Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1035

Resumé

Klager – en institution – klagede over et indslag på DR P4 Fyn.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Indslaget indeholder beskyldninger om, at der er foregået ting i [Den klagende institution], der ikke bør foregå, og at børnenes tarv bliver tilsidesat af hensyn til økonomien.

De nævnte beskyldninger kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Den klagende institution], og oplysningerne har derfor i særlig grad skullet efterprøves inden offentliggørelsen, først og fremmest ved forelæggelse for klager, jf. de vejledende regler for god presseskik punkt A.3.

Danmarks Radio sendte forud for interviewet speak’en til den planlagte udsendelse til [Person A] og bad ham om at kommentere det fremsendte, hvortil han svarede, at han ikke ønskede at deltage i programmer, hvor forældre medvirkede. Herefter – og da det af indslaget fremgår, at tilsynet ikke har fundet anledning til at udtale kritik af [Den klagende institution] – finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Danmarks Radio for ikke at have bragt [Person A]s kommentarer fra mailkorrespondancen. Nævnet finder endvidere ikke grundlag for at kritisere oplysningen i indslaget om, at [Person A] ikke ønskede at be- eller afkræfte oplysningerne i indslaget.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at et medie skal udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2. Nævnet finder imidlertid ikke grundlag for at kritisere, at [Person D] som forælder til et barn, der er blevet hjemtaget fra [Den klagende institution], blev interviewet i indslaget for at fortælle om de oplevelser, hun har haft, og om den opfattelse, hun har af forholdene på [Den klagende institution]. [Person A] har – som anført – haft mulighed for at komme til orde i udsendelsen, men har ikke gjort brug af denne mulighed.

Nævnet finder, at Danmarks Radio heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

[Den klagende institution] har ved leder [Person A] klaget til Pressenævnet over et radioindslag på Danmarks Radio P4 Fyn den 6. maj 2010, idet [Den klagende institution] mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag 2010-6-1024: [Den klagende institution] mod TV 2 Fyn.

1 Sagsfremstilling

Journalist [Person E], Danmarks Radio, sendte ved e-mail af 5. maj 2010 følgende spørgsmål til [Person A]:

”Jeg har et par spørgsmål, jeg gerne vil stille dig vedr. [Den klagende institution].

1. Et spørgsmål vedr. den aktuelle bemanding på [Den klagende institution] – kan du bekræfte at der er tre medarbejdere, der er blevet sagt op, fordi der nu er færre børn tilknyttet [Den klagende institution] end der var ved årsskiftet?

2. Kan du bekræfte at en medarbejder pt. er sygemeldt?

3. Jeg kan forstå at [Person C] ikke længere er tilknyttet [Den klagende institution], men er flyttet til et andet opholdssted. Kan du bekræfte at [Person C] ikke længere har ophold på [Den klagende institution]?

Du kan ringe eller maile til mig, se kontaktinfo nederst i denne mail.

Jeg håber på svar fra dig i løbet af i dag, idet jeg arbejder på et nyhedsindslag, som vi forventer at bringe i P4 Fyn i morgen tidlig.”

I en senere e-mail samme dag sendte Danmarks Radio speak’en til et radioindslag med kritik af forholdene i [Den klagende institution]. I e-mailen anmodede Danmarks Radio [Person A] om at kommentere det fremsendte.

[Person A] svarede følgende:

”Det er dybt bekymrende at pressen (du) igen og igen inddrager sårbare forældre i dine indslag.

Det er dybt bekymrende at du søger efter og bruger indsigt i personfølsomme oplysninger: Navne, anbringelser, sygdom i dine indslag.

Tilsynet med [Den klagende institution] har i 2010, såvel som i alle årene forud fundet [Den klagende institution]s kerneydelse i orden. Tilsynet er enig i den udviklingsplan [Den klagende institution] har lagt.”

Danmarks Radio kommenterede besvarelsen således:

”Skal jeg forstå svaret som din kommentar til historien og citere dig for det i radioen?”

Hertil svarede [Person A]:

”Ja, jeg deltager på ingen måde i programmer hvor forældre på uetisk vis er medinddraget.”

DR P4 Fyn bragte den 6. maj 2010 to identiske indslag, hvoraf følgende fremgik:

Speak: God morgen, flere børn er på det seneste blevet taget hjem fra opholdsstedet [Den klagende institution] i Odense. Forældrene er utilfredse med ledelsen og pædagogikken på opholdsstedet, og derfor tager børnene med hjem eller finder et andet opholdssted til dem.

Det var tilbagevendende dårlige oplevelser for [Person D]s søn, der endte med, at hun tog ham ud af [Den klagende institution].

[Person D]: Jeg var utilfreds med rigtig mange ting, måden de handlede på, synes ikke de var dygtige nok til at have børn på den alder. Altså i det hele taget rigtig, rigtig meget.

Speak: Siger [Person D], og derfor er hendes søn nu hjemtaget fra [Den klagende institution], og på vej til et andet opholdssted i Jylland. Og han er ikke den eneste. Ifølge DR Fyns oplysninger er yderligere mindst to børn på det seneste blevet hjemtaget fra [Den klagende institution]. Det har konsekvenser for de ansatte, for når der er færre børn, er der også færre penge, og derfor er tre medarbejdere for nylig blevet opsagt. Samtidig er en fjerde medarbejder for tiden sygemeldt. For to måneder siden blev [Den klagende institution] kritiseret for at have en for stor løbende personaleudskiftning, ligesom der var mange tilfælde af langtidssygemeldinger på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. [Den klagende institution] lovede forbedringer på det område, og slap derfor for kritik i en tilsynsrapport.

Speak: Det fortalte [Person E]: Vi har bedt om en kommentar fra lederen fra [Den klagende institution] [Person A], men han har ikke ønsket at be- eller afkræfte oplysningerne”.

Yderligere oplysninger

På en Facebook-profil med navnet ”Støttegruppe for alle som kender til [Den klagende institution]s rystende pædagogik” fremgik følgende:

Grundlæggende oplysninger

Navn:

Støttegruppe for alle som kender til [Den klagende institution]s rystende pædagogik

Kategori:

Organisationer - Interesseorganisationer

Beskrivelse:

Dette er en gruppe for tidligere ansatte på det Private opholdssted [Den klagende institution], som ligger i Korup, Odense. Stedet kører Tvindlignende ledelsesmetoder og ødelægger ikke bare en masse børn, som i forvejen er i knæ, men har også ødelagt mange ansatte.”

For at kunne læse indholdet af Facebook-profilen skal man anmode om medlemskab. http://www.facebook.com/search/?post_form_id=bc2449efaaf1b48a5f5cb1fee887ee21&q=%C3%A5huset%20&init=quick&sid=0.20793735580392192

2 Parternes synspunkter

2.1 [Den klagende institution]s synspunkter

[Person A] har anført, at Danmarks Radio, har bragt skadelige fordrejede oplysninger om [Den klagende institution], alene for at opnå økonomisk vinding. [Den klagende institution] arbejder med sårbare børn og deres familier, og den skæve mediedækning siden februar på P4 Fyn har haft fatale konsekvenser, såvel menneskeligt som økonomisk for [Den klagende institution]. Fem anbragte børns udvikling er blevet truet, idet de blev revet ud af deres langvarige og stabile anbringelser. 15 ud af 45 medarbejdere har mistet deres job.

I oktober 2009 opstod en medarbejderkonflikt på grund af en opsigelse af en mellemleder i [Den klagende institution]. Vedkommende magtede ikke de pædagogiske krav. En gruppe medarbejdere, der heller ikke magtede de pædagogiske krav, satte sig for at skade virksomheden. De har fremsat urigtige beskyldninger om lederparret [Person B] og [Person A] samt pædagogikken i [Den klagende institution]. Grundet beskyldningerne fik [Den klagende institution] foretaget en gennemgribende undersøgelse ved skoletilsynet i Odense Kommune og tilsynet med opholdssteder i Fåborg Midtfyn Kommune.

Danmarks Radio har ikke forholdt sig kritisk overfor sine kilder eller [Person E] (journalist på Danmarks Radio), vel vidende, at de tidligere ansatte har haft et ønske om at få lukket [Den klagende institution]. [Person E] har været involveret i et ensidigt og uetisk samarbejde med en gruppe tidligere medarbejdere med henblik på at hævne sig på [Den klagende institution]. Medarbejderne har bl.a. oprettet en hadegruppe på Facebook.

Endvidere har klager anført, at det ikke er korrekt, at [Person A] hverken har ønsket at be- eller afkræfte Danmark Radios oplysninger. [Person A] fremsendte en e-mail den 5. maj 2010 med sin kommentar.

Klager har anført, at udsagnet ”[Den klagende institution] lovede forbedringer på det område, og slap derfor for kritik i tilsynsrapporterne, fordi [Den klagende institution]s kerneydelse har været på plads” er faktuelt forkert. [Den klagende institution] har ikke fået kritik i tilsynsrapporterne, fordi [Den klagende institution]s kerneydelse har været på plads.

Endelig har Danmarks Radio skaffet sig adgang til personfølsomme oplysninger om de anbragte unge samt personfølsomme oplysninger om personalets sygdomsforløb. Det er uvist, hvordan de er kommet i besiddelse af disse oplysninger. Klager har en formodning om, at det er sket på ulovlig vis.

2.2 Danmarks Radios synspunkter

Danmarks Radio har anført, at Danmarks Radio tidligere har dækket den massive kritik, som blev rettet mod [Den klagende institution] af 23 tidligere medarbejdere, der klagede over opholdsstedet ledelse. Det medførte efterfølgende, at daværende socialminister Karen Ellemann bad Odense kommune om en redegørelse. I den påklagede udsendelse følger Danmarks Radio op på kritikken.

Forud for indslaget mailkorresponderede Danmarks Radio med [Person A]. Han blev bedt om at svare på tre spørgsmål. Han svarede ikke på spørgsmålene, men oplyste i en senere mail, efter at han havde fået fremsendt et udkast til indslaget, at han ikke ønsker at deltage i programmer, hvor forældre på uetisk vis er medinddraget. Danmarks Radio vurderede på den baggrund, at klager ikke havde nogen kommentarer og bragte derfor ikke hans bemærkninger fra korrespondancen.

Danmarks radio har afvist, at man har bragt forkerte oplysninger fra tilsynsrapporten. Det fremgår af rapporten, der er udarbejdet af Center for Opholdsteder, botilbud og plejefamilier den 25. februar 2010, bl.a. på side 15-17 og 22, at [Den klagende institution] er blevet kritiseret for den store personaleudskiftning der har været, og at [Den klagende institution] har lovet forbedringer på dette område. Rapporten oplyser videre, at medarbejderstaben er stabiliseret, hvorfor der ikke udtales kritik i den henseende, hvilket fremgår af indslaget.

Danmarks Radio har afvist, at der er bragt personfølsomme oplysninger i indslaget. Det er relevant at oplyse, at der er forekommet en række langtidssygemeldinger fra medarbejdere grundet dårligt psykisk arbejdsmiljø på opholdsstedet. Oplysningerne stammer fra kilder og ingen medarbejdere er navngivet, hvorfor de ikke kan identificeres.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Indslaget indeholder beskyldninger om, at der er foregået ting i [Den klagende institution], der ikke bør foregå, og at børnenes tarv bliver tilsidesat af hensyn til økonomien.

De nævnte beskyldninger kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Den klagende institution], og oplysningerne har derfor i særlig grad skullet efterprøves inden offentliggørelsen, først og fremmest ved forelæggelse for klager, jf. de vejledende regler for god presseskik punkt A.3.

Danmarks Radio sendte forud for interviewet speak’en til den planlagte udsendelse til [Person A] og bad ham om at kommentere det fremsendte, hvortil han svarede, at han ikke ønskede at deltage i programmer, hvor forældre medvirkede. Herefter – og da det af indslaget fremgår, at tilsynet ikke har fundet anledning til at udtale kritik af [Den klagende institution] – finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Danmarks Radio for ikke at have bragt [Person A]s kommentarer fra mailkorrespondancen. Nævnet finder endvidere ikke grundlag for at kritisere oplysningen i indslaget om, at [Person A] ikke ønskede at be- eller afkræfte oplysningerne i indslaget.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at et medie skal udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2. Nævnet finder imidlertid ikke grundlag for at kritisere, at [Person D] som forælder til et barn, der er blevet hjemtaget fra [Den klagende institution], blev interviewet i indslaget for at fortælle om de oplevelser, hun har haft, og om den opfattelse, hun har af forholdene på [Den klagende institution]. [Person A] har – som anført – haft mulighed for at komme til orde i udsendelsen, men har ikke gjort brug af denne mulighed.

Nævnet finder, at Danmarks Radio heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 21. september 2010