Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af oplysningsskema efter kreditaftalelovens § 7 a

I medfør af § 7 a, stk. 10, i lov om kreditaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. af 157 af 25. februar 2009, som ændret ved lov nr. 535 af 26. maj 2010, fastsættes:

§ 1. Skemaet i bilag 1 til denne bekendtgørelse, der er baseret på det standardiserede europæiske informationsblad (ESIS), godkendes hermed efter anmodning fra Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forbrugerrådet som alternativt oplysningsskema, der for så vidt angår lån mod pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse, kan anvendes af kreditgiveren i stedet for formularen i kreditaftalelovens bilag 2.

§ 2. Godkendelsen sker på vilkår af, at oplysningsskemaet, når det anvendes i det enkelte tilfælde, indeholder samtlige 17 afsnit i den angivne rækkefølge og udfyldes i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 a og de retningslinjer, der fremgår af kolonne 2 i skemaet. Udfyldelsen af de enkelte afsnit kan ikke ske alene ved henvisning til det underliggende aftalegrundlag. Med hensyn til pris- og vilkårsændringer kan der henvises til prisblade eller lignende.

Stk. 2. Det enkelte realkreditinstitut kan tilføje yderligere fortløbende nummererede afsnit til skemaet.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2010.

Justitsministeriet, den 3. oktober 2010

Lars Barfoed

/ Joachim Kromann


Bilag 1

Alternativt oplysningsskema godkendt i henhold til § 7 a, stk. 10, i lov om kreditaftaler

[Dette skema er baseret på]
Standardiseret Europæisk Informationsblad
[der er en del af ”Frivillig adfærdskodeks for information om boliglån forud for kontrakt”, som kan rekvireres hos långiver]
Emne
Beskrivelse
Indledning
Långiver skal her oplyse følgende:
     
 
at oplysningsskemaet udgør et integreret bilag til et juridisk bindende tilbud,
 
at udleveringen af skemaet er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for forbrugere at sammenligne lånetilbud fra forskellige udbydere af realkreditlån,
 
at de angivne tal oplyses i god tro og udgør en nøjagtig gengivelse af det tilbud, som långiver vil give på de nuværende markedsvilkår og på grundlag af de givne oplysninger,
 
at tallene kan variere med markedsvilkårene og
 
lånetilbuddets gyldighedsperiode.
1. Långiver
Långivers og, hvis en sådan medvirker, låneformidlers navn og fysiske adresse.
2. Beskrivelse af produktet
Dette afsnit skal indeholde en kort, men klar beskrivelse af produktet, herunder om lånet er fast eller variabelt forrentet, herunder at ændringer i renten vil have betydning for den fremtidige ydelse.
Det skal gøres klart, hvordan og hvornår lånet kommer til udbetaling.
Det skal gøres klart, at der er tale om et lån ydet på basis af pant i fast ejendom.
Det skal gøres klart, om der er tale om et terminslån (dvs. at der betales renter, bidrag og afdrag fordelt over lånets løbetid).
Hvis boliglånet er afhængigt af, at forbrugeren indbetaler et bestemt beløb, skal dette gøres klart (udtrykkes evt. som en procentdel af boligens værdi).
Hvis vilkårene for boliglånet er afhængige af en garanti fra en tredjepart, skal dette fremgå tydeligt.
3. Nominel rente (rentetype angives sammen med fast løbetid)
I dette afsnit skal der gives oplysninger om boliglånets væsentligste vilkår – rentesatsen. I givet fald medtages detaljer om, hvordan renten kan variere, herunder justeringsperioder, låste perioder og dermed forbundne strafklausuler, bindinger og maksima.
Beskrivelsen skal i givet fald endvidere inkludere:
 
om en variabel rentesats indekseres, og
 
i så fald detaljer om indekseringen
4. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) efter kreditaftaleloven
De årlige omkostninger i procent og det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, jf. kreditaftalelovens § 7 a, stk. 2, nr. 7.
Långiver skal således oplyse, hvilke antagelser og omkostninger der er lagt til grund ved beregningen af ÅOP.
5. Bevilget lån og valuta
 
6. Låneaftalens varighed
 
7. Betalingernes antal og terminer (kan variere)
 
8. Terminsydelse ved amortiseringslån
 
9. Stående lån eller lån med afdragsfrihed:
Långiver skal – reelt eller som eksempel – angive:
beløb pr. rentebetaling
beløb pr. rentebetaling afhængigt af betalingens hyppighed (se pkt. 7)
beløb pr. afdrag
beløb pr. afdrag afhængigt af betalingens hyppighed (se pkt. 7)
 
den første ydelse efter afdragsfrihedens ophør
 
For lån med en afdragsfri periode skal långiver gøre klart, hvornår den afdragsfri periode som udgangspunkt ophører, hvilket kan ske ved henvisning til den vedlagte amortiseringsplan.
 
Om nødvendigt skal der advares om, at afdragene ikke kan dække hovedstolen.
10. Engangsomkostninger
I dette afsnit skal der opstilles en liste over de indledende engangsomkostninger, som forbrugeren forventes at betale, når boliglånet skal optages.
Hvis långiver har direkte eller indirekte kontrol over disse omkostninger, skal der gives et overslag over omkostningerne.
Hvis det er relevant, skal det gøres klart, om omkostningerne skal betales, uanset om lånet bevilges eller ej. Der kan f.eks. være tale om:
 
administrationsomkostninger
 
juridiske omkostninger
 
ejendomsvurdering.
 
Hvis et tilbud er afhængigt af, om forbrugeren modtager disse tjenesteydelser fra långiver, skal dette fremgå klart.
11. Eventuelle yderligere omkostninger
Denne liste kan f.eks. indeholde:
 
forsikring mod manglende betaling (arbejdsløshed/dødsfald)
 
brandforsikring
 
bygnings- og indboforsikring
 
Hvis et tilbud er afhængigt af, om forbrugeren modtager disse tjenesteydelser fra långiver, skal dette fremgå klart.
12. Førtidig eller ekstraordinær indfrielse
Långiver skal angive:
 
mulighed og vilkår for førtidig/ekstraordinær indfrielse
 
det faktiske gebyr på tidspunktet for lånetilbuddet, at gebyret kan ændres, og hvor låntager på indfrielsestidspunktet kan finde det aktuelle gebyr, fx långivers prisblad.
 
Långiver skal angive, hvilke overordnede førtidige indfrielsesmetoder der kan anvendes på det konkrete lån. Denne del skal indeholde en kort, men klar beskrivelse af de nævnte indfrielsesmetoder. Långiver skal oplyse, at kursen på obligationerne har betydning for, hvor meget det koster at indfri lånet.
13. Interne klageordninger
Navn, adresse og telefonnummer, der kan rettes henvendelse til, samt oplysninger om Realkreditankenævnet.
14. Forklarende tabel over terminer
Långiver skal fremlægge en forklarende tabel i resuméform over terminerne, der som minimum indeholder:
 
månedlige eller kvartalsvise betalinger (afhænger af den valgte model) for det første år
 
årlige tal for hele lånets løbetid
 
Tabellen skal indeholde oplysninger om
 
det samlede tilbagebetalingsbeløb
 
rentebetalinger
 
restgæld
 
beløb pr. betaling
 
samlet gæld og renter
 
Det skal klart angives, at tabellen kun er forklarende, og der bør advares herom i tabellen, hvis det tilbudte boliglån har variabel rente.
15. Forpligtelse til at have bank- og lønkonto hos långiver
 
16. Morarenter og misligholdelsesomkostninger
Långiver skal oplyse, hvad konsekvenserne af manglende rettidig betaling er, og skal herunder oplyse om beregningsmetoden for morarenter.
17. Fortrydelsesret
Långiver skal angive, at realkreditprodukter ikke er omfattet af kreditaftalelovens regler om fortrydelsesret.