Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31972R0574
 
32004R0883
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren

I medfør af §§ 65 og 72 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, fastsættes:

§ 1. Gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer har ret til tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren.

§ 2. Undtaget er børn og unge under 18 år, der er omfattet af det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje, og personer, der modtager tandpleje efter sundhedslovens § 131 (omsorgstandpleje).

§ 3. Sikrede personer har ret til tilskud til regelmæssig diagnostisk undersøgelse, udvidet diagnostisk grundydelse, bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse og udvidet diagnostisk grundydelse, individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis samt fluorbehandling af initial caries, almindelig tandrensning, udvidet tandrensning, tandrodsrensning, almindelig parodontalbehandling, udvidet parodontalbehandling, kirurgisk parodontalbehandling, kontrol efter individuel forebyggende behandling/diagnostisk undersøgelse og parodontalbehandling, bitewings i forbindelse med kontrol af diagnostisk fund ved diagnostisk undersøgelse, undersøgelse efter henvisning fra tandplejer, tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller amalgam som fyldningsmateriale, gradvis ekskavering, rodbehandling og rodfyldning, tandudtrækning under lokalbedøvelse samt operativ fjernelse af tænder, rodspidser og mindre cyster m.v.

Stk. 2. Nærmere specifikation af de enkelte tandbehandlinger fremgår af den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen udarbejder særskilt faglig vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer, som vil være gældende ved personers adgang til tandfyldningsydelser efter stk. 1.

Stk. 4. Der ydes ikke tilskud til tandregulering og tandprotetik.

§ 4. Regionsrådet i patientens bopælsregion yder tilskud på 40 % af de i overenskomsten fastsatte betalingstakster til gruppe 1-sikrede, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Til bitewings i forbindelse med den regelmæssige diagnostiske undersøgelse, udvidet diagnostisk grundydelse og kontrol af diagnostisk fund ved diagnostisk undersøgelse yder regionsrådet et tilskud på 30 %. Til personer i alderen 18-25 år yder regionsrådet et tilskud på 65 % til den regelmæssige diagnostiske undersøgelse og til kontrol af diagnostisk fund ved diagnostisk undersøgelse. Tilskuddene beregnes på grundlag af de i overenskomsten fastsatte betalingstakster til gruppe 1-sikrede.

Stk. 3. Til enkeltfladet tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller amalgam ydes et tilskud på 59,57 kr. Til flerfladet tandfyldning med anvendelse af plast, glasionomer eller amalgam ydes et tilskud på 86,99 kr. Ved gradvis ekskavering gives tilskud som for tilsvarende fyldning. Til apikal amputation og rodfyldning pr. kanal ydes et tilskud på 169,68 kr. Ved operativ fjernelse af tænder, rodspidser, mindre cyster m.v. ydes et tilskud på 157,54 kr. Til tandudtrækning under lokalbedøvelse ydes et tilskud på 135,59 kr. pr. tand. Til kirurgisk parodontalbehandling ydes et tilskud på 209,14 kr. Beløbene er angivet i april 2008-niveau. De anførte beløb reguleres i henhold til de i overenskomsten fastsatte regler.

§ 5. Regionsrådet yder tilskud med samme beløb til personer i sikringsgruppe 1 og 2.

Stk. 2. For gruppe 1-sikrede personer er det en betingelse for at modtage tilskud, at behandlingen udføres hos en tandlæge, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

Stk. 3. Til gruppe 2-sikrede personer, der har fået behandling hos en tandlæge, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten, udbetaler bopælskommunen tilskuddet på vegne af regionsrådet. For at få tilskuddet udbetalt skal patienten fremsende en kvitteret og specificeret regning til kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige regningens beløb.

Stk. 4. Både gruppe 1 og gruppe 2-sikrede personer betaler deres egen andel af honoraret direkte til tandlægen.

§ 6. Regionsrådet yder ikke tilskud til tandlægens ydelser til sig selv eller sin ægtefælle.

§ 7. Ved tandlægehjælp, der ikke udføres på tandlægens klinik eller som udføres udenfor tandlægens sædvanlige behandlingstid, betaler patienten de tillæg, der er fastsat i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen uden tilskud fra regionsrådet.

§ 8. Personer, der har ret til ydelser i praksissektoren i medfør af EF-retten eller internationale aftaler, har under ophold her i landet ret til tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren på samme vilkår som gruppe 1-sikrede personer.

Stk. 2. Ved EF-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EØF) nr. 883/2004 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og den dertil knyttede forordning (EØF) nr. 574/72 om gennemførelse af forordning nr. 883/2004, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 956 af 23. september 2008 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren.

Stk. 3. I de bestemmelser i denne bekendtgørelse, hvor der refereres til overenskomsten imellem Regionernes Lønnings- og Taktsnævn og Tandlægeforeningen, henvises, indtil der er indgået en overenskomst imellem disse parter, til overenskomsten imellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 29. september 2010

Bertel Haarder

/ Tue Schou Pedersen