Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Aktiviteter, vilkår og omsætningsgrænser

Kapitel 3   Regnskab og revision m.v.

Kapitel 4   Straf

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

I medfør af § 18, stk. 3, og § 30, stk. 2 og 3, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed med nær tilknytning (tilknyttede aktiviteter) til forsyningsvirksomheden (vandselskabets hovedvirksomhed), jf. § 18 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Bekendtgørelsen indeholder regler om, hvilke aktiviteter vandselskaberne kan deltage i, vilkårene for deltagelse i disse aktiviteter, undtagelse fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i vandsektorlovens § 18, stk. 1, 3. punktum, omsætningsgrænser for deltagelse i tilknyttede aktiviteter samt om regnskab, revision og straf.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for selvstændige selskaber, der udelukkende udøver servicefunktioner for koncernforbundne selskaber i overensstemmelse med lovens § 19, stk. 3.

Kapitel 2

Aktiviteter, vilkår og omsætningsgrænser

§ 2. Vandselskaber kan under iagttagelse af betingelserne i stk. 2, alene deltage i følgende former for tilknyttede aktiviteter:

1) Salg af overskuds- eller biprodukter.

2) Udnyttelse af overkapacitet i form af udleje eller bortforpagtning af bygninger, lokaler eller fast ejendom i øvrigt.

3) Udnyttelse af uundgåelig fysisk, driftsmæssig og administrativ overkapacitet, der er nødvendig af hensyn til vandselskabets sikring af forsyningssikkerheden og af hensyn til øvrige lovkrav.

4) Udnyttelse af vandselskabernes særlige viden, herunder til kursusvirksomhed og deltagelse i samarbejder med private aktører.

5) Salg af rettigheder til resultaterne af udvikling, der hidrører fra udviklings- og demonstrationsvirksomhed vedrørende vandforsynings- eller spildevandsforsyningsvirksomheden.

6) Drift af vejafvandingsanlæg i vandselskabets eget forsyningsområde.

7) Rottebekæmpelse i vandselskabets eget forsyningsområde.

8) Aktiviteter, der er nævnt i § 3, stk. 2.

9) Fortsættelse af vandselskabets igangværende og hidtil lovlige tilknyttede aktiviteter.

Stk. 2. Vandselskaber kan alene deltage i tilknyttede aktiviteter, når følgende to betingelser er opfyldt:

1) Der skal bestå en naturlig og snæver sammenhæng mellem hovedvirksomheden og den tilknyttede aktivitet, og

2) vandselskabets samlede anden virksomhed med de tilknyttede aktiviteter skal arbejdsmæssigt og økonomisk have et væsentligt mindre omfang end hovedvirksomheden.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse på et vandselskabs deltagelse i tilknyttede aktiviteter, uanset om de tilknyttede aktiviteter udøves i vandselskabet eller i selskaber, som er helt eller delvis ejet af vandselskabet.

§ 3. Ved beregningen af den samlede årlige omsætning fra tilknyttede aktiviteter i relation til undtagelse fra kravet om selskabsudskillelse efter lovens § 18, stk. 1, 3. punktum, medregnes salgsværdien af produkter, tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der direkte er forbundet med salget, jf. bilag 1 til årsregnskabsloven. Den maksimale samlede årlige omsætning udgør i 2010 2 mio. kr., som pristalsreguleres, jf. lovens § 18, stk. 2.

Stk. 2. Ved beregningen af den samlede omsætning, jf. stk. 1, medregnes dog ikke omsætning hidrørende fra:

1) Salg af varme og el, der hidrører fra vandselskabets behandling af spildevandsslam i det omfang, det ikke er omfattet af krav om selskabsudskillelse efter lovens § 19, stk. 1.

2) Varetagelse af fælles obligatoriske tømningsordninger for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke.

3) Teknisk bistand til ejerkommunens udarbejdelse af kommunale vandforsyningsplaner og spildevandsplaner.

4) Vandforsyningers måleraflæsning, afregning og indberetning for spildevandsforsyninger i vandforsyningens eget forsyningsområde.

§ 4. For vandselskabers deltagelse i tilknyttede aktiviteter gælder følgende vilkår, jf. dog stk. 2:

1) Aktiviteterne skal udøves på kommercielle vilkår.

2) Ved investeringer i disse aktiviteter skal vandselskabet have en begrundet forventning om at opnå et afkast, der er normalt for den pågældende type aktivitet.

3) Vandselskaber må ikke ved fakturering af ydelser mellem hovedvirksomheden og den tilknyttede virksomhed eller ved fakturering til tredjemand påføre andre virksomheder urimelig konkurrence eller påføre hovedvirksomheden en urimelig risiko.

4) Fordelingen af fællesomkostninger mellem hovedvirksomheden og tilknyttede aktiviteter skal ske efter rimelige, driftsøkonomiske principper og relevante fordelingsnøgler.

5) Vandselskaber må ikke påtage sig at hæfte for forpligtelser for selvstændige selskaber, som udøver tilknyttede aktiviteter.

Stk. 2. Priser for vandselskabers udførelse af aktiviteter omfattet af § 2 og § 3, stk. 2, fastsættes i overensstemmelse med stk. 1, med mindre andet følger af lovgivningen.

§ 5. Vandselskaber kan kun deltage som ejer eller medejer af selskaber, der udfører tilknyttede aktiviteter omfattet af § 2, når omsætningen i de pågældende selskaber tilsammen højst udgør følgende beløb:

1) 2,5 mio. kr. årligt, når vandselskabets omsætning er under 250 mio. kr. årligt.

2) 6 mio. kr. årligt, når vandselskabets omsætning er mellem 250 mio. kr. og 750 mio. kr. årligt.

3) 10 mio. kr. årligt, når vandselskabets omsætning udgør mere end 750 mio. årligt.

Stk. 2. Et vandselskabs deltagelse som medejer i selskaber, der udfører tilknyttede aktiviteter, er ikke omfattet af begrænsningen i stk. 1, hvis mere end 60 % af ejerandelene i disse selskaber er ejet af ejere, der

1) ikke direkte eller indirekte, besidder ejerandele i et vandselskab, og

2) ikke helt eller delvis er ejet af en ejer, som direkte eller indirekte besidder ejerandele i et vandselskab.

Stk. 3. Ved anvendelsen af omsætningsgrænserne i stk. 1 beregnes såvel vandselskabets årlige omsætning som den samlede årlige omsætning i selskaber med tilknyttede aktiviteter som et løbende gennemsnit af omsætningen ifølge de 3 senest aflagte årsregnskaber. Indtil årsregnskaberne for 2011 foreligger, anvendes dog alene årsregnskaberne for 2010, og indtil årsregnskaberne for 2012 foreligger, anvendes gennemsnittet af omsætningen i årsregnskaberne for 2010 og 2011.

Stk. 4. Ved anvendelsen af omsætningsgrænserne i stk. 1 sammenlægges for samtlige selskaber med tilknyttede aktiviteter, som vandselskabet har direkte eller indirekte ejerandele i, den forholdsmæssige andel af omsætningen, som modsvarer vandselskabets direkte eller indirekte ejerandel i selskabet.

Kapitel 3

Regnskab og revision m.v.

§ 6. Vandselskaber skal i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå krydssubsidiering og konkurrenceforvridning føre et separat regnskab for tilknyttede aktiviteter, som ikke er udskilt i et selvstændigt selskab.

§ 7. Vandselskaber indsender hvert år til Forsyningssekretariatet erklæringer indhentet hos vandselskabets revisor om følgende forhold:

1) Vandselskabets overholdelse af kravet i vandsektorlovens § 18, stk. 1, og denne bekendtgørelses § 3, om udskillelse af tilknyttede aktiviteter i et selvstændigt selskab.

2) Vandselskabets overholdelse af § 2, stk. 1 og 2, om hvilke tilknyttede aktiviteter, vandselskabet må deltage i.

3) Vandselskabets overholdelse af § 4, om vilkår for vandselskabets deltagelse i tilknyttede aktiviteter.

4) Vandselskabets overholdelse af § 5, stk. 1, om omsætningsgrænser.

5) Vandselskabets overholdelse af § 6, om separat regnskab med tilknyttede aktiviteter.

Stk. 2. Erklæringerne efter stk. 1 skal være afgivet efter gennemførelse af en revision, der er udført i overensstemmelse med den revisionsinstruks for tilknyttede aktiviteter, der offentliggøres af Forsyningssekretariatet.

Stk. 3. Erklæringerne efter stk. 1 skal indsendes senest 1. maj samtidig med vandselskabets indberetning om offentliggørelse af vandselskabets årsberetning efter vandsektorlovens § 19, stk. 7.

Stk. 4. Forsyningssekretariatet videresender erklæringer, jf. stk. 1, hvor revisoren har påført en anmærkning, til By- og Landskabsstyrelsen.

Kapitel 4

Straf

§ 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) deltager i tilknyttede aktiviteter, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1,

2) deltager i tilknyttede aktiviteter uden at iagttage betingelserne i § 2, stk. 2,

3) deltager i tilknyttede aktiviteter uden at iagttage vilkårene i § 4,

4) deltager som ejer eller medejer af selskaber i strid med reglerne i § 5,

5) undlader at føre separat regnskab for tilknyttede aktiviteter efter § 6 eller

6) undlader at indsende erklæringer efter § 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. oktober 2010.

Miljøministeriet, den 14. oktober 2010

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard