styrelsen forventede at kunne træffe afgørelse inden for 2 uger.

Den 25. februar 2010 meddelte Fødevarestyrelsen i en mail, at det fortsat ikke var muligt at træffe afgørelse inden for 2 uger, men at man håbede at kunne vende tilbage i løbet af den kommende uge.

Ved brev af 26. marts 2010 meddelte Fødevarestyrelsen, at det fortsat ikke havde været muligt for styrelsen at træffe afgørelse, idet Fødevarestyrelsen fortsat principielt overvejede mulighederne for at imødekomme din aktindsigtsanmodning, og at styrelsen ville træffe afgørelse i uge 14.

Herefter hører du først fra Fødevarestyrelsen igen med brev af 28. maj 2010, hvor styrelsen oplyser, at den nu påregner at kunne træffe afgørelse i løbet af uge 22. Samtidig beklagede Fødevarestyrelsen den lange sagsbehandlingstid.

I mail af 14. maj klager du til Folketingets Ombudsmand over Fødevarestyrelsens sagsbehandlingstid. Du anfører tillige i din klage, at veterinærdirektøren ved flere lejligheder har tilkendegivet, at der ingen problemer skulle være med at få hurtigt svar på aktindsigtsbegæringen.

Folketingets Ombudsmand har med brev af 20. maj 2010 videresendt din klage over sagsbehandlingstiden i Fødevarestyrelsen til Fødevareministeriet, departementet, med den begrundelse, at ombudsmanden ikke behandler sager, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed. Ombudsmanden har oplyst dig om videresendelsen.

Begrundelse

Det fremgår af offentlighedslovens § 16, stk. 2, at hvis en begæring om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Hvis afgørelsen alligevel ikke kan foreligge inden for det tidsrum, der er angivet, følger det af god forvaltningsskik, at myndigheden inden for det angivne tidsrum under alle omstændigheder meddeler, hvornår en afgørelse så kan forventes.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, har Fødevarestyrelsen frem til den 25. februar kvitteret for din aktindsigtsanmodning og har løbende orienteret dig om sagens status og formodede fremdrift. Herefter går der i første omgang 3 uger uden, at du hører fra styrelsen, idet styrelsen først vender tilbage til dig med et nyt fristbrev den 26. marts, uanset at du i kvitteringsbrevet af 25. februar var stillet et svar i udsigt i løbet af den efterfølgende uge, dvs. senest den 5. marts.

I det nye fristbrev af den 26. marts anfører Fødevarestyrelsen atter, at det grundet principielle overvejelser fortsat ikke har været muligt at besvare sagen. Herefter går der igen ca. to måneder, uden at du hører fra Fødevarestyrelsen, idet styrelsen først vender tilbage til dig den 28. maj, uanset, at du var blevet stillet svar i udsigt i uge 14, dvs. senest den 9. april.

Der er således tale om to forholdsvis langvarige tidsperioder, hvor styrelsen ikke vender tilbage inden for de datoer, der var stillet dig i udsigt, og hvor du ikke modtager information om, hvad sagen beror på.

Fødevarestyrelsen begrunder efterfølgende de to måneders fristoverskridelse med, at den undervejs i forløbet er blevet opmærksom på, at de oplysninger, du har søgt aktindsigt i, muligvis kunne være omfattet af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2., hvor aktindsigt kan afslås med henvisning til enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, og tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende.

Fødevarestyrelsen har bl.a. brugt den mellemliggende tid til at indhente oplysninger fra de berørte 10 dyrlæger med henblik på at få afdækket, hvorvidt aktindsigtsbegæringen er omfattet af bestemmelserne i nævnte § 12, stk. 1, nr. 2.

Departementet skal hertil bemærke, at disse undersøgelser ikke er legitim begrundelse for ikke løbende at holde dig underrettet om sagens fremdrift, herunder om høringen af de pågældende dyrlæger fra top 10-listen. Samtidig skal departementet understrege, at man er uforstående over for de mange principielle overvejelser, som Fødevarestyrelsen i de gentagne fristbreve anfører som begrundelse for den manglende afgørelse. Dette skyldes, at det er departementets vurdering, at den aktuelle sag om aktindsigtsanmodning i al væsentlighed er identisk med en tidligere sag1). I denne sag udtalte Folketingets Ombudsmand, at han ikke fandt risikoen for væsentlige skadevirkninger som nærliggende, og at risikoen ikke var underbygget og sandsynliggjort på en sådan måde og i en sådan grad at myndighederne med rette har kunnet meddele afslag på aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2.

Departementet finder derfor, at Fødevarestyrelsen i overensstemmelse med god forvaltningsskik burde kunne have truffet en afgørelse på et langt tidligere tidspunkt.

Med hensyn til dit udsagn om, at veterinærdirektøren ved flere lejligheder har tilkendegivet, at der ingen problemer skulle være med at få hurtigt svar på aktindsigtsbegæringen, kan det bekræftes, at veterinærdirektøren ved flere lejligheder har talt med dig om antibiotikaforbruget i landbrugserhvervet. Veterinærdirektøren har imidlertid oplyst, at det må bero på en misforståelse, at du har koblet tilkendegivelsen om et hurtigt svar til den verserende aktindsigtsbegæring, idet tilkendegivelse om et hurtigt svar har drejet sig om offentliggørelse af en afrapportering af Fødevarestyrelsens Veterinærrejseholds supervision af de pågældende 10 dyrlæger i efteråret 2010.

Samlet set er det departementets vurdering, at din anmodning burde have været behandlet betydeligt hurtigere, og at du ikke løbende er blevet tilstrækkeligt underrettet om status i sagen. Det er således ikke acceptabelt, at der indtræder hele to forholdsvis langvarige tidsperioder, hvor styrelsen ikke vender tilbage inden for de datoer, der var stillet dig i udsigt, og hvor du ikke modtager tilstrækkelig information om, hvad sagen beror på.

Departementet har bedt Fødevarestyrelsen tilrettelægge interne procedurer og fremtidig sagsbehandling i sager om aktindsigt på en sådan måde, at det undgås, at lignende situationer opstår fremover.

På den baggrund gives medhold i din klage over Fødevarestyrelsens sagsbehandlingstid i forbindelse med din ansøgning om aktindsigt i top-10 listen over dyrlæger, der udskriver mest antibiotika.

Det skal bemærkes, at denne afgørelse alene vedrører sagsbehandlingen og vedrører således ikke spørgsmålet om, hvorvidt anmodningen om aktindsigt skal imødekommes. Departementet er orienteret om, at Fødevarestyrelsen nu har meddelt aktindsigt i sagen.

Med venlig hilsen

Heidi Søltoft

Fuldmægtig

Officielle noter

1) FOB 2007, s. 315