Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0025
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud1)

I medfør af § 71, stk. 4, og § 367, stk. 4, i lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar 2010, fastsættes:

Opgørelse af erhvervelser

§ 1. Ved opgørelsen af erhvervelser efter selskabslovens § 70, stk. 2, 3. pkt., medregnes udelukkende aktier og stemmerettigheder, tilbudsgiveren ejer.

Stk. 2. Ejer selskabet egne aktier, medregnes disse ikke i selskabskapitalen ved opgørelsen efter stk. 1.

Straf

§ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 724 af 7. juli 2005 om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud ophæves.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 24. september 2010

Ole Blöndal

/ Grethe Krogh Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud (EU-Tidende 2004 nr. L 142, side 12).