Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008R1272
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens område

Kapitel 2   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer (mineralsk terpentin og solvent naphta)1)

I medfør af § 7 a og § 21 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. I de bekendtgørelser, hvori der henvises til Miljøministeriets liste over farlige stoffer, finder bilag VI, tabel 3.1 og 3.2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendelse, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Mineralsk terpentin, CAS-nummer 8052-41-3 og solventnaphta (råolie), middeltung aliphatisk, CAS-nummer 64742-88-7, skal indtil den 1. december 2010 klassificeres og mærkes som anført i bilag 1.

Stk. 3. Mineralsk terpentin, CAS-nummer 8052-41-3 og solventnaphta (råolie), middeltung aliphatisk, CAS-nummer 64742-88-7, skal fra den 1. december 2010 klassificeres og mærkes som anført i bilag 2.

Stk. 4. Det er dog tilladt at anvende den i bilag 2 angivne klassificering og mærkning allerede fra bekendtgørelsens ikrafttræden.

Kapitel 2

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 923 af 28. september 2005 af listen over farlige stoffer ophæves.

Miljøministeriet, den 6. oktober 2010

Karen Ellemann

/ Claus Torp


Bilag 1

             
             
             
Stoffets
betegnelse
Klassificering
Mærkning
Cas-nr.
EF-nr.
EINECS/ELINCS
Index–nr.
Anm.
Mineralsk
terpentin
Carc2;R45
Xn;R48/20-65
T; R45-48/20-65
S53-45
8052-41-3
232-489-3
649-345-00-4
Note 1, 2 og 3
Solventnaphtha (råolie), middeltung aliphatisk
Xn;R48/20-65
Xn; R48/20-65
S(2-)23-24-62
64742-88-7
265-191-7
649-405-00-X
Note 1
             

Note 1: Stoffet er kun klassificeret for de farlige egenskaber, der fremgår af de anførte faresætninger i kombination med den eller de farekategorier, der er anført. Producenter, importører og downstreambrugere af stoffet skal foretage en undersøgelse for at gøre sig bekendt med relevante og tilgængelige data, som findes med hensyn til andre egenskaber med henblik på klassificering og mærkning af stoffet.

Note 2: Stoffet er i 1. tilpasning til klassificeringsforordningen klassificeret som mutagent i kategori 2. Det anbefales derfor, at stoffet også klassificeres således allerede fra bekendtgørelsens ikrafttræden, uanset pligten hertil først indtræder fra den 1. december 2010.

Note 3: Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen.


Bilag 2

             
             
             
Stoffets betegnelse
Klassificering
Mærkning
Cas-nr.
EF-nr.
EINECS/ELINCS
Index–nr.
Anm.
Mineralsk terpentin
Carc. 1B
Muta. 1B
STOT RE 1
Asp.Tox. 1
GHS08
Dgr
H350
H340
H372
H304
8052-41-3
232-489-3
649-345-00-4
Note 1
Note 2
Solventnaphtha (råolie), middeltung aliphatisk
STOT RE 1
Asp.Tox. 1
GHS08
Dgr
H372
H304
64742-88-7
265-191-7
649-405-00-X
Note 1
             

Note 1: Stoffet er kun klassificeret for de farlige egenskaber, der fremgår af de anførte faresætninger i kombination med den eller de farekategorier, der er anført. Producenter, importører og downstreambrugere af stoffet skal foretage en undersøgelse for at gøre sig bekendt med relevante og tilgængelige data, som findes med hensyn til andre egenskaber med henblik på klassificering og mærkning af stoffet.

Note 2: Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, EU-Tidende 2008, nr. L 353, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.