Den fulde tekst
L 7
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Omprioritering af partsindsatsen m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 6/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 6/10 10 Tillæg A
1.beh 12/10 10 FF
Betænkning 1/12 10 Tillæg B
2.beh 10/12 10 FF
3.beh 16/12 10 FF
Lovf som vedt 16/12 10 Tillæg C
Lov nr 1538 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Peter Juel-Jensen (V), Lennart Damsbo-Andersen (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Helle Sjelle (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at der sker en omprioritering af arbejdsmarkedets parters indsats på arbejdsmiljøområdet. Omprioriteringen indebærer, at branchearbejdsmiljørådene fremover skal udarbejde en årlig plan for deres aktiviteter, som så danner grundlag for det tilskud til rådene, som Arbejdstilsynet udbetaler.
Samtidig forenkler man procedurerne for udbetaling af midler til branchearbejdsmiljørådene, så indsatsen i højere grad målrettes de enkelte virksomheder.
Samlet set indebærer loven, at midlerne til parternes arbejdsmiljøindsats reduceres med 50,4 mio. kr. - midler, som med loven fremover tilfalder staten.
Lovforslaget var en del af udmøntningen af aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi og skulle ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 8 (ændring af beskæftigelseskravet m.v.) og lovforslag nr. L 9 (arbejdsløshedsforsikring m.v.). Loven trådte i kraft den 1. januar 2011.
Afstemning:
Vedtaget
60 stemmer for forslaget (V, DF, KF, LA)
51 stemmer imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget