Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål og afgrænsning

Kapitel 2   Målsætninger for nationalparkens udvikling

Kapitel 3   Nationalparkfond Vadehavet

Kapitel 4   Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse

Kortbilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet

I medfør af § 3, § 7, § 8, § 14, stk. 6, og § 29, stk. 3, i lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen opretter Nationalpark Vadehavet for at styrke og udvikle naturen og indeholder regler for Nationalparkfond Vadehavet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter de arealer, der er vist på kortbilag 1.

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark Vadehavet er

1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer,

2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab,

3) at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier,

4) at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavslandskabet,

5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier,

6) at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og fiskeri og

7) at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde.

Kapitel 2

Målsætninger for nationalparkens udvikling

§ 3. Ved udviklingen af Nationalpark Vadehavet, som skal ske under hensyntagen til den lokale befolknings sikkerhed, skal følgende overordnede målsætninger lægges til grund:

1) De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, højsander, åmundinger, marsk- og strandenge, forstrande og klitter skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. De skal beskyttes mod næringsstofbelastning, invasive arter, forstyrrelse af fauna m.v. og bevares som bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig dynamik ved så vidt muligt at undlade indgreb i den naturlige tidevandsdynamik.

2) Kulturskabte naturarealer som ferske enge og klæggrave skal bevares og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes, og der bør bevares og fremmes en landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets karakterarter.

3) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer skal bevares og synliggøres, og den dynamiske landskabsdannelse af klit- og marskområder skal fremmes.

4) Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og geest, jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie og rekreation.

5) Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

6) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, turisterhvervet og områdes formidlingsinstitutioner.

7) Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse gennem formidling og planlægning af zoner, stiforløb m.v.

8) Naturvejledning og formidling af nationalparkens landskab, natur- og kulturhistoriske værdier og friluftsmæssige muligheder skal styrkes og udvikles i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og koordinering af aktiviteter, etablering af servicefunktioner og faciliteter.

9) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der fremmer natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.

10) Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

11) Nationalparken skal udvikles i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

12) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

Kapitel 3

Nationalparkfond Vadehavet

§ 4. Nationalparkfond Vadehavet har til formål at etablere og udvikle Nationalpark Vadehavet.

§ 5. Nationalparkfond Vadehavet ledes af en bredt sammensat bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. Medlemmerne skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Stk. 2. Fonden afholder udgifterne til et sekretariat, der bistår bestyrelsen i dens arbejde og udfører opgaver i forbindelse med administration af fondens midler, planlægning og information mv.

§ 6. Nationalparkfond Vadehavet udarbejder en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken, og fonden skal virke for, at planen gennemføres.

Stk. 2. Nationalparkplanen skal være vedtaget senest den 31. december 2012.

Stk. 3. Nationalparkplanen må ikke stride mod:

1) Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken.

2) Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet.

3) Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Natura 2000).

Stk. 4. Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om planlægningen, udviklingen og driften af nationalparken.

Stk. 5. Fonden udfører i øvrigt de opgaver, der er fastlagt om fonde i lov om nationalparker.

§ 7. Nationalparkfond Vadehavet nedsætter et nationalparkråd for Nationalpark Vadehavet, der skal være rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.

Stk. 2. Nationalparkrådet nedsættes for en periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode.

§ 8. For at realisere den i § 6 nævnte nationalparkplan, kan Nationalparkfond Vadehavet indenfor formålet med nationalparken anvende de virkemidler, der fremgår af § 14, stk. 1-5, i lov om nationalparker.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse

§ 9. Nationalparkfond Vadehavet kan fastsætte vilkår i forbindelse med indgåelse af aftaler om ydelse af lån og tilskud m.v. efter § 14 i lov om nationalparker.

Stk. 2. Fonden påser, at tilskud og lån m.v. anvendes i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet eller lånet.

Stk. 3. Fonden kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at tilskud skal tilbagebetales eller lån opsiges, hvis tilskudsforudsætningerne eller vilkårene ikke overholdes.

Stk. 4. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller modtageren har fortiet oplysninger af betydning for fondens afgørelse.

§ 10. Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages efter reglerne i kapitel 6 i lov om nationalparker.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 2010.

Miljøministeriet, den 30. september 2010

Karen Ellemann

/ Agnete Thomsen


Kortbilag 1

AL2288_2_1.jpg Size: (368 X 538)