Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. september 2010 i sag 101.2009

A

Malerforbundet v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard

mod

B

(Under konkurs)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt konsulent Gert Svendsen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Niels Håkonsen, Danske Malermestre og fagligmedarbejder Carsten Niebuhr, Malerforbundet.

Mellem klageren, A, født den12. marts 1991, og indklagede, B, nu under konkurs, blev den 15. oktober 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 15. oktober 2008 til den 16. december 2011.

Denne sag drejer sig om erstatning som følge af ophævelse af uddannelsesaftalen og skyldig arbejdsmarkedspension

A har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 5. november 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 31.782,63 kr. til A. Beløbet er sammensat af 30.000 kr. i erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen og 1.782,63 kr. i skyldig arbejdsmarkedspension.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 26. august 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B under konkurs har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

A blev efter de foreliggende oplysninger i klageskriftet den 30. juli 2009 bedt om at forlade arbejdspladsen. Det blev oplyst, at virksomheden skulle lukkes. Der er ikke udfærdiget nogen skriftlig ophævelse af uddannelsesaftalen.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A, der har bekræftet de foreliggende oplysninger.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte A´s krav vedrørende erstatning for uberettiget ophævelse, der derfor tages til følge.

Vedrørende kravet på arbejdsmarkedspension tiltræder fire medlemmer af samme grund dette. Tre medlemmer finder, at A, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, ikke har krav på arbejdsmarkedspension, da arbejdsgiveren var omfattet af Kristelig Arbejdsgiverforenings overenskomst.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 31.782,63 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.