Den fulde tekst
L 22
Forslag til lov om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. (Green Labs DK-programmet).
Af klima- og energiministeren (Lykke Friis ()).
Fremsat skr 6/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 6/10 10 Tillæg A
1.beh 29/10 10 FF
Betænkning 2/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1606 af 22. december 2010
Ordførere: (1.beh) Jens Kirk (V), Jens Christian Lund (S), Per Dalgaard (DF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Jørgen S. Lundsgaard (KF), Margrethe Vestager (RV).
Ministre: (1.beh) klima- og energiministeren (Lykke Friis).
Efter 1.beh henvist til Det Energipolitiske Udvalg(EPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder flere elementer. Hovedelementet er at gennemføre det såkaldte Green Labs DK-program. Programmet yder tilskud til at etablere faciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier. Et andet element er at støtte det langsigtede mål om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Desuden lempes det hiditl gældende krav om, at alle modtagere af tilskud fra EUDP skal have hjemsted i Danmark. Endelig sikrer loven, at der også efter juni 2011 kan indgås aftaler med energiintensive virksomheder om energieffektivisering og om tilskud hertil. I juni 2011 udløb den hidtil gældende ordning.
Afstemning:
Vedtaget
110 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget