Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie

I medfør af § 16 e, stk. 4, i lov om finansiel stabilitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009, som ændret ved lov nr. 721 af 25. juni 2010, og § 2 a, stk. 2, i lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009, som ændret ved lov nr. 721 af 25. juni 2010, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for afviklingen af de af Finansiel Stabilitet A/S oprettede datterselskaber efter kap. 4 b i lov om finansiel stabilitet.

Krav til gennemførslen af afviklingen

§ 2. Efter indgåelsen af en overdragelsesaftale mellem Finansiel Stabilitet A/S og et nødlidende pengeinstitut skal det til formålet oprettede datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S arbejde for en kontrolleret afvikling. Dette indebærer, at datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S vedvarende skal arbejde for at nedbringe og afhænde eksisterende kundeforhold indenfor en overskuelig tidshorisont.

Stk. 2. Videreoverdragelse af kundeporteføljerne fra det overtagede pengeinstitut skal såfremt det er muligt ske ved et samlet salg.

§ 3. Datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S må ikke konkurrere med de vilkår, som generelt tilbydes på det danske pengeinstitut marked. Dette indebærer, at datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S efter overdragelsen fx ikke må:

1) Anvende ny eller aggressiv markedsføring med henblik på udvidelse af forretningsomfanget.

2) Etablere nye kundeforhold, hverken private eller erhvervsmæssige.

3) Udvide eksisterende private eller erhvervsmæssige engagementer medmindre, det er absolut nødvendigt fx af hensyn til bevarelse af engagementets værdi. En absolut nødvendig udvidelse må maksimalt udgøre 20 pct. af det eksisterende lån beregnet fra tidspunktet for udvidelsen. Derudover må den absolut nødvendige udvidelse ikke udgøre mere end 2,5 pct. af låntagers samlede låneportefølje.

§ 4. Udlånsrenter og gebyrer i datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S skal befinde sig i det 10 pct. højeste segment af det danske pengeinstitutmarked.

Stk. 2. Det 10 pct. højeste segmentet, jf. stk. 1, beregnes på grundlag af Nationalbankens rentestatistik.

Stk. 3. Datterselskaber er forpligtet til at vurdere dets renteniveau, jf. stk. 1, hvert kvartal.

§ 5. Indlånsrenterne i datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S skal befinde sig i det 10 pct. laveste segment i det danske pengeinstitutmarked.

Stk. 2. Det 10 pct. højeste segment, jf. stk. 1, beregnes på grundlag af Nationalbankens rentestatistik.

Stk. 3. Datterselskaber er forpligtet til at vurdere renteniveauet, jf. stk. 1, hvert kvartal.

§ 6. Datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S skal sikre, at privatkunder og erhvervskunders bevilligede kassekreditter nedbringes, jf. § 3, nr. 3.

§ 7. Datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S skal hurtigst muligt og senest 5 år efter overdragelsesaftalens indgåelse afvikle aktivitet, der nødvendiggør en licens til at drive pengeinstitut og en licens som værdipapirhandler og herefter indlevere sin licens til at drive pengeinstitut, jf. § 7 i lov om finansiel virksomhed, og sin licens som værdipapirhandler, jf. § 9 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Efter indlevering af tilladelserne efter stk. 1 er Finansiel Stabilitet A/S forpligtet til at sikre udarbejdelsen af en afsluttende rapport om afviklingen af det overtagede institut. Rapporten skal indeholde et regnskab og en oversigt over honorering af datterselskabets kreditorer (udlodningsregnskab). Derudover skal rapporten indeholde en oversigt over forløbet med afviklingen af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.

§ 8. Datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S, som har en balance på over 3 mia. euro, skal stille samtlige nødvendige oplysninger til rådighed for en individuel notifikation til EU-Kommissionen af overdragelsen af det nødlidende pengeinstitut.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S’ datterselskaber skal overholde eventuelle yderligere krav til datterselskabets afvikling fastsat af EU-Kommissionen som følge af en individuel notifikation. Finansiel Stabilitet A/S er forpligtet til at påse en overholdelse heraf.

Orientering af kreditorer

§ 9. Datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S skal hurtigst muligt efter indgåelse af aftale med et nødlidende pengeinstitut give pengeinstituttets kreditorer en individuel meddelelse herom.

Stk. 2. Meddelelsen skal sikre, at kreditorer orienteres om det foretagne debitorskifte, og de krav, der gælder for datterselskabets afvikling. Derudover skal kreditorerne orienteres om, at der fra overtagelsesdagen løber en 3 måneders frist for anmeldelse af krav, der ikke tidligere har været anmeldt eller tidligere er blevet afvist.

Stk. 3. Meddelelsen skal være tilgængelig for kreditorerne både via netbank samt brev eller andet varigt medie.

Finansiel Stabilitet A/S’ overvågning af afviklingsforpligtelserne

§ 10. Finansiel Stabilitet A/S skal løbende påse, at datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S vedvarende arbejder for at nedbringe og afhænde eksisterende kundeforhold.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S skal hvert halve år aflægge en rapport til Økonomi- og Erhvervsministeriet om afviklingen af datterselskaberne.

Stk. 3. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, der er planlagt i perioden for afviklingen af det enkelte datterselskab (afviklingsplan) samt om der forventes eventuelle fravigelser fremadrettet.

Stk. 4. Rapporten skal derudover blandt andet indeholde oplysninger om,

1) antallet af tilbageværende kunder opdelt i erhvervs- og privatkunder,

2) renteniveauet i de enkelte datterselskaber sammenholdt med Nationalbankens statistik over de 30 største banker i Danmark, samt

3) oplysninger om eventuelle udvidelser af enkeltengagementer, som instituttet har vurderet nødvendige efter § 3, nr. 3.

Administrationsbidrag

§ 11. Finansiel Stabilitet A/S skal indgå aftale med sine datterselskaber om betaling af et administrationsbidrag til dækning af de omkostninger som Finansiel Stabilitet A/S måtte have i forbindelse med dets levering af ydelser til datterselskaberne.

Stk. 2. Administrationsbidraget skal fastsættes ud fra, hvilke ydelser Finansiel Stabilitet A/S stiller til rådighed for datterselskaberne samt de faktiske omkostninger, der er knyttet til de pågældende ydelser.

Risikopræmie

§ 12. Datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S skal forrente Finansiel Stabilitet A/S’ tilførsel af likviditet med EUs referencerente (EUs basisrente + 100 basispoint). Datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S’ skal forrente Finansiel Stabilitet A/S tilførsel af kapital med EUs basisrente + 1000 basispoint.

Stk. 2. Afviklingsafdelingens garantistillelse for datterselskabers afvikling skal forrentes med forskellen mellem datterselskabets betaling til Finansiel Stabilitet A/S efter stk. 1 og Finansiel Stabilitet A/S’ omkostninger til finansiering af datterselskabet.

Stk. 3. Datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S afregner forrentningen kvartalvis bagud. Finansiel Stabilitet A/S afregner forrentningen til afviklingsafdelingen kvartalvis bagud. Dog kun såfremt Finansiel Stabilitet A/S har en positiv nettoforrentning af det enkelte datterselskab.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 28. september 2010

Brian Mikkelsen

/ Jens Lundager