Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter mv.

I medfør af § 2, stk. 8 og 9, § 3, stk. 2, § 8, stk. 2, § 9, stk. 4, § 17, stk. 3 og 4, samt § 20, stk. 2, 3. pkt., i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret ved lov nr. 325 af 18. maj 2005, lov nr. 428 af 6. juni 2005, lov nr. 404 af 8. maj 2006, lov nr. 408 af 8. maj 2006, lov nr. 513 af 7. juni 2006 og lov nr. 521 af 12. juni 2009, fastsættes:

Angivelse og betaling

§ 1. Skatter og afgifter mv. (tilsvaret) skal angives på blanketter udsendt af told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Tilsvarsbeløbene skal anføres til betaling i de rubrikker, der fremgår af den enkelte blanket. Beløb skal angives i hele kroner.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at angivelse og indbetaling af skatter og afgifter mv. på nærmere fastsatte vilkår sker elektronisk, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Virksomheder og personer, der afregner afgifter efter reglerne i opkrævningslovens § 9, skal selv henvende sig til told- og skatteforvaltningen med henblik på angivelse og indbetaling af afgiften.

Stk. 5. For så vidt indbetalinger omfattet af reglerne i opkrævningslovens § 2, stk. 6, ikke er kendt eller besluttet på sidste rettidige betalingsdag, skal der ske betaling i den efterfølgende måned.

§ 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionskasser m.v. skal inden udløbet af betalingsfristerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. indgive angivelse om indbetalinger som nævnt i kildeskattelovens § 49 A, stk. 3, nr. 1, og nr. 2. Angivelse skal indgives, uanset om der er foretaget indeholdelse eller ej i den periode, som ligger til grund for angivelsen.

§ 3. Ved ophør af momspligtig virksomhed gælder fristerne efter momslovens kapitel 15 for angivelse og indbetaling af afgift.

Stk. 2. Ved ophør af registreringspligtig virksomhed mv. i øvrigt gælder fristerne efter opkrævningslovens § 2 for angivelse og indbetaling af afgift.

Fritagelse for betaling af afgift, gebyr og renter

§ 4. Told- og skatteforvaltningen kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter, som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

1) overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret, eller

2) overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde og/eller der foreligger undskyldelige forhold.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for anvendelsen af stk. 1.

Sikkerhedsstillelse og straffebestemmelser mv.

§ 5. Den sikkerhed, som er omhandlet i opkrævningslovens § 11, kan stilles i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse. Sikkerhedsstillelse i form af kontante indskud forrentes ikke.

§ 6. Har en virksomhed fået inddraget sin registrering eller er en virksomhed nægtet registrering som indeholdelsespligtig for A‑skat og arbejdsmarkedsbidrag i medfør af opkrævningslovens § 4, stk. 3, 1. pkt., eller § 11, stk. 3, 2. pkt., men er virksomheden indeholdelsespligtig for A‑skat og arbejdsmarkedsbidrag, fastsætter told- og skatteforvaltningen den kortest mulige periode til virksomhedens afvikling af allerede indgåede ansættelses‑ og kontraktsforhold, der gør det påkrævet at foretage indeholdelse af A‑skat og arbejdsmarkedsbidrag. Virksomheden skal i afviklingsperioden midlertidigt registreres af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. I afviklingsperioden skal virksomheden anvende en afregningsperiode, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen. Virksomheden skal senest den 3. hverdag efter hver afregningsperiodes udløb indbetale indeholdt A‑skat og arbejdsmarkedsbidrag til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan i afviklingsperioden pålægge virksomheden en kortere frist for indbetaling end nævnt i stk. 2 samt pålægge virksomheden ændret betalingssted.

§ 7. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 3, eller § 6, stk. 2 og 3, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter opkrævningslovens § 17, stk. 2 og 3. Bestemmelserne i lovens § 17, stk. 5, og § 18 finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011. § 2 finder anvendelse på indeholdelser, der foretages efter denne dato.

Stk. 2. Samtidig med ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen ophæves bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Skatteministeriet, den 9. november 2010

Troels Lund Poulsen

/ K.-H. Ludolph