Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen

§ 1

I bekendtgørelse af 1. juli 2001, stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 693 af 27. juni 2008, og bekendtgørelse nr. 1230 af 12. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 61, punkt 61.1.4 affattes således:

»61.1.4 For en væsentlig udvidelse eller ændring på en eksisterende installation, skal der verificeres, at udvidelsen eller ændringen overholder nærværende installationsbestemmelser. Udvidelser og ændringer må ikke forringe sikkerheden i den eksisterende installation.

Udskiftning af afbrydere og stikkontakter for højst 250 V på steder hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP 20, samt installation og ændring af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner betragtes ikke som en væsentlig udvidelse eller ændring af en eksisterende installation.«

2. Kapitel 801, punkt 801.53 affattes således:

»801.53 Antal stikkontakter

Antallet af 250 V stikkontakter i den faste installation skal mindst være som følger:

Lokalitet
Antal stikkontakter
Beboelsesrum samt entreer, gange, grovkøkkener, bryggerser og hobbyrum
1 for hver påbegyndt 4m2 gulvareal.
Der kræves dog ikke mere end 8 pr. rum.
Køkkener
3
Kogenicher
1
Badeværelser
1 ud over eventuelle shaverstikkontakter (medmindre badeværelset er så lille, at bestemmelserne i kapitel 701 udelukker anbringelse af stikkontakter).
Til beboelsesrum henregnes opholdsrum, soverum, spiserum og lignende rum, herunder gildestuer. Vedrørende beregning af antal stikkontakter i boliger, hvor køkkenet er en del af et større rum, se bilag A til kapitel 801.
De angivne 250 V stikkontakter i køkkenet skal fordeles på mindst 2 lysgrupper. I eksisterende installationer kan der installeres op til 2 nye stikkontakter, uden at stikkontakterne fordeles på 2 lysgrupper.
Stikkontakter, der er placeret højere end 2 m over gulv, samt stikkontakter, der er beregnet for tilslutning af stationære brugsgenstande, er ikke inkluderet i kravene i ovennævnte tabel.
Stikkontakter skal anbringes med så stor indbyrdes afstand, som det er praktisk muligt.
«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2010.

Sikkerhedsstyrelsen, den 6. oktober 2010

Carsten Sørig

/ Anders Aaselund Høier