Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Godkendelse og offentliggørelse af metoder

Kapitel 2   Indhold af netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder

Kapitel 3   Indhold af Energinet.dk's metoder

Kapitel 4   Straffebestemmelser

Kapitel 5   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v.

I medfør af § 73 a, stk. 2, og § 88, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Godkendelse og offentliggørelse af metoder

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse.

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godkendelse.

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.

Kapitel 2

Indhold af netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder

§ 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for prisfastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier.

Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer.

Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler.

Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier.

Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte køberkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder timebetaling.

§ 3. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for fastlæggelse af øvrige vilkår vedrørende leveringen for de enkelte køberkategorier, herunder gebyrbetaling, skal godkendes. Metoderne skal omfatte fastlæggelse af:

1) betalingskadencer og betalingsvilkår, herunder vilkår ved for sen eller manglende betaling eller misligholdelse,

2) vilkår ved flytning og leverandørskift,

3) vilkår for tilslutning til nettet,

4) vilkår ved sammenlægning af forbrugssteder, eksempelvis ved sammenlægning af lejligheder, eller ved opdeling af forbrugssteder og

5) vilkår i forbindelse med afbrydelser i nettet.

§ 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden.

Kapitel 3

Indhold af Energinet.dk's metoder

§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens § 26, stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 3, skal godkendes og offentliggøres efter § 1, såfremt de vedrører

1) markedsadgang,

2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller

3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) fastsætter priser og betingelser uden godkendte metoder efter § 1,

2) undlader at anmelde metoder efter § 1, stk. 1 og 4, og § 7, stk. 2, eller

3) undlader at foretage offentliggørelse jf. § 1, stk. 3 og § 7, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september 2010.

Stk. 2. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder skal senest den 1. januar 2011 anmelde deres metoder til Energitilsynets godkendelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. De anmeldte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af anmeldelsesdatoen.

Energistyrelsen, den 20. september 2010

Ib Larsen

/ Thomas Bastholm Bille