Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 270 af 22. marts 2010 om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 877 af 2. juli 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 25, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, gives første gang for højst 3 år, efter 3 år for højst 1 år, og efter fire år for højst fire år ad gangen. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, til medfølgende ægtefæller, samlevere og mindreårige børn til de personer, der er nævnt i 1. pkt., samt til andre medfølgende familiemedlemmer, når særlige grunde taler derfor.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. oktober 2010 og gælder for udlændinge, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, fra og med den 26. marts 2010.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 14. oktober 2010

Birthe Rønn Hornbech

/ Merete Milo