Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, ændres »31. december 2010« til: »31. december 2015«.

2. I § 5, stk. 2, ændres »31. december 2010« til: »31. december 2015«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. oktober 2010.

Kulturministeriet, den 27. september 2010

Per Stig Møller

/ Lars M. Banke