Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om inddrivelse af visse EF-fordringer m.v.1)

 

I medfør af §§ 2 og 6 i lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 15. september 1986, som senest ændret ved lov nr. 218 af 22. april 2002, fastsættes:

§ 1. Som danske kontaktmyndigheder udpeges:

1) Direktoratet for FødevareErhverv for så vidt angår de fordringer, der er nævnt i artikel 2, litra a, jf. litra i, i Rådets direktiv nr. 76/308/EØF med senere ændringer, jf. bilaget til loven.

2) Told- og Skattestyrelsen for så vidt angår de fordringer, der er nævnt i artikel 2, litra b-h, jf. litra i, i Rådets direktiv nr. 76/308/EØF mod senere ændringer, jf. bilaget til loven.

§ 2. Bestemmelser udstedt af Det Europæiske Fællesskab med hjemmel i artikel 22 i direktiv nr. 76/308/EØF med senere ændringer finder anvendelse ved behandling af sager om inddrivelse af fordringer, der er omfattet af direktivet.

§ 3. Kontaktmyndighederne, jf. § 1, underretter hvert år Skatteministeriet om antallet af anmodninger om oplysninger, meddelelser og inddrivelse, der afsendes og modtages hvert år, fordringernes størrelse og de inddrevne beløb. Skatteministeriet videregiver hvert år de samlede oplysninger til EU-kommissionen, jf. artikel 25, 2. led, i direktiv nr. 76/308/EØF med senere ændringer.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 739 af 30. november 1989 ophæves.

Justitsministeriet, den 20. juni 2002

Bendt Bendtsen

/Thorkild Fogde

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001, EF-Tidende 2001 L 175 s. 17, om ændring af direktiv 76/308/EØF af 19. marts 1976, EF-Tidende 1976 L 73 s. 18, og Kommissionens direktiv 77/794/EØF af 4. november 1977, EF-Tidende 1977 L 333 s. 11, som ændret ved Kommissionens direktiver 85/479/EØF af 14. oktober 1985, EF-Tidende 1985 L 285 s. 65, og 86/489/EØF af 24. september 1986, EF-Tidende 1986 L 283 s. 23.