Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (6. oktober 2010)

Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler (Gennemførelse af e-pengedirektivet m.v.)

(Lovforslag nr. L 20)

Europa-Parlamentet og Rådet har udstedt direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed (e-pengedirektivet). Formålet med nærværende lovforslag er at gennemføre e-pengedirektivet i dansk ret.

I dag er udstedere af elektroniske penge reguleret i lov om finansiel virksomhed. Med lovforslaget justeres den gældende regulering af elektroniske penge og medvirker til at etablere en nemmere adgang for virksomhederne til at etablere og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge i Danmark. Denne udvikling vil tillige være til gavn for forbrugerne.

Med lovforslaget får Finanstilsynet bl.a. mulighed for at meddele udstedere en begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge modsat i dag, hvor der alene kan meddeles en fuld tilladelse. Betingelserne for at opnå en begrænset tilladelse er betydeligt lempeligere end betingelserne for at opnå en fuld tilladelse som e-pengeinstitut, idet begrænset tilladelse blandt andet ikke kræver opfyldelse af kapitalkrav.

Derudover præciseres definitionen af elektroniske penge således, at den kan rumme den fremtidige teknologiske udvikling. Endelig etableres et offentligt register over e-pengeinstitutter, der vil være omfattet af Finanstilsynets tilsyn.

Da udstedelse af elektroniske penge er en tjenesteydelse, der ligger tæt op ad forskellige typer af betalingstjenester, bliver reglerne med dette lovforslag samtidig overført fra lov om finansiel virksomhed til lov om betalingstjenester.

Lovforslaget indeholder endelig en række mindre ændringer, herunder ændringer af teknisk karakter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.