Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ægteskabs indgåelse

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 662 af 1. august 1995 om ægteskabs indgåelse, som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 521 af 24. juni 1999 og senest ved bekendtgørelse nr. 1053 af 14. december 2001, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 12, § 13, stk. 4, § 20, stk. 3 og 4, og § 66 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 365 af 6. juni 2002, og efter § 2, stk. 4, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab, som ændret senest ved lov nr. 360 af 2. juni 1999, fastsættes:«.

2. I § 1, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Dette er dog ikke til hinder for, at prøvelsen foretages i en anden kommune, hvis prøvelsesmyndigheden dér accepterer det.«

3. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Hvis den ene part ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 6-9 e, og den anden part har indfødsret, statsborgerskab eller opholdstilladelse som nævnt ovenfor, skal hver af parterne afgive erklæring om at være bekendt med bestemmelserne i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og stk. 3-9. Erklæring kan afgives på en blanket, der udleveres af prøvelsesmyndigheden.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, skal prøvelsesmyndigheden udlevere en vejledning om udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring til parterne. «

4. I § 7 ændres »§§ 3-4 og 6« til: »§§ 3, 4 og 6«.

5. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Hver af parterne skal dokumentere at have dansk indfødsret, lovligt ophold her i landet efter lovens § 11 a eller tilladelse fra statsamtet, jf. § 17 a. «

6. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. Hvis betingelsen i lovens § 11 a er opfyldt for et kortere tidsrum, begrænses gyldigheden tilsvarende. Begrænsning af attestens gyldighed anføres i anmærkningsrubrikken.«

7. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab, uanset at den eller de pågældende ikke har dansk indfødsret eller lovligt ophold her i landet, jf. § 11 a, sendes til statsamtet. § 10, stk. 6, 2.-3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ansøgningen skal være ledsaget af:

1) Dokumentation for begge parters navn og fødselsdato, jf. § 2.

2) Oplysning om og så vidt muligt dokumentation for begrundelsen for ansøgningen, f.eks.

a) varigheden af opholdet her i landet,

b) tilknytningen til den person, ægteskabet ønskes indgået med, herunder om tilknytningen er opstået før indrejsen til Danmark,

c) alvorlig sygdom eller alvorligt handicap, eller

d) at parterne har eller venter barn sammen.«

8. I § 18, stk. 1, ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-7«.

9. § 18, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 8 bliver herefter stk. 2-7.

10. § 18, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Prøvelsesmyndigheden kan pålægge en part, som ikke har bopæl her i landet, eller som tidligere har boet eller opholdt sig i udlandet, at fremlægge dokumentation fra det eller de lande, hvor den pågældende har eller har haft statsborgerskab, bopæl eller ophold, for, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt.«

11. I § 18, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 2 «.

12. I § 21 udgår i stk. 1 »for en dansk statsborger«, og stk. 4 ophæves.

13. § 22 affattes således:

»§ 22. Ansøgeren skal godtgøre, at betingelserne i §§ 2-11 er opfyldt.«

14. § 25, stk. 1, affattes således:

»§ 25. Ved henvendelse skal medbringes prøvelsesattest efter § 13 om, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis vielsen foretages af den myndighed, der har foretaget prøvelsen. Indgås ægteskabet, må prøvelsesattesten ikke udleveres til parterne.«

15. I § 32, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 3 og 7,« til: »§ 18, stk. 2 og 6, «.

16. I § 35, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 2, 2. pkt., § 10 stk. 6, 3. pkt., § 18, stk. 1-3, stk. 5, stk. 7-8, §§ 19-20, § 25, stk. 2,« til: »§ 18, stk. 1-2, stk. 4, stk. 6-7, §§ 19-20,«.

17. I § 35, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 5,« til: »§ 18, stk. 4, «.

18. § 35, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Registrering af partnerskab må kun foretages, hvis betingelserne i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 11 a og lov om registreret partnerskab § 2, stk. 2, er opfyldt.«

19. I § 36 udgår i stk. 1 », jf. dog stk. 2«, og stk. 2 ophæves.

20. § 37 ophæves.

21. § 38 affattes således:

»§ 38. Registrering må ikke foretages, før en af de myndigheder, der er nævnt i § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, har attesteret, at betingelserne for at indgå registreret partnerskab er opfyldt, jf. § 13.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

Justitsministeriet, den 14. juni 2002

Lene Espersen

/Lars Thøgersen